شناسایی عوامل مرتبط با قصد خرید عینکهای آفتابی لوکس تقلبی از برندهای معتبر در شهر تهران

نویسندگان

1 دانشگاه علّامه طباطبایی

2 دانشگاه ارشاد دماوند

3 دانشگاه تهران

چکیده

از آنجا که برند هر بنگاه از باارزش‌ترین دارایی‌های نامشهود آن بنگاه و منبع درآمد به حساب می‌آید می‌توان گفت، زمانی که یک برند در بازار شناخته می‌شود و به موفقیت دست پیدا می‌کند این احتمال وجود دارد که دستخوش جعل و تقلّب شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عواملی است که به‌صورت آگاهانه با قصد خرید کالاهای تقلبی از برندهای معتبر ارتباط دارند. بدین منظور و با توجه به مدل ارائه شده شش فرضیه مطرح شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌همیا پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری آن شامل مصرف‌کنندگان نهایی از عینک‌های آفتابی تقلبی در شهر تهران است، که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 384 پرسشنامه به‌صورت حضوری در تابستان 1394 توزیع و تکمیل شد. در تحقیق حاضر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج تحقیق رابطه مستقیم میان درگیری محصول، شخصیت برند، ویژگی‌های ادراک شده محصول، مزایای ادراک شده و ریسک ادراک شده با قصد خرید عینک‌های تقلبی در شهر تهران را مورد تأیید قرار داده و بر مبنای این نتایج پیشنهادات تحقیقی و کاربردی در انتهای مقاله ارائه شد.
 

کلیدواژه‌ها