چابکی استراتژیک در صنعت بانکداری ایران و تاثیر آن بر کارایی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بهبود مستمر فعالیت­های رقابتی یکی از دغدغه­های اصلی سازمان­هایی است که در محیط­های متلاطم به ویژه خدماتی به رقابت می­پردازند. چابکی استراتژیک را به دلیل قدرت پاسخ­گویی به نیازهای مشتریان و انطباق سریع با تحولات محیطی یکی از مهم­ترین شاخص­های رشد صنایع می‌دانند از سوی دیگر کارایی با کاهش هزینه­ها، جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش مزیت رقابتی حیات سازمان را تضمین می­کند. از این رو در این مقاله اثر چابکی استراتژیک بر کارایی در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل بانک‌های فعال در صنعت بانکداری کشور اعم از دولتی، خصوصی و دولتی در حال خصوصی شدن هستند که کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند.داده­های جمع آوری شده در این تحقیق در قسمت چابکی استراتژیک از طریق پرسشنامه و در قسمت کارایی بر اساس داده­های واقعی بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی چابکی استراتژیک بر کارایی بانک تاثیر دارد همچنین چابکی استراتژیک بر شاخص­های سرانه کارکنان سپرده‌ها و سرانه شعبه‌ای سپرده‌ها تاثیر مثبت دارد اما بر شاخص­های بازده دارایی، سرانه کارکنان تسهیلات و سرانه شعبه­ای تسهیلات تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategy Agility in Iran Banking and its Influence on Efficiency

نویسندگان [English]

  • Sanaz Baie
  • Asadollah Kordnaij
  • Jalil Delkhah
چکیده [English]

Continuous improvement of competitive activities is one of the biggest worries of organizations acting in competitive environment. Strategic agility is known as
one of the most important indexes of industries growth due to fast response to customers’ needs and fast flexibility to environmental changes. On the other
hand, efficiency guarantees organization life through cost reduction, prevention of resources loss, and increase of competitive advantage. Therefore, influence of strategic agility on efficiency in banking is surveyed. Statistical population includes state and private banks and those state banks transforming to private in
Iran. The data related to strategic agility and efficiency are relatively gathered by questionnaire and real data. Findings show that strategic agility affects bank efficiency and also it has positive influence on deposit staff per capita and deposit branch per capita but has no influence on asset return, facilities staff per capita, and facilities branch per capita.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility Advantage
  • Agile Organization
  • Strategic Agility
  • Organization Efficiency