شناسایی و طبقه‌بندی مولفه‌های مدل کسب‌وکار مؤثر بر راهبرد تجاری‌سازی در کسب‌وکارهای نوپای مبتنی وب با رویکرد فراترکیب

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه کسب‌وکارها بر بستر اینترنت فراهم‌شده که مفاهیم متفاوتی را از کسب‌وکار شکل داده‌اند. بعلاوه تعداد کسب‌وکارهای نوپای الکترونیک، در سال‌های اخیر افزایش‌یافته است ولی در موارد متعددی آن‌ها با چالش‌های بزرگی برای توسعه و بقا روبرو شده‌اند. این چالش‌ها به‌طور عمده با داشتن یک طرح مناسب از مدل کسب‌وکار کاهش می‌یابد. ولی اجماع کاملی از بلوک‌های سازنده (مؤلفه‌های) مدل کسب‌وکار - علیرغم مطالعات وسیع صورت گرفته - در ادبیات تحقیق وجود ندارد. بعلاوه مطالعات انجام‌شده در زمینه کسب‌وکارهای الکترونیک اندک است. بنابراین در این مقاله با روش فراترکیب، تحقیقات پیشین در حوزه مدل‌های کسب‌وکار در بازه ۱۹۹8-۲۰۱8 بررسی و طی آن مولفه‌های مدل کسب‌وکار استخراج و ضریب اهمیت کدهای استخراجی با روش آنتروپی شانون تعیین گردید. در این فرآیند، از مجموع مقالات یافت شده، 81 مقاله بررسی گردید و 27 کد استخراج و در 8‌ مفهوم و 4 مقوله دسته‌بندی شدند. بر این اساس، سه مؤلفه ارزش پیشنهادی، مدل کسب درآمد و مشتری بیشترین تکرارپذیری و ضریب اهمیت را در مطالعات پیشین داشته‌اند. بنابراین برای بهبود راهبرد تجاری سازی در کسب‌وکارهای نوپای الکترونیک توجه به این مؤلفه‌ها حائز اهمیت است. ازاین‌رو مؤلفه‌های شناسایی‌شده، در سطح اهداف و راهکارها و سطح اجرا و پیاده‌سازی طبقه‌بندی گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and classification of the business model elements influencing on trading strategy in startup business with a meta-synthesis approach

نویسندگان [English]

 • Mahmood Eghtesadifard 1
 • Mohammad Hossein Ronaghi 2
 • Milad Rasekh 1
چکیده [English]

