ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی کارآفرینی-کسب و کار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.

4 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، ایران.

چکیده

در سال‌های اخیر‌‌،‌ زندگی انسان‌ها تحت تاثیر ارتباطات نوین قرار گرفته است.‌ توسعه استفاده فضای مجازی موجب استقبال کسب و کارها از شبکه‌های اجتماعی گردیده است‌.‌ ظهور فضای سایبری و امکاناتی که فناوری اطلاعاتی به همراه آورد‌ه‌اند‌‌،‌ امیدها‌‌،‌ آرزوها‌‌،‌ فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای صاحبان کسب و کارها به همراه داشته است‌‌.‌ سازمان‌ها با استفاده از رسانه‌های اجتماعی‌‌،‌ فرصت‌هایی را برای افزایش بهره‌وری‌‌،‌‌ سهم و ارزش بازار و سودآوری ایجاد ‌می‌کنند‌‌.‌‌ همچنین استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجب بروز چالش‌هایی برای کارآفرینان شده است‌‌.‌‌ هدف از این پژوهش بررسی و ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی ‌می‌باشد‌‌.‌‌ روش پژوهش مورد استفاده، از نظر هدف‌‌،‌‌ بنیادی و از نظر رویکرد‌‌، کیفی ‌می‌باشد و با استفاده از نظریه برخاسته از داده­ها به ارائه مدل پرداخته شده است‌‌.‌‌ داده‌های پژوهش به وسیله مصاحبه باز با مدیران ده کسب و کار فعال در شبکه‌های مجازی که به روش نمونه‌‌‌‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند‌‌،‌‌ به دست آمد و به وسیله روش کد گذاری‌‌،‌‌ در سه مرحله کد گذاری باز‌‌،‌‌ محوری و انتخابی‌‌،‌‌ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند‌‌. در نهایت اطلاعات به دست آمده در 6 کد محوری مرتبط با فرصت‌‌ها شامل فرصت‌های مرتبط با ماهیت شبکه‌ها، فرصت‌های انگیزشی، ظرفیت‌های موجود برای بهره برداری از فرصت‌ها، فرصت‌های مرتبط با سیستم توزیع، فرصت‌های قانونی و فرصت‌های مرتبط با بهره‌وری،‌‌‌‌ و 4 کد مرتبط با چالش‌ها شامل، چالش‌های سیاسی، مدیریتی، امنیتی و چالش‌های بازار، دسته‌‌‌بندی شد. همچنین مدل مفهومی چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی‌‌،‌‌ ارائه گردید‌‌.‌‌
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a model for entrepreneurship opportunities and challenges in online social networks in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Jafarzadeh 1
 • Masoumeh Hoseinzadehshahri 2
 • Ahmad Rahchamani 3
 • Iraj Saei Arsi 4
چکیده [English]

Human life has been affected by new communications in recent years. The development of cyberspace has led to businesses embracing social networks. The appearance of the cyberspace and features offered by information technology (IT) has provided hope, wishes, opportunities, and challenges for business owners. Organizations create opportunities for improving productivity, market share and value, and profitability. Also, the use of social networks has imposed challenges for entrepreneurs. The present study aims to investigate and propose a model for entrepreneurship opportunities and challenges in social networks. The methodology is fundamental in terms of objectives and qualitative in terms of approach. The model was proposed using the grounded theory. Data were collected via the purposeful sampling method by performing open interviews with the managers of ten businesses in social networks. The data were analyzed by coding in three stages, including open coding, axial coding, and selective coding. Finally, the information was classified into six axial opportunity-related codes, including network nature, motivation opportunities, capacities for taking opportunities, distribution system opportunities, legal opportunities, and productivity opportunities, and into four challenge-related codes, including political, management, security, and market challenges. Also, the conceptual model of entrepreneurship opportunities and challenges in online social networks was provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business growth
 • Business development
 • Virtual social networks
 • entrepreneurship
 1. دوله‌‌،‌‌ معصومه‌‌،‌‌ اسماعیلی،‌‌ رضا‌‌،‌‌ امیرمظاهری‌‌،‌‌ امیر مسعود (1395). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی (مورد مطالعه‌‌:‌‌ کاربران 20تا 49 ساله شبکه‌های اجتماعی مجازی شهر تهران)‌‌،‌‌ فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر‌‌، 4(35)‌‌: 97-120‌‌.
