تدوین الگوی راهبردهای هک رشد دیجیتال در بحران ویروس کووید 19 در بازارهای آنلاین ایران (مورد مطالعه : پلتفرم باسلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

امروزه با بحران کرونا و تحول دیجیتال، دنیای استار­ت­آپ‌ها کسب‌و‌کارهای اینترنتی رشد چشم­گیری داشته است و رشد تجارت در حوزه‌های بازاریابی، توسعه‌ی محصول، بخش‌های فروش و حوزه‌های دیگر در فضایی متفاوت انجام می‌گردد. لذا هک رشد دیجیتال برای کسب وکارهای اینترنتی ضروری به نظر می­رسد، زیرا راهبردهای هک رشد بر اساس ایجاد تغییرات درونی در سیستم با هدف افزایش تبدیل کاربر به مشتری و توسعه کسب‌و‌کار از طریق ابزارهای درونی با هزینه اندک انجام می‌شود. مقاله حاضر پژوهشی کیفی درباره راهبردهای هک رشد دیجیتال در بحران کرونا است. در مرحله اول با هدف جمع­آوری داده های کیفی، پس از بررسی گسترده ادبیات در حوزه هک رشد دیجیتال و راهبردهای آن، چارچوبی برای طرح پرسش­های مصاحبه­های نیمه ساختار یافته با صاحبان کسب‌و‌کارهایی که در یک سال اخیر در پلتفرم باسلام رشد چشم گیری داشته اند، طراحی شد. در ادامه پژوهشگران بعد از انجام 14 مصاحبه به اشباع نظری رسیدند. مصاحبه­های ترانویسی شده در مرحله دوم با استفاده از نرم افزاز اطلس و با روش تحلیل تماتیک استقرایی کدگذاری شدند. در پژوهش جاری از مجموع 141 کد باز و 18 تم فرعی، 5 تم اصلی آگاهی، اکتساب، تجارت الکترونیک، درآمد و بقا مبنای راهبردهای هک رشد دیجیتال در بازار آنلاین ایران قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Developing Digital Growth Hacking Strategies in the Covid-19 Virus Crisis in Online Markets in Iran (Case Study: Basalam Platform)

نویسندگان [English]

 • sima alipour 1
 • Maryam .asgharinajib 1
 • davood feiz 2
 • azim zarei 3
1 Ph.D student in Business Management, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Full Prof, Department of Management, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Prof, Department of Management, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Today, with the Corona crisis and digital transformation, the world of startups and Internet businesses has grown significantly and Business growth in the areas of marketing, product development, sales and Other areas are done in a different space. Therefore, digital growth hacking is essential for Internet businesses, Because growth hacking strategies are based on internal changes in the system with the aim of increasing user-to-customer conversion and business development through internal tools at low cost. This article is a qualitative research on digital growth hacking strategies in the Corona crisis. In the first stage, with the aim of collecting qualitative data, after an extensive review of the literature in the field of digital growth hacking and its strategies, A framework for designing semi-structured interview questions with business owners that have grown significantly on the Basalam platform over the past year has been designed. The researchers then reached a theoretical saturation after conducting 14 interviews. The transcribed interviews in the second stage were coded using Atlas software and inductive thematic analysis. In the current study, out of a total of 141 open code and 18 sub-themes, 5 main themes of awareness, acquisition, e-commerce, revenue and survival were the basis of digital growth hacking strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth Hack
 • Basalam Platform
 • Theme Analysis
 • Corona Crisis
 1. Challaghan, SH., Losch, M., Rickert, S. At the heart of a crisis: How consumer-health companies can lead in the time of 2020.

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/at-the-heart-of-a-crisis-how-consumer-health-companies-can-lead-in-the-time-of-coronavirus.

 1. Troisi O, Maione G, Grimaldi M, Loia F. Growth hacking: Insights on data-driven decision-making from three firms. Industrial Marketing Management. 2020 Oct 1;90:538-57.
 2. Herttua T, Jakob E, Nave S, Gupta R, Zylka MP. Growth hacking: exploring the meaning of an internet-born digital marketing buzzword. InDesigning networks for innovation and improvisation 2016 (pp. 151-161). Springer, Cham.
 3. MLT Creative.B2B marketing buzzwords: Growth hacking vs. inbound marketing. 2016. Retrieved from

https://www.mltcreative.com/blog/b2b-marketing-buzzwordsgrowth-hacking-vs-inbound-marketing/

 1. Schawbel, D. Why All Marketers Should Be Growth Hackers. 2013.

http://www.forbes.com/sites/danschawbel/2013/09/16/ryan-holiday-why-all-marketers-should-be-growth-hackers/

 1. Biyani, G. Explained: The actual difference between Growth Hacking and marketing. 2013. Retrieved from

https://thenextweb.com/insider/2013/05/05/the-actualdifference-between-growth-hacking-and-marketing-explained/

