دوره و شماره: دوره 14، شماره 10، اسفند 1396 
محرک‌های مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز

صفحه 99-110

10.22070/14.10.99

نرگس دل افروز؛ آرمین گلی؛ محمّدرضا خسروی