مقایسه نقش جنسیت در اثربخشی فریبنده‌های "‌نامتقارن مغلوب‌" و "‌غیرنا‌متقارن مغلوب‌" بر انتخاب مصرف‌کنندگان درفرآیند تصمیم خرید

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده

در این تحقیق نقش جنسیت به عنوان یک متغیر تعدیل­گر در اثربخشی گزینه­های فریبنده نامتقارن مغلوب و غیرنامتقارن مغلوب بر انتخاب مصرف­کنندگان در فرآیند تصمیم خرید مورد بررسی قرار گرفت.این تحقیق به لحاظ هدف‌، کاربردی وبه لحاظ روش شناسی تحقیق ازنوع تحلیلی توصیفی میباشد. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌های اراک بوده­اند و حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان  380 نفر تعیین گردیده است که این تعداد به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین جامع آماری انتخاب گردید. ابزارتحقیق‌، پرسشنامه بوده است که روایی  آن ازروش اعتبار محتوا وبا نظر خبرگان وپایایی آن از روش آزمون-بازآزمون تایید شده است. برای تجزیه تحلیل داده ها از آزمون کای­دو به کمک نرم افزارSPSS  استفاده گردیده است. نتایج نشان داد که بین جنسیت پاسخ دهندگان و اثربخشی گزینه­های فریبنده  غیرنامتقارن مغلوب بر تصمیم خرید پاسخ­دهندگان ارتباط وجود داشته است ولی اثربخشی گزینه های فریبنده نامتقارن مغلوب مستقل از جنسیت پاسخ‌دهندگان  بوده است.نتایج به دست آمده میتواند ادبیات موضوع اثر فریبنده در تصمیم  خرید مصرف­کنندگان و نیز نقش جنسیت در استراتژی قیمت­گذاری توسط گزینه­های فریبنده را بسط و گسترش دهد.این تحقیق برای اولین باراست که به مقایسه نقش جنسیت دراثربخشی گزینه­های فریبنده غیرنامتقارن مغلوب و متقارن مغلوب  در تصمیم خرید مصرف­کنندگان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Sex Role in Effectiveness of “Defeated Asymmetric” and “Defeated Non-asymmetric” Procedures on consumers’ Choice in Shopping Decision

نویسندگان [English]

  • Mohmood Ghsemi
  • Payman Ghafari ashiani
چکیده [English]

In this paper role of sex as a moderator variable in effectiveness of attractive defeated asymmetric and defeated symmetric choices on consumers’ choice in
shopping decision. This is functional descriptive analytic research. The statistical population is 380 male and female students of Arak universities using Morgan
Table. The sampling method is random. The research tool is questionnaire and its validity is surveyed by content validity study through experts and its reliability is approved by test-retest approach. Data analysis is used by chi-square test and SPSS software. Findings indicates that there is relation between respondents’ sex and effectiveness of attractive defeated symmetric choices on shopping choice but effectiveness of attractive defeated asymmetric choices is independent of respondents’ sex. Findings can extend the literature on attractive influence in consumers’ shopping decision and also role of sex in pricing strategy by attractive choices. This paper surveys for the first time the role of sex in effectivenessof attractive defeated asymmetric and symmetric choices in consumers’ shopping decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attractive Influence
  • Attractive Defeated Asymmetric
  • Attractive Defeated Symmetric
  • Consumer’s behavior