بررسی توسعه قابلیت‌ها و کارایی بازاریابی تجارت الکترونیک در ارتقاء عملکرد شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های صادراتی استان تهران)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو ساوه، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه شاهد، ایران

3 مربی گروه مدیریت، موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصر خسرو ساوه، ایران

چکیده

شناخت و استفاده از قابلیت­های تجارت الکترونیکی برای همه شرکت­هایی که سعی در تأمین نیازهای مشتریان و اجرای برنامه­ها و اهداف در اسرع وقت دارند امری ضروری و اساسی می­باشد. استفاده از قابلیت­ها  در عملکرد تجارت الکترونیک می‌تواند مؤثر باشد. شرکت‌ها و بالأخص شرکت‌های مواد غذایی باید بتوانند با به‌کارگیری قابلیت‌های بازاریابی و اجرای برنامه‌های کارایی­ها، سهم بیشتری را در ارتقاء عملکرد شرکتها به دست می­آورند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی توسعه قابلیت­ها و کارایی تجارت الکترونیک در ارتقا عملکرد شرکتها است. بعلاوه، در این پژوهش نقش کارایی توزیع و ارتباطات به ‌عنوان دو متغیر میانجی مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش­های کاربردی و از دیدگاه جمع­آوری داده­ها، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های صادراتی مواد غذایی در استان تهران می­باشند. تعداد 25 شرکت به‌صورت روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید و تعداد 157 پرسشنامه بین مدیران عامل، مدیران بازاریابی، فروش، تولید و عملیات و کارشناسان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده­ها نیز پرسشنامه است. روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها، مدل­سازی معادلات ساختاری به کمک نرم­افزار اسمارت پی ال اس بوده است. یافته­های پژوهش نشان داد که نقش کارایی توزیع و کارایی ارتباطات بعنوان متغییر میانجی بر عملکرد تجارت الکترونیک تأثیر مثبت و مستقیم بوده و همچنین منابع تجارت الکترونیک و قابلیتهای تجارت الکترونیک بر عملکرد تجارت الکترونیکی فروش شرکتها تاثیر مثبت و معناداری دارند؛ بنابراین به‌ کارگیری کارایی و قابلیتهای تجارت الکترونیک می‌تواند موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Development of E-Commerce Marketing Capabilities and Efficiency in Promoting Corporate Performance (Case Study of Exporting Companies of Tehran Province)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Dadpour 1
 • Ahmad Sardari 2
 • Farhang Abroomandi 3
چکیده [English]

