شناسایی شاخص‌های قابلیت‌های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از روش دلفی فازی: نگاشت و تجزیه و تحلیل شاخص‌ها با استفاده از میک‌مک فازی و دیمتل فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

صنایع کوچک نقش قابل توجهی را در توسعه کسب و کار و در بهبود وضعیت اقتصادی دارند. با این حال مطالعات نشان می­دهد که این صنایع از قدرت رقابت­پذیری کافی برخوردار نیستند و پیچیده­تر شدن محیط رقابتی، چالش­های عمده­ای برای این صنایع بوجود آورده است. تشخیص موقعیت رقابتی منوط به شناسایی منابع ایجاد رقابت­پذیری است. از دیدگاه مبتنی برمنابع، ارائه خدمات بطور عمده به منابع و قابلیت­های سازمان بستگی دارد تا در بلندمدت مزیت رقابتی پایدار را ایجاد نماید. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و تعیین قابلیت­هایی است که بیشترین تأثیر را در مزیت رقابتی صنایع کوچک ایران بوجود می­آورند. براساس دیدگاه مبتنی بر منابع، ابعاد و قابلیت­های خدماتی شامل قابلیت­های مدیریتی، سازمانی، بازاریابی و کیفیت خدمات به صورت جامع از طریق مطالعه اسنادی و به کمک روش دلفی فازی و نظر 10 نفر از خبرگان شناسایی شدند. به منظور ساختاردهی به روابط بین شاخص­های قابلیت­های خدماتی و ارزیابی قدرت نفوذ و وابستگی آنها از میک­مک ­فازی و جهت شناسایی قابلیت­هایی که بیشترین مزیت رقابتی را برای صنایع کوچک به ارمغان می­آورند با ارائه رویکردی نو در محاسبه اوزانِ شاخص­ها از روش دیمتل فازی استفاده گردید. نتایج نشان داد شاخص­های "کیفیت شرکت"، "تحلیل و شکل­دهی استراتژی" و "رهبری" می­توانند جایگاه شرکت­های صنایع کوچک را در بازار رقابتی حفظ و مزیت رقابتی را ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Service Capabilities Criteria in Iran's Small Enterprises Using Fuzzy Delphi method: Mapping and analysis of Criteria Using Fuzzy MICMAC and Fuzzy DEMATEL

نویسندگان [English]

 • davod khosroanjom 1
 • Ali Rajabzadeh Ghatari 2
 • Adel Azar 2
 • Abbas Moghbel 3
1 Ph.D. in Industrial Management of Faculty of Management & Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor of Faculty of Management & Economic, TarbiatModares University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Faculty of Management & Economic, TarbiatModares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Small enterprises play a significant role in business development and improving the economic situation. However, studies show that these criteria do not have enough competitiveness and the increasing complexity of the competitive environment has created major challenges for these industries. Identifying a competitive position depends on identifying the sources of competitiveness. From a resource-based view, service delivery depends largely on the organization's resources and capabilities to create a sustainable competitive advantage in the long run. The purpose of this study is to identify and determine the capabilities that have the greatest impact on the competitive advantage of small enterprises in Iran. Based on the resource-based view, service dimensions and capabilities, including managerial, organizational, marketing and service quality capabilities were comprehensively identified through documentary study and with the help of Fuzzy Delphi method and the opinion of 10 experts. In order to structure the relationships between service capability criteria and evaluate their penetration power and dependence on Fuzzy MICMAC and to identify the capabilities that bring the most competitive advantage to small industries by providing a new approach to calculating the weights of criteria by the method Fuzzy DEMATEL was used. The results showed that the criteria of "Corporate Quality", "Analysis and formulation of the strategy" and "Leadership" can maintain the position of small industries in the competitive market and create a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Service Capabilities
 • Competitive Advantage
 • Fuzzy MICMAC
 • Small Enterprises
 • Fuzzy DEMATEL
 1. صحراییان، سید مهدی. (1385). سازماندهی صنایع کوچک ایران، تهران: انتشارات معارف.