 2. خدایاری‌‌،‌‌ کلثوم‌‌،‌‌ دانشورحسینی‌‌،‌‌ فاطمه‌‌،‌‌ سعیدی‌‌،‌‌ حمیده (۱۳۹۳). میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، ۱(۷۷): ۱۶۷-۱۹۲.
 3. نورمحمدی‌‌،‌‌ مرتضی (1390). نقش شبکه‌های مجازی در انقلاب تونس‌‌.‌‌ نشریه علمی ترویجی وسایل ارتباط جمعی رسانه‌‌، 22(3و4)‌‌: 26-39‌‌.
 4. زنگنه‌نژاد‌‌، نرجس‌‌، معینی‌‌،‌‌ علی‌‌،‌‌ حاجی حیدری‌‌،‌‌ نسترن‌‌،‌‌ آذر‌‌،‌‌ عادل (1398). زیست بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی‌‌، نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند‌‌، 7(28)‌‌: 5-28‌‌.
 5. Lee, J‌‌.‌‌, & Hong, I‌‌.‌‌ B‌‌.‌‌ (2016)‌‌.‌‌ Predicting positive user responses to social media advertising‌‌:‌‌ the roles of emotional appeal, information, and creativity‌‌.‌‌ International Journal of Information Management, 52‌‌:‌‌ 528-575‌‌.
 6. ملکی مین‌باش رزگاه‌‌، مرتضی‌‌،‌‌ شهریاری‌‌،‌‌ مهری (1396). استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کسب و کار در ایران‌‌:‌‌ چالش‌ها و فرصت‌ها‌‌،‌‌ مجله جهانی رسانه‌‌،‌‌ 12(2)‌‌:‌‌ 89-108‌‌.
 7. Oztas, Y‌‌.‌‌ B‌‌.‌‌ B‌‌.‌‌ (2018)‌‌.‌‌ The increasing importance of mobile marketing in the light of the improvement of mobile phones, confronted problems expectations‌‌.‌‌ Social and Behavioral Sciences, 023‌‌:‌‌ 0822-0875‌‌.
 8. Ehret, M‌‌., Kashyap, V‌‌.‌‌ & Wirtz, J‌‌.‌‌ (2013)‌‌.‌‌ Business model impact on business markets and opportunities for marketing research‌‌.‌‌ Industrial Marketing Management, 46 (3)‌‌:‌‌ 242-233‌‌.
 9. مشدئی‌‌، علی (1390). تحلیل اثرات شبکه‌های اجتماعی بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی، نشریه توسعه کارآفرینی‌‌، 6(15)‌‌: 69-82‌‌.
 10. Berthon, P‌‌.‌‌ R‌‌., Pitt, L‌‌., Plangger, K‌‌.‌‌ & Shapiro, D‌‌.‌‌ (2012)‌‌.‌‌ Marketing meets web 6‌‌. 8, social media and creative consumers‌‌:‌‌ implications for international marketing strategy‌‌.‌‌ Business Horizons, 33‌‌:‌‌ 620- 670‌‌.
 11. Bianchi, C‌‌.‌‌ & Andrews, L‌‌.‌‌ (2015)‌‌.‌‌ Investigating marketing managers' perspectives on social media in Chile‌‌.‌‌ Journal of Business Research, 20 (06)‌‌: 6336-6332‌‌.
 12. Boyd, D., Ellison, N. (2007)‌‌.‌‌ Social network sites‌‌:‌‌ Definition, history and scholarship‌‌.‌‌ Journal of Computer-Mediated Communication, (13)‌‌: 210-230‌‌.
