دوره و شماره: دوره 15، شماره 12، اسفند 1397 
سنجش اثربخشی تبلیغات با تمرکز بر چهره انسانی

صفحه 109-124

10.22070/cs.2019.15.12.109

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماکنژاد؛ طهمورث حسنقلی پور


الگوی ریسک‌های مدیریت راهبردی در صنعت بیمه ایران

صفحه 125-142

10.22070/cs.2019.15.12.125

نادر مظلومی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ علی اکبر ناطقی