Understanding and utilizing e-commerce capabilities is essential for all companies that strive to meet customer needs and execute programs and goals as quickly as possible. Developing e-commerce capabilities can have a positive impact on the country's exports. The main purpose of this research is to investigate the development of e-commerce capabilities and efficiency in improving corporate performance. In addition, in this study the role of distribution and communication efficiency as two mediating variables has been evaluated. The purpose of this research is applied research and from the viewpoint of data collection, it is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of Managers, Marketing, Sales, Production and Operations Managers and experts of food export companies in Tehran province. 157 individuals were selected through cluster sampling and the data collection tool was a questionnaire. Structural equation modeling and hypothesis tests were performed by two software Smart PLS2.0 and Spss2.0. The findings indicate that the mediating role of distribution and communication efficiency of e-commerce capabilities has a positive and direct effect on e-commerce performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • E-commerce marketing capabilities and efficiency
 • promotion of companies performance
 • export companies
 1. Navazeni, Bik and Rahmani, strol (2016). Investigating factors affecting the development of export performance in small and medium entrepreneur companies (Case Study: dried fruit exporting companies of Tehran Province). International Journal of Humanities and Cultural Studie.
 2. Losad, peri and Others (2010). Implications of perceived competitive advantages , adaptation of marketing tactics and export commitment on export performance. Journal of World Business.
 3. Leonidou, L. C., & Katsikeas, C. S. (2010). Integrative assessment of exporting research articles in business journals during the period 1960–2007. Journal of Business Research, 63(8), 879–887.
 4. Spyropoulou, S., Skarmeas, D., & Katsikeas, C. S. (2010). The role of corporate image in business-to-business export ventures: A resource-based approach. Industrial Marketing Management, 39(5), 752–760.
 5. Gregory, G., Karavdic, M., & Zou, S. (2007). The effects of e-commerce drivers on export marketing strategy. Journal of International Marketing, 15(2), 30–57.
 6. Morgan, N. A., Kaleka, A., & Katsikeas, C. S. (2004). Antecedents of export venture performance: A theoretical model and empirical assessment. Journal of Marketing, 68(1), 90–108.
 7. Karavdic, M., & Gregory, G. (2005). Integrating e-commerce into existing export marketing theories: A contingency model. Marketing Theory, 5(1), 75–104.
 8. Kim, SS. (2020). Purchase Intention in the Online Open Market: Do Concerns for E-Commerce Really Matter?: Sustainability, 12 (2), 1-1
 9. Katsikeas, C. S. (2006). Global marketing of industrial products: Contemporary developments and future directions. Industrial Marketing Management, 35(5), 540–544.
 10. Morgan, N. A., Katsikeas, C. S., & Vorhies, D. W. (2012). Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance. Journal of the Academy of
 11. Cao, D. & Chen, Z. (2010). Evaluation of green supply chain performance based on fuzzy method and grey incidence analysis. In Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD). Seventh International Conference on (Vol. 2, pp. 858-861). IEEE.
 12. Navazeni, Bik and Rahmani, strol (2016). Investigating factors affecting the development of export performance in small and medium entrepreneur companies (Case Study: dried fruit exporting companies of Tehran Province). International Journal of Humanities and Cultural Studie.
 13. Xu, Y., Hu, S., & Fan, X. (2011). Entry mode choice of chinese enterprises: The impacts of country risk,cultural distance and their interactions.Front. Bus.Res. China, 5(1), 63–78.
 14. Sanchez-Peinado, E., & Pla-Barber, J. (2006). A multidimensional concept of uncertainty and its influence on the entry mode choice: An empirical analysis in the service sector. International Business Review, 15(2), 215–232.
 15. امیدی، فریدون، فرامرزی جعفر (1396) « تحلیل و اولویت­بندی عوامل موثر بر تسهیل صاصدرات در صنایع غذایی با ااستفده از تکنینک TOPSIS» ماهنامه پژوهش ملل، دوره دوم، شماره 23، صص 103
 16. Levy M. & Powell, P. (2009). "Exploring SME Internet Adoption: Towards a Contingent Model Internet adoption, in both large and small firms (SMEs)", Journal of Marketing Management, 18, 813-821.
 17. Lawrence, J.l. (2010). "Economic globalization and the information technology revolution". December, available at: stanford.edu/ ~1jlau/presentation/ CPPCC. PDF.
 18. Morgan, N. A., Katsikeas, C. S., & Vorhies, D. W. (2012). Export marketing strategy implementation, export marketing capabilities, and export venture performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(2), 271–289.
 19. Zou, S., Fang, E., & Zhao, S. (2003). The effect of export marketing capabilities on export performance: An investigation of chinese exporters. Journal of International Marketing, 11(4), 32–55.
 20. Martin, S. L., & Javalgi, R. G. (2019). Explaining performance determinants: A knowledge based view of international new ventures. Journal of Business Research, 101, 615–626.
 21. Moorman, C., & Day, G. S. (2016). Organizing for marketing excellence. Journal of Marketing, 80(6), 6–35.
 22. Mathews,S.,Bianchi,C.,Perks,J.K.,Healy,M.,& Sekera,R.W.(2015). Internet marketing capabilities and international market growth. Elsevire,International Business review, IBR-1262,of pags11.
 23. Stan, Emst (2011) Electronic Marketing, AED economics–osu. Accessed at: www. Agecon. ag.ohio state.edu/programs/e-agbiz.
 24. Abeliansky, A. L., Hilbert, M. (2016). Digital technology and international trade: Is it the quantity of subscriptions or the quality of data speed that matters?, Article in press.
 25. Paulk , mark c. (2012), "Challenges and Best practice of e-commercc", software Engineering Institue, Carnegie mellon university, pp. 1-22.
 26. اسماعیل­پور و همکاران (1398). تأثیر‏ کارآفرینی‌محوری و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی (موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان شهر بوشهر): نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، شماره 13، صص (198-181).
 27. Magesh Kumar, R. (2020). International Journal of Civil Engineering and Technology: ROLE OF ELECTRONIC COMMERCE IN CONSTRUCTION: A REVIEW ON CURRENT TRENDS AND CHALLENGES, 9 (6), 295-295.
 28. Dien D. phan,( 2002) e - business development for competitive advantage, information &management.
 29. G .T. lumpkin &et all(2002), e-commerce strategies: achieving sustainable competitive advantage and avoiding pitfalls, organizational dynamice, vol30, no 4,).
 30. Wang, Y., Lo, H.P , Yang, Y.(2004).The constituents of core competencies and firm performance: evidence from high- technology firms in china. J.Eng. Technol. Manage, 21, pp. 249-280.
 31. یاقوتی فام، مونا (۱۳۹۳). بررسی تأثیر تجارت الکترونیک در افزایش صادرات (صادرکنندگان خشکبار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
 32. Sanchez, C. (2014). Global marketing strategy modeling of high tech products, Journal of Business Research, 64(11): 1229-1233.
 33. ولید خدادادی (1396). بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه ی صادرات خرمای شهرستان سراوان (، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور.
 34. کوهی خور (1396). شناسایی ظرفیت ها و راهبردهای بازاریابی الکترونیکی تاثیرگذار بر توسعه صادرات صنایع دستی استان هرمزگان با رویکرد الگوبرداری (، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 35. محمد خدامرادی و همکار (1395). در چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت: بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات محصول، شماره 4، صص (13-1).
 36. محمدرضا صالحی (1395). در بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات پسته در ایران: همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، صص (12-1).
 37. Bianchi,C. Mathews, S. (2016). Internet marketing and export market growth in Chile: Journal of Business Research , 17(6), 426–434.
 38. White, A., & Daniel, E. M. (2004). The impact of e-marketplaces on dyadic buyersupplier relationships: Evidence from the healthcare sector. Journal of Enterprise Information Management, 17(6), 441–453.