 2. ستایش، هدیه, معمارنژاد، عباس، هژبر، کیانی و کامبیز، ترابی تقی. (1398). تبیین عوامل موثر بر رشد ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران. مطالعات و سیاست­های اقتصادی (سیاست­های اقتصادی - نامه مفید)، 6 (2)، 189-206.
 3. عطاران، جواد.، دیوان دری، علی و آدینف، حیات. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار(تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی دربانک ملت برمبنای دیدگاه منبع محور. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 4(2)، ، 91-112.
 4. Hafeez, K., Zhang, Y., & Malak, N. (2002). Determining key capabilities of a firm using analytic hierarchy process. International Journal Production Economics, 76(1), 39-51.
 5. Kokkinou, A., & Cranage, D. A. (2013). Using self-service technology to reduce customer waiting times. International Journal of Hospitality Management, 33(1), 435-445.
 6. Doherty, N.F., & Terry, M. (2009). The role of IS capabilities in delivering sustainable improvements to competitive positioning. Journal of Strategic Information Systems, 18(1), 100-116.
 7. Wade, M.W., & Hulland, J. (2004). The resource-based view and information systems research: review, extension, and suggestions for future research. MIS Quarterly, 28(1), 107-142.
 8. Ethiraj, S. K., Kale, P., Krishnan, M. S., & Singh, J. V. (2005). Where do capabilities come from and how do they matter? A study in the software services industry. Strategic Management Journal, 26(1), 25-45.
 9. Rapp, A., Trainor, K. J., & Agnihotri, R. (2010). Performance implications of customer linking capabilities: Examining the complementary role of customer orientation and CRM technology. Journal of Business Research, 63(11), 1229-1236.
 10. علوی متین، یعقوب، چاوشی پور، امیر.(1395). بررسی تاثیر مزیت­های رقابتی در راستای جذب وحفظ مشتریان در سیستم بانکی، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 1-16.
 11. طالقانی، محمد، مهدی‌زاده، مهران.(1395). بررسی تأثیر متغیر تعدیلگر بازاریابی الکترونیک بر رابطه بین قابلیت­های بازاریابی و عملکرد شرکت­ها، مجله مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، سال هشتم، 2، 1- 20.
 12. Martin, S. L., Javalgi, R. G., & Ciravegna, L. (2018). Service advantage built on service capabilities: An empirical inquiry of international new ventures. Journal of Business Research, 88(1), 371-381.
 13. Ringov, D. (2017). Dynamic capabilities and firm performance. Long Range Planning, 50(1), 653-664.
 14. Su, Z., Peng, J., & Xiao, T. (2013). Technological Capability, Marketing Capability, and Firm Performance in Turbulent Conditions. Management and Organization Review, 9(1), 115-137.
 15. Trainor, K.J,. & Andzulis, J., Rapp, A., & Agnihotri, R. (2014). Social media technology usage and customer relationship performance: A capabilities-based examination of social CRM. Journal of Business Research, 67(1), 1201-1208.
 16. Cruz-Ros, S., & Gonzalez-Cruz,T.F. (2015). Service firm capabilities and performance: Contingent analysis of customer contact. Journal of Business Research, 68(1), 1612-1621.
 17. Skaggs, B. C., & Galli-Debicella, A. (2012). The effects of customer contact on organizational structure and performance in service firms. The Service Industries Journal, 32(3), 337-352.
 18. Priem, R. L. (2007). A consumer perspective on value creation. Academy of Management Review, 32(1), 219-235.
 19. Wang, E. T., Hu, H. F., & Hu, P. J. H. (2013). Examining the role of information technology in cultivating firms’ dynamic marketing capabilities. Information & Management, 50(6), pp 336-343.
 20. Calma, A. & Suder, G. (2020). Mapping international business and international business policy research: Intellectual structure and research trends. International Business Review, Available online 3 March 2020, 101691.
 21. Van Veen-Dirks, P., & Wijn, M. (2002). Strategic control: meshing critical success factors with the balanced scorecard. Long Range Planning, 35(4), 402-427.