 13. نامور‌‌، م. (1396). بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی‌‌. دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی‌‌.‌‌‌‌
 14. معینی‌کیا‌‌، م‌‌، زاهدبابلان‌‌، ع‌‌، آریانی‌‌، ا. (1394). بررسی اهداف و انگیزه‌های دانشجویان از کاربست شبکه‌های اجتماعی‌‌، مجله رسانه‌‌، 26(4)‌‌، 130-105‌‌.
 15. آرامون‌‌، زهرا‌‌، شاه‌محمدی‌‌،‌‌ نیره (1393). شبکه‌های اجتماعی مجازی در خدمت آموزش‌‌، نشریه رشد تکنولوژی آموزشی‌‌، شماره 3.
 16. توسلی‌‌، غلامعباس‌‌؛‌‌ امانی‌‌، ‌امراله (1391)‌‌.‌‌ سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی‌‌،‌‌ مجله مدیریت فرهنگی‌‌،‌‌‌‌ 6 (17)‌‌، 88-71‌‌.‌‌‌‌
 17. آریانی‌‌، ابراهیم‌‌، زاهد بابلان‌‌، عادل‌‌، معینی‌کیا‌‌، مهدی‌‌، خالق‌خواه‌‌، علی‌‌،‌‌ سروش‌‌،‌‌ مصطفی‌‌،‌‌ موسوی‌‌،‌‌ طیبه (1395). نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی‌‌،‌‌ فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی‌‌،‌‌ سال هفتم‌‌، شماره29‌‌.
 18. Ballova, B‌‌.‌‌ (2012)‌‌.‌‌ The effect of social networking sites on entrepreneurial opportunity recognition‌‌.‌‌
 19. Jack, S‌‌. L‌‌. (2010). Approaches to studing network‌‌:‌‌ implications and outcomes, journal of business venturing 25(1)‌‌:‌‌ 120-137‌‌.
 20. حاجیانی، سمیره، جمالی حاجیانی، مهدیه (۱۳۹۵). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر توسعه‌ی فرهنگ کارآفرینی، اولین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری.
 21. محمدی الیاسی‌‌،‌‌ قنبر‌‌،‌‌ رکنی‌‌،‌‌ ندا‌‌، طیبی‌‌،‌‌ سید کمیل (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی‌‌، نشریه توسعه کارآفرینی‌‌،‌‌ 1(11)‌‌: 7-26‌‌.‌‌‌‌
 22. نجفیان‌‌،‌‌ م. (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در عملکرد کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایران‌‌، ‌کرواسی و دانمارک،‌‌ پایان نامه کارشناسی ارشد،‌‌ دانشکده کارآفرینی‌‌،‌‌ دانشگاه تهران.
 23. Kakish, I., Al-Haddad, S. (2018)‌‌.‌‌ The impact of using social network sites on entrepreneurial project success, Journal of Fin Mark, 2(1)‌‌:‌‌ 73-79‌‌.
 24. Joo, Y‌‌.‌‌, Park, Chang Soo Sung, Il Im, (2017). Does Social Media Use Influence Entrepreneurial Opportunity? A Review of its Moderating Role, Sustainability, 9, 1593; doi‌‌:10‌‌.3390/su9091593‌‌
 25. عبدی جمایران‌‌، علی‌‌، حسینی‌‌، الهه‌‌،‌‌ مقدم‌‌، عاطفه‌‌،‌‌ قاسملو‌‌، محمد (1396). عوامل موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه‌‌،‌‌ دوماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه‌‌،‌‌ سال دوم‌‌، شماره3(5)‌‌: 80-69‌‌.
 26. Shrader, R‌‌. C‌‌., and Hills, G‌‌. E‌‌.‌‌ (2015)‌‌.‌‌ Opportunity Recognition‌‌:‌‌ Perceptions of Highly Successful Entrpreneurs‌‌.‌‌ Small Business Strategy, 14(2)‌‌:‌‌ 30- 49‌‌.