Nowadays, new opportunities for business development have been created on the internet, which have shaped different business concepts. In addition, the number of e-businesses has increased recently but in many cases, they have faced great challenges for development and survival. These challenges are mainly reduced by having a proper plan for the business model (BM). Despite the extensive studies which have done in the literature, there is not a complete consensus on the elements of the BM. Furthermore, there are few studies on e-business. Hence, in this paper, with the meta-synthesis method, previous researches were investigated within 1998-2018 and, the BM elements were extracted and the importance coefficient of extraction codes was determined by Shannon entropy. In this process, from the total number of articles found, 81 articles were reviewed and 27 codes were extracted and classified into 8 concepts and 4 categories.  Accordingly, the three elements including the value propositions, the revenue streams model and the customer have the most repeatability and the importance coefficient in previous studies. Therefore, paying attention to these elements is important to improve e-business strategies. For this reason, the identified components were classified into two levels including goals and strategies, and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Model (BM)
 • E-business
 • Meta-synthesis
 • Content Analysis
 • Shannon Entropy
 1. Ritter, T. & Pedersen, C. (2019). Digitization capability and the digitalization of business models in businessto-business firms: Past, present, and future. Industrial Marketing Management, https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.11.019
 2. ایزدی، حمید؛ حمیدیان پور، فخریه (1397). مصرف‌کنندگان نسبت به اخلاق خرده فروشی آنلاین بر ارزش ویژه برند(مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا). راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق-. سال ۱۵ شماره ۱۱ صص۱۴۶-۱۶۳.
 3. Pateli, A. G., & Giaglis, G. M. (2004). A research framework for analysing eBusiness models European journal of information systems, 13(4), 302-314.
 4. حمیدی، ناصر؛ راه چمنی، احمد، مرتضوی، سمیرا سادات (1393). اولویت‌بندی راهبرد‌ها در تجارت الکترونیکی (در سایت‌های تخفیف اینترنتی در ایران). راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق، سال ۱۱ شماره ۳ صص ۱۱-۲۴.
 5. Hacklin, F. & Wallnöfer, M. (2012). The business model in the practice of strategic decision making: insights from a case study. Emerald, 50(2):166-188.
 6. Buchere, E. & Gassmann, O. (2012). Towards Systematic Business Model Innovation: Lessons from Product Innovation Management. Creativity and Innovation Management, 21(2): 183–198.
 7. Brillinger, A., Els C, Schafer B. & Bender B. (2019). Business model risk and uncertainty factors: Toward building and maintaining profitable and sustainable business models, Business Horizons, https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.09.009
 8. نیرومند، پوراندخت، رنجبر، محبوبه، اعرابی، سیدمحمد، حاجی صادقی، بهناز (1392). ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب وکار. مدیریت فناوری اطلاعات.۱۳۹2; ۱7: ص 267-284.
 9. Wirtz, B. W., Pistoia, A., Ullrich, S., & Göttel, V. (2016). Business models: Origin, development and future research perspectives. Long range planning, 49(1), 36-54.
 10. DaSilva, C. M., & Trkman, P. (2014). Business model: What it is and what it is not. Long range planning, 47(6), 379-38933.
 11. Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e‐business. Strategic management journal, 22(6‐7), 493-520.
 12. Magretta, J. (2002). Why business models matter.
 13. Iman khan N., (2018). Journal of economical modeling 12(41), 83-105.
 14. Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: toward a unified perspective. Journal of business research, 58(6), 726-735.
 15. Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic markets, 8(2), 3-8.
 16. Linder, J. C., & Cantrell, S. (2001). Five business-model myths that hold companies back. Strategy & Leadership, 29(6), 13-18.
 17. Shafer, S. M., Smith, H. J., & Linder, J. C. (2005). The power of business models. Business horizons, 48(3), 199-207.
 18. Voelpel, S. C., Leibold, M., & Tekie, E. B. (2004). The wheel of business model reinvention: how to reshape your business model to leapfrog competitors. Journal of change management, 4(3), 259-276.
 19. Brousseau, E., & Pénard, T. (2007). The economics of digital business models: A framework for analyzing the economics of platforms. Review of network Economics, 6(2).
 20. Chesbrough, H. (2007). Business model innovation: it's not just about technology anymoreStrategy & leadership, 35(6), 12-177.
 21. Santos, J., Spector, B., & Van der Heyden, L. (2009). Toward a theory of business model innovation within incumbent firms. INSEAD, Fontainebleau, France.
 22. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for visionaries game changers, and challengers. John Wiley & Sons.
 23. Smith, W. K., Binns, A., & Tushman, M. L. (2010). Complex business models: Managing strategic paradoxes simultaneously. Long range planning, 43(2-3), 448-461.
 24. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 43(2-3), 172-194.
 25. Wirtz, B. W., Schilke, O., & Ullrich, S. (2010). Strategic development of business models: implications of the Web 2.0 for creating value on the internet. Long range planning, 43(2-3), 272-290.
 26. Cavalcante, S., Kesting, P., & Ulhøi, J. (2011). Business model dynamics and innovation: (re) establishing the missing linkages. Management decision, 49(8), 1327-1342.
 27. Baden-Fuller, C., & Haefliger, S. (2013). Business models and technological innovation. Long range planning, 46(6), 419-426.
 28. Amit, R., & Zott, C. (2015). Crafting business architecture: The antecedents of business model design. Strategic Entrepreneurship Journal, 9(4), 331-350.
 29. Shahrivar, S., Elahi, S., Hassanzadeh, A., & Montazer, G. (2018). A business model for commercial open source software: A systematic literature review. Information and Software Technology.
 30. محمدیان، ایوب. تبیین مولفه های اصلی مدل های کسب و کار الکترونیکی براساس رویکردسیستمی. مدیریت فناوری اطلاعات. ۱۳۹5; 26: ص 195-214.
 31. کاظمی، حمید، بهرامی، فریده. بومی سازی و رتبه بندی مولفه های مدل کسب وکار دست آوردهای پژوهشی موسسات پژوهشی. پردازش و مدیریت اطلاعات. ۱۳۹۳; 33 (1): ص 99-118.
 32. Weill, P., & Vitale, M. (2001). Place to space: Migrating to eBusiness Models. Harvard Business Press.
 33. Mahadevan, B. (2000). Business models for Internet-based e-commerce: An anatomy .California management review, 42(4), 55-69.
 34. Bagchi, S., & Tulskie, B. (2000, October). E-business models: integrating learning from strategy development experiences and empirical research. In 20th Annual International Conference of the Strategic Management Society (pp. 15-18).
 35. Hamel, G. (2001). Leading the revolution: An interview with Gary Hamel. Strategy & Leadership, 29(1), 4-10.
 36. Al-Debei, M. M., & Avison, D. (2010). Developing a unified framework of the business model concept. European Journal of Information Systems, 19(3), 359-376.
 37. Huarng, K. H. (2013). A two-tier business model and its realization for entrepreneurship. Journal of business research, 66(10), 2102-2105.
 38. Afuah, A. (2014). Business model innovation: concepts, analysis, and cases. Routledge.
 39. Bocken, N. M., Short, S. W., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. Journal of cleaner production, 65, 42-56.
 40. Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. (2014). Revolutionizing the business model. In Management of the fuzzy front end of innovation (pp. 89-97). Springer, Cham.
 41. Roome, N., & Louche, C. (2016). Journeying toward business models for sustainability: A conceptual model found inside the black box of organisational transformation. Organization & Environment, 29(1), 11-35.
 42. De Oliveira, D. T., & Cortimiglia, M. N. (2017). Value co-creation in web-based multisided platforms: A conceptual framework and implications for business model design. Business Horizons, 60(6), 747-758.
 43. Pousttchi, K., Schiessler, M., & Wiedemann, D. G. (2007, July). Analyzing the elements of the business model for mobile payment service provision. In Management of Mobile Business, 2007. ICMB 2007. International Conference on the (pp. 44-44). IEEE.
 44. Boojihawon, D. K., & Ngoasong, Z. M. (2018). Emerging digital business models in developing economies: The case of Cameroon. Strategic Change, 27(2), 129-137.
 45. رضوانی، مهران، اصلاحی، محمد. ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. ۱۳۹5; 6 (4): 19-41.
 46. Azkea M., Tavakolle M. (2006), Meta-analysis of studies of job satisfaction in educational organizations, The Journal of Social Sciences, 27, 26- 27.
 47. Edwards, M., Davies, M., & Edwards, A. (2009). What are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: a meta-synthesis of the literature. Patient education and counseling, 75(1), 37-52.
 48. عظیم زارعی، حسین بلوچی(1394). شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش فراترکیب. راهبردهای بازرگانی-دانشور رفتار سابق، سال 12 شماره 5 صص ۶۸-۵۳.