 22. Ho, T. H., & Zheng, Yu-S. (2004). Setting customer expectation in service delivery: An integrated marketing-operations perspective. Management Science, 50(4), 479-488.
 23. Mousavi, S., & Bossink, B. A. G. (2017). Firms’ capabilities for sustainable innovation: The case of biofuel for aviation. Journal of Cleaner Production, 167(1), 1263-1275.
 24. Theodosiou, M., Kehagias, J., & Katsikea, E. (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management, 41(1), 1058-1070.
 25. Barua, A., Konana, P., & Whinston, A.B. (2004). An Empirical Investigation of Net-Enabled Business Value. MIS Quarterly, 28(4), 585-620.
 26. Ray, G., Muhanna, W.A., & Barney, J.B. (2005). Information technology and performance of the customer service process: A resource-based analysis. MIS Quarterly, 29(4), 625-652.
 27. Vorhies, D.W., & Morgan, N. A. (2005). Benchmarkingmarketing capabilities for sustained competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–94.
 28. Ravichandran, T., Lertwongsatien, C., (2005), Effect of information systems resources and capabilities on firm performance: a resource-based perspective, Journal of Management Information Systems, 21(4), 237-276.
 29. Sirmon, D. G., & Hitt,M. A. (2009). Contingencies within dynamic managerial capabilities: Interdependent effects of resource investment and deployment on firm performance. Strategic Management Journal, 30(13),1375-1394.
 30. Hitt, M. A., Biermant, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management Journal, 44(1), 13-28.
 31. Morgan, N. A., Vorhies, D.W., & Mason, C. H. (2009).Market orientation, marketing capabilities and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8), 909-920.
 32. Chen, J. S., Tsou, H. T., & Huang, A. Y. H. (2009). Service delivery innovation: Antecedents and impact on firm performace. Journal of Service Research, 12(1), 36-55.
 33. Buil-Fabregá, M., Alonso-Almeida, M.D.M., & Bagur-Femenías, L. (2017). Individual dynamic managerial capabilities: Influence over environmental and social commitment under a gender perspective. Journal of Cleaner Production, 151(1), 371-379.
 34. Adner, R., & Helfat, C. E. (2003). Corporate effects and dynamic managerial capabilities. Strategic Management Journal, 24(1), 1011-1025.
 35. Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
 36. Chung, H. F. L., Wang, C. L., Huang, P., & Yang, Z. (2016). Organizational capabilities and business performance: When and how does the dark side of managerial ties matter?. Industrial Marketing Management, 55(1), 70-82.
 37. Wu, S. J. (2010). Operational capabilities: The secret ingredient. Decision Sciences Journal, 41(4), 1-34.
 38. Guo, C., Jiang, C.X., & Yang, Q. (2014). The development of organizational capabilities and corporate enterepreneurial processes: The case of Chinese automobile firms. Published online in Wiley Online Library, 56(6), 483-500.
 39. Takata, H. (2016). Effects of industry forces, market orientation, and marketing capabilities on business performance: An empirical analysis of Japanese manufacturers from 2009 to 2011. Journal of Business Research, 69(1), 5611-5619.
 40. Skaggs, B.C., & Snow, C.C. (2004). Strategic signaling of capabilities by service firms in different information asymmetry environments. Strategic Organization, 2(3), 271-291.
 41. Kang, G., & James, J. (2004). Service quality dimensions: an examination of Grönroos’s service quality model. Managing Service Quality, 14(4), 266-277.
 42. Wu, C. H. , & Fang, W. C. (2011). "Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers". Quality & Quantity, 45(4), 751-768.
 43. Cheng, CH. & Hsue, Y. (2002). Evaluating the best mail battle tank using fuzzy decision theory. European Journal of Operational Research, 142 (1): 174- 186.
 44. Jindal, A.,& Sangwan,K.S. (2013). Development of an interpretive structural model of drivers for reverse logistics implementation in Indian industry. Int.J.Bus. Perform. Supply Chain Model, 5(4), 325-342.
