تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود فرآیندهای داخلی، رضایت مشتریان و سودآوری (مورد مطالعه: شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی و مدل سازی مهمترین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در پیاده سازی موفق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر بهبود فرآیندهای داخلی سازمان از یک سو و رضایت مشتریان و سودآوری از سوی دیگر است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارشناسان ارشد سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان می­باشد که از بین آنها 285 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 40 گویه استفاده گردید که اعتبار آن با روایی محتوا از نوع صوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 77/0 تایید گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری و از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS22 استفاده شد و مقادیر برازش (از جمله CMIN/df = 3.21, CFI = .92, RMSEA = .069)، حاکی از تایید مدل پژوهش بود. نتایج پژوهش ضمن شناسایی مهمترین عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری، نشان داد که اجرای اثربخش مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود فرآیندهای داخلی سازمان، سودآوری و رضایت مشتریان آن تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Customer Relationship Management on Improving Internal Processes, Customer Satisfaction and Profitability (Case Study: Isfahan Social Security Organization Branches)

نویسندگان [English]

  • Majid Mohammad Shafiee
  • Mohsen Seify
  • Marjan Mohammadi
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and model the most important internal and external factors in the successful implementation of customer relationship management system in social security organization and its effects on improving internal processes of the organization on the one hand and customer satisfaction and profitability on the other. The statistical population of the study consisted of senior managers and senior staff of Social Security Organization of Isfahan Province, among whom 285 were selected by simple random sampling. A researcher-made questionnaire with 40 items was used to collect data. Its reliability was confirmed by the content validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.77. SPSS22 and AMOS22 software and structural equation approach were used to analyze the data and test the research hypotheses. The fitting values (including CMIN / df = 3.21, CFI = .92, RMSEA = .069) were confirmed. The research model was. The results of the research, while identifying the most important factors in implementing customer relationship management, showed that effective implementation of customer relationship management has a positive effect on improving internal processes of organization, profitability and customer satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Relationship Management
  • Social Security Organization
  • Internal Processes
  • Customer satisfaction
  • Profitability