 

 1. Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.
 2. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV‐positive women. Research in nursing & health, 26(2), 153-170.
 3. Morris, M. H., Shirokova, G., & Shatalov, A. (2013). The Business Model and Firm PerformanceThe Case of R ussian Food Service Ventures. Journal of Small Business Management, 51(1), 46-65.
 4. Kindström, D. (2010). Towards a service-based business model–Key aspects for future competitive advantage. European management journal, 28(6), 479-490.
 5. Cao, L. (2014). Business model transformation in moving to a cross-channel retail strategy: A case study. International Journal of Electronic Commerce, 18(4), 69-96.
 6. Ng, I. C. (2014). New business and economic models in the connected digital economy. Journal of Revenue and Pricing Management, 13(2), 149-155.
 7. Raju, A., Gonçalves, V., Lindmark, S., & Ballon, P. (2012, May). Evaluating impacts of oversubscription on future internet business models. In International Conference on Research in Networking (pp. 105-112). Springer, Berlin, Heidelberg.
 8. Schaltegger, S., Hansen, E. G., & Lüdeke-Freund, F. (2016). Business models for sustainabilityOrigins, present research, and future avenues.

 

 1. Konde, V. (2009). Biotechnology business models: An Indian perspective. Journal of Commercial Biotechnology, 15(3), 215-226.
 2. Haftor, D. M. (2015, June). Some Heuristics for Digital Business Model Configuration. In International Conference on Advanced Information Systems Engineering (pp. 123-130). Springer, Cham.
 3. Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design: an activity system perspective. Long range planning, 43(2-3), 216-226.
 4. Onetti, A., Zucchella, A., Jones, M. V., & McDougall-Covin, P. P. (2012). Internationalization innovation and entrepreneurship: business models for new technology-based firms. Journal of Management & Governance, 16(3), 337-368.
 5. اصغری زاده، عزت الله ، قاسمی، احمدرضا، ملکی، محمدحسن. بررسی موانع پیش روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در انجام پژوهش های کاربردی. 1390، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، ایران.
 6. محقر، علی، جعفرنژاد، احمد، مدرس یزدی، محمد، صادقی مقدم، محمدرضا. ارائه الگوی جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکة تأمین خودروسازی با استفاده از روش فراترکیب. 1392; 5(4)، ص 161-194.
 7. آذر، عادل، میرفخرالدینی، سید حیدر، انواری رستمی، علی اصغر. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ای ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﺎری و ﻓﻨﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ. 1387; 12(4) ص 1-35.