 1. Casanova J, Casanova J. Growth hacking: A how to guide on becoming a growth hacker. Csnv Books; 2013.
 2. Peters R. Growth Hacking: Techniques, Disruptive Technology-How 40 Companies Made It BIG–Online Growth Hacker Marketing 2021.
 3. Kumar GS, Pawar S, Pattnaik CS, Kasture AB. A Comprehensive review of growth hacking with an analysis on social media driving their customers. International Journal of Scientific Development and Research 2020 Investigating the Impact of Competitive Factors on Globalization and E-Commerce 2020; 5 (11): 76-79.
 4. Holiday R. Everything is marketing: how growth hackers redefine the game. Internet) Disponível em< http://www. fastcompany. com/3003888/everythingmarketing-how-growth-hackers-redefine-game>[Consult. 12 de dezembro de 2015]2012.
 5. Bussgang J, Benbarak N. Every company needs a growth manager. Harvard Business Review Digital. 2016:1-5.
 6. Deeb G. Growth hacking: marketing for startups. Forbes. Pozyskano z: forbes. com. 2014.
 7. Holiday, R. The 5 phases of growth hacking. 2013 available at: http://mashable.com/2013/09/02/ growth-hacking/ (accessed 29 October 2014).
 8. Vasquez, M.G. Sean Ellis: the rise of the growth hacker. 2014. available at: http://blogs.wsj.com/ accelerators/2014/05/29/sean-ellis-the-rise-of-the-growth-hacker/ (accessed 20 May 2016).
 9. Fishbein M. Growth hacking with content marketing. CreateSpace; 2014.
 10. Patel, N. Taylor, B. A definitive guide to growth hacking. 2016 available at: slideshare.net/ HuyDang4/the-definitive-guide-to-growth-hacking-quick-sprout-58233796 (accessed 10 November 2018).
 11. Mukhopadhyay D, Jariwala J, Innani P, Bablani S, Kothawale S. A Tool to Automate the Sizing of Application Process for SOA based Platform. arXiv preprint arXiv:1411.6762. 2014 Nov 25.
 12. Costa E, Soares AL, de Sousa JP. Industrial business associations improving the internationalisation of SMEs with digital platforms: A design science research approach. International Journal of Information Management. 2020 Aug 1;53:102070.
 13. Evans DS, Hagiu A, Schmalensee R. Invisible engines: how software platforms drive innovation and transform industries. The MIT Press; 2008.
 14. Boudreau KJ, Hagiu A. Platform rules: Multi-sided platforms as regulators. Platforms, markets and innovation. 2009; 1: 163-91.
 15. Eisenmann TR, Parker G, Van Alstyne M. Opening platforms: how, when and why?. Platforms, markets and innovation. 2009 Dec 1; 6: 131-62.
 16. Rangaswamy A, Moch N, Felten C, van Bruggen G, Wieringa JE, Wirtz J. The role of marketing in digital business platforms. Journal of Interactive Marketing. 2020 Aug 1; 51: 72-90.
 17. Gawer A, Cusumano MA. Industry platforms and ecosystem innovation. Journal of product innovation management. 2014 May; 31(3): 417-33.
 18. Sawhney MS. Leveraged high-variety strategies: From portfolio thinking to platform thinking. Journal of the Academy of Marketing Science. 1998 Jan; 26(1): 54-61.
 19. About us 2021.

https://basalam.com/about/about-us

 1. Griffel, M. and Wadowski, C. Growth Hacking: Lean Marketing for Start-ups. 2014.https://www.udemy.com/growth-hackinglean-marketing-for-startups/
 2. Srikanth, AN. How 11 Popular Companies Have Applied Growth Hacking Techniques. 2015. https://www.shoutmeloud.com/popular-companies-growth-hacking-techniques.html
 3. Dwivedi R. Disruptive invention of growth hacking: A case study.
 4. Gaito, R. Growth Hacking: cosa è, come funziona e come iniziare. 2017. Retrieved from https://www.raffaelegaito.com/growth-hacking/.
 5. Conway T, Hemphill T. Growth hacking as an approach to producing growth amongst UK technology start-ups: an evaluation. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship. 2019 Dec 16.
 6. Blank S. Why the lean start-up changes everything. Harvard business review. 2013 May 1; 91(5):63-72.
 7. Ries E. The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Currency; 2011.
 8. Bohnsack R, Liesner MM. What the hack? A growth hacking taxonomy and practical applications for firms. Business Horizons. 2019 Nov 1; 62(6): 799-818.
 9. Sabri, N. Five Ways Growth Hacking Can Help Businesses Prepare For A Post COVID-19 Economy. 2020.

https://www.entrepreneur.com/article/352529

 1. Prendergast GP, Maggie CH. Donors' experience of sustained charitable giving: A phenomenological study. Journal of Consumer Marketing. 2013 Mar 15.
 2. Kvale S. The 1,000-page question. Qualitative inquiry. 1996 Sep; 2(3):275-84.
 3. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology. 2006 Jan 1; 3(2): 77-101.
 4. Abedi Jafari, H., Taslimim M. S., Faghihi, A., Sheikhzadeh, M. Theme Analysis and Theme Network: A Simple and Efficient Way to Explain Patterns in Qualitative Data. Andishe modiriat rahbordi. 2011; 5(2): 151-198. In Persian
 5. King N, Horrocks C, Brooks J. Interviews in qualitative research. Sage; 2018 Dec 3.
 6. Cooper RG, Kleinschmidt EJ. New products: what separates winners from losers?. Journal of product innovation management. 1987 Sep 1; 4(3):169-84.
 7. Tuu HH, Olsen SO. Certainty, risk and knowledge in the satisfaction‐purchase intention relationship in a new product experiment. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 2012 Jan 6.
 8. Gooding, L. Growth Hacking like a Pirate, A Beginner’s Guide to Pirate Metrics. 2014. Retrieved from http://blog.trak.io/growth-hacking-like-a-pirate-a-beginners-guide-to-pirate-metrics/
 9. Kermani M, Sfidani MR. Investigating the Impact of Competitive Factors on Globalization and E-Commerce Journal of Economic Research 2005; 40(3): 263-293.
 10. Bohnsack R, Hanelt A, Marz D, Marante C. Same, same, but different!? A systematic review of the literature on digital transformation. InAcademy of Management Proceedings 2018 Jul 2 (Vol. 2018, No. 1, p. 16262). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.
 11. Ellis S, Brown M. Hacking growth: how today's fastest-growing companies drive breakout success. Currency; 2017 Apr 25.