دوره و شماره: دوره 15، شماره 12، اسفند 1397 
بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)

صفحه 1-16

10.22070/cs.2019.15.12.1

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ فاطمه ملکی


شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیک در اینستاگرام

صفحه 17-30

10.22070/cs.2019.15.12.17

عباس عباسی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جمال بیگی


تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود فرآیندهای داخلی، رضایت مشتریان و سودآوری (مورد مطالعه: شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان)

صفحه 31-48

10.22070/cs.2019.15.12.31

مجید محمدشفیعی؛ محسن سیفی؛ مرجان محمدی


بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های صنایع پوشاک و ساختمانی در شرایط رکود اقتصادی

صفحه 49-65

10.22070/cs.2019.15.12.49

اسماعیل ملک اخلاق؛ سید رضا میرعسکری؛ محدثه امین


بررسی ساختار و تدوین الگوی انتخاب بازارهای صادراتی ایران؛ مطالعه موردی محصولات کیوی، سیب و انگور

صفحه 66-76

10.22070/cs.2019.15.12.66

حامد رفیعی؛ سید شهاب میرباقری؛ حامد اکبرپور؛ الهام جلیلی


مدلسازی عوامل بروز رفتار غیرکارکردی مشتریان نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی ایران-خودرو و سایپا در کلانشهر اهواز

صفحه 77-92

10.22070/cs.2019.15.12.77

مهدی نداف؛ شهناز نخیلی کوتی؛ ادریس محمودی


بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری

صفحه 93-108

10.22070/cs.2019.15.12.93

داود فیض؛ عاطفه شعبانی


سنجش اثربخشی تبلیغات با تمرکز بر چهره انسانی

صفحه 109-124

10.22070/cs.2019.15.12.109

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماکنژاد؛ طهمورث حسنقلی پور


الگوی ریسک‌های مدیریت راهبردی در صنعت بیمه ایران

صفحه 125-142

10.22070/cs.2019.15.12.125

نادر مظلومی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ علی اکبر ناطقی


تأثیر محرکهای ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده: مقایسهی بین کالاهای لذت جویانه و کارکردی

صفحه 143-169

10.22070/cs.2019.15.12.143

محمدعلی عبدالوند؛ امین موجودی؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش