بررسی تأثیر عوامل مدیریتی، بازارگرایی و استراتژی رقابتی بر عملکرد کسب و کار رستوران‌های با حق امتیاز محدود

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری

2 دانشگاه سمنان

چکیده

این تحقیق به بررسی روابط بین فاکتورهای مدیریت، بازارگرایی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در رستوران­ها و فست­فودهای با حق امتیاز محدود در شهر تهران می­پردازد. جامعه آماری در این تحقیق مدیران150 رستوران و فست­فود با حق امتیاز محدود در شهر تهران می­باشد. ابزار گردآوری داده­ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد می­باشد که برای بررسی روایی آن از روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری­داده­ها، توصیفی- پیمایشی می­باشد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته­ها نشان می­دهند که فاکتورهای مدیریت مانند تاکید مدیریت و ریسک­گریزی وی تأثیر معناداری بر بازارگرایی دارد و بازارگرایی نیز بر استراتژی تمایز و رهبری هزینه و عملکرد مالی و غیرمالی تأثیر معناداری دارد. به عبارتی دیگر، نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بازارگرایی نقشی میانجی در رابطه بین ریسک­گریزی مدیریت و استراتژی­های تمایز و رهبری هزینه دارد­. این در حالی است که استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر عملکرد غیرمالی تأثیر معناداری ندارد. با توجه به اینکه، چارچوب رستوران­ها و فست­فودهای با حق امتیاز محدود با بقیه رستوران­ها و فست­فودها متفاوت است. این تحقیق به شرح مفاهیم رستوران­ها و فست­فودهای با حق امتیاز محدود برای محققان و مدیران می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Influence of Management Factors, Market Orientation, and Competitive Strategies on Business Performance of Restaurants with Limited Franchise

نویسندگان [English]

  • Davood Feiz 1
  • Mehdi Dehgani soltani 2
  • Alli Baghani 2
  • Housein Farsizadeh 2
چکیده [English]

This paper surveys the relations between management factors, market orientation, competitive strategies and business performance in restaurants and fast
foods with limited franchise in Tehran. The statistical population is 150 managers of fast foods and restaurants with limit franchise. Data gathering tool is standard questionnaire which factor analysis is used for its validity while Cronbach alpha is used for its reliability. This is functional descriptive survey. Also structural equation modeling is used for this paper. Findings show that management factors such as management emphasis and risk evasion have significant influence on market orientation and also market orientation has significant influence on distinction strategies and cost leadership and financial and non-financial performance. In other words, market orientation has median role between management risk evasion and cost leadership and distinction strategies. Meanwhile, cost leadership and distinction strategies have no significant influence on nonfinancial performance. Considering that fast foods and restaurants with limit
franchise have different frameworks, this paper describes concepts of such these restaurants and fast foods for managers and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation
  • Restaurants and Fast Foods with Limited Franchise
  • Competitive Strategies
  • Business Performance
  • Management Factors