طراحی و ارائه‌ی مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل-سازی ساختاری تفسیری(ISM)

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

کشورها در واقع نام‌هایی هستند که از قدرت یک برند برخوردارند؛ چرا که به محض شنیدن نام یک کشور تداعیاتی در ذهن متبادر می‌شودکه شامل محیط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... در آن کشور است و این تداعیات بر تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن کشور تأثیر می‌گذارد. این اثر، قدرت برند ملی است. هدف از این تحقیق، ارائه مدل بومی به منظور برندسازی ملی کشور ایران می‌باشد. مدل‌های بکار رفته در برندسازی ملی کشورهای مختلف، متنوع بوده‌اند. از این‌رو، ابتدا تجربه شش کشور در برندسازی ملی استخراج گردید. گزارش تجربۀ این کشورها در اختیار مصاحبه‌شوندگان قرار گرفت. پس از اطمینان از مطالعۀ گزارش، مصاحبه‌ها انجام شده و با بکارگیری نظریه مبنایی، تحلیل گردید. بدین ترتیب که متن مصاحبه‌ها کدگذاری و مفاهیم تبدیل به مقولات و در نهایت هفت گزاره استخراج گردید. در گام نهایی، با بکارگیری روش مدلسازی ساختاری – تفسیری، مدل برندسازی ملی ایران، ترسیم گردید. مدل نهایی، شامل گام‌های برندسازی برای کشور ایران است و معین گردیده که در هر یک از گام‌ها، چه فعالیت‌هایی باید انجام شود.از آنجایی که تا کنون، پژوهش چندانی راجع به این موضوع در کشور انجام نشده است، پرداختن به این موضوع نوآورانه است.
 

کلیدواژه‌ها