 45. Warfield, J.W. (1974). Developing interconnected matrices in structural modeling. IEEE Transaction Systems Man and Cybernetics, 4(1), 51-81.
 46. آذر، عادل، خسروانی، فرزانه، جلالی، رضا.(1392). تحقیق در عملیات نرم (رویکردهای ساختاردهی مسئله)، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 47. الفت، لعیا.(1395). الگوی عوامل تصمیم برون سپاری لجستیک با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 11(42)، 1-24.
 48. Beikkhakhian, Y., Javanmardi, M., Karbasian, M., & Khayambashi, B. (2015). The application of ISM model in evaluating agile suppliers selection criteria and ranking suppliers using fuzzy TOPSIS-AHP methods. Expert Systems with Applications, 42(1), 6224-6236.
 49. Kannan, G., Pokharel, S., & Kumar, P.S. (2009). A hybrid approach using ISM and fuzzy TOPSIS for the selection of reverse logistics provider. Resources, Conservation and Recycling, 54(1), 28-36.
 50. Sindhu, S. Nehra, V. & Luthra, S. (2016). Identification and analysis of barriers in implementation of solar energy in Indian rural sector using integrated ISM and fuzzy MICMAC approach, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 62(1),70-88.
 51. Diabat, A., & Govindan,K.. (2011). An analysis of drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resour.Conserv.Recycl, 55(6), 659-667.
 52. Dubey R, & Ali, SS.(2014). Identification of flexible manufacturing system dimensions and the irinterrelationship using total interpretive structural modeling and fuzzy MICMACanalysis.Glob J Flex Syst Manag, 15(1), 31-43.
 53. Ravi,V., & Shankar, R. (2005). Analysis of interactions among the barriers of reverse logistics. Technol.Forecast.Soc.Change, 72(8), 1011-1029.
 54. Qureshi, M. Kumar, D. & Kumar, P. (2008). An integrated model to identify and classify the key criteria and their role in the assessment of 3PL services providers. Asia Pac J Mark Logist, Vol. 20, No. 1, PP. 227-49.
 55. Saxena, J. & Vrat, P. (1992). Scenario building: a critical study of energy conservation in the Indian cement industry.Technol Forecast Soc Change, Vol. 4, No. 1, PP. 121-46.
 56. Lin, K., & Lin, C. (2008).Cognition map of experiential marketing strategy for hot spring hotels in Taiwanusing the DEMATEL method. In Fourth International Conference on Natural Computation. IEEE.
 57. Tsai, W. H., Chou, W. C., Hsu, W., & Hsu, C. F.(2008).The Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Selecting Socially Responsible Investment: An Effective MCDM Model. Journal of the Operational Research Society, 60, 1396-1410.
 58. Tadic S, Zecevic S, Krstic M. (2014). A novel hybrid MCDM model based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy VIKOR for logistic concept selection. Expert systems with applications. 41(18).
 59. Zhou, F., Wang, X., Lim, M. K., He, Y., & Li, L. (2018). Sustainable recycling partner selection using fuzzy DEMATEL-AEWFVIKOR: A case study in small-and-medium enterprises (SMEs). Journal of Cleaner Production, 196(1), 489-504.
 60. Jeng, D.J.F. (2015). Generating a causal model of supply chain collaboration using the fuzzy DEMATEL technique. Computers & Industrial Engineering, 87(1), 283-295.
 61. Lin, K. P., Tseng, M. L., & Pai, P.F. (2018). Sustainable supply chain management using approximate fuzzy DEMATEL method. Resources, Conservation and Recycling, 128(1), 134-142.
 62. Valmohammadi, C., & Sofiyabadi, J. (2015). Modeling cause and effect relationships of strategy map using fuzzy DEMATEL and fourth generation of balanced scorecard. Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1175-1191.
 63. Ho, L.H., Hsu, M.T., & Yen, T.M. (2015). Identifying core control items of information security management and improvement strategies by applying fuzzy DEMATEL. Information & Computer Security, 23(2), 161-177.
 64. Lin, C. J., & Wu, W.W. (2