دوره و شماره: دوره 15، شماره 11، شهریور 1397 
جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی

صفحه 134-145

10.22070/15.11.134

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم‌اله زارعی؛ زهره دهدشتی‌شاهرخ