 27. Wang, Y‌‌. L‌‌., Andrea, D‌‌., Ellinger, A‌‌. D‌‌., and Jim Wu, Y‌‌. C‌‌.‌‌ (2013)‌‌.‌‌ Entrepreneurial opportunity recognition‌‌:‌‌ an empirical study of R&D personnel‌‌.‌‌ Management Decision, 2(51)‌‌:‌‌ 248 - 266‌‌.‌‌‌‌
 28. Alonso, M‌‌. A‌‌. P‌‌., Sanchez, J‌‌. C‌‌., and Maditinos, D‌‌.‌‌ (2016‌‌).‌‌ Entrepreneurial Opportunities Perception and Intentions within European Innovation-Driven Economies Under the Shadow of a Financial Crisis‌‌.‌‌ Entrepreneurship, Business and Economics, 3(1)‌‌:‌‌ 3-13‌‌.
 29. Tang, J‌‌., Kacmar, K‌‌.‌‌ M‌‌.‌‌ M‌‌., & Busenitz, L‌‌.‌‌ (2012)‌‌.‌‌ Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities‌‌.‌‌ Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94‌‌.‌‌‌‌
 30. Tumasjan, A‌‌., & Braun, R‌‌.‌‌ (2012)‌‌.‌‌ In the eye of the beholder‌‌:‌‌ How regulatory focus and selfefficacy interact in influencing opportunity recognition‌‌.‌‌ Journal of Business Venturing, 27(6), 622636‌‌.
 31. میرواحدی‌‌، سیدسعید‌‌، طغرایی‌‌، محمدتقی‌‌، سنجریان‌‌، زهرا (1396). بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه‌‌، نشریه کارآفرینی در کشاورزی‌‌، جلد4شماره 1‌‌:‌‌ 53-74‌‌.
 32. Shane, S‌‌., & Venkataraman, S‌‌.‌‌ (2000)‌‌.‌‌ The promise of entrepreneurship as a field of research‌‌.‌‌ The Academy of Management Review, 25(1), 217–226‌‌.
 33. Tang, J‌‌.‌‌ (2007)‌‌.‌‌ Entrepreneurial Alertness‌‌:‌‌ A Review, Reconceptualization, and Extention- A Three-Essay Approach‌‌.‌‌ Dissertation‌‌. University of Alabama‌‌.
 34. Singh, R‌‌.‌‌ P‌‌.‌‌ (1998)‌‌.‌‌ Entrepreneurial opportunity recognition through social networks‌‌.‌‌ Garland Pub‌‌.
 35. Schmidt, K‌‌. N‌‌.‌‌ & Iyer, K‌‌.‌‌ (2015)‌‌.‌‌ Online behavior of social media participants' and perception of trust, comparing social media brand community groups and associated organized marketing strategy‌‌.‌‌ Social and Behavioral Sciences, 077‌‌:‌‌ 456-452‌‌.
 36. Patino, A‌‌., Pitta, D‌‌.‌‌ & Quinones, R‌‌.‌‌ (6806)‌‌.‌‌ Social media's emerging importance in market research‌‌.‌‌ Journal of Consumer Marketing, 62 (5)‌‌:‌‌ 655- 657‌‌.
 37. Hofacker, C‌‌.‌‌ F‌‌.‌‌ & Belanche, D‌‌.‌‌ (6802)‌‌.‌‌ Eight social media challenges for marketing managers, Spanish Journal of Marketing, 68‌‌:‌‌ 75-08‌‌.
 38. قنبری‌نژاد‌‌، م‌‌، سجادی‌‌، م‌‌، بدیع‌زاده‌‌، ع. (1396). طراحی مدل رشد متوازن کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی ایران‌‌، پایان نامه دکتری تخصصی کارآفرینی‌‌،‌‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
 39. Poba-Nzaou, P‌‌., Lemieux, N‌‌., Beaupre, D‌‌.‌‌ & Uwizeyemungu, S‌‌.‌‌ (6802)‌‌.‌‌ Critical challenges associated with the adoption of social media‌‌:‌‌ a delphi of a panel of Canadian human resources managers, Journal of Business Research, 22‌‌:‌‌ 4800-4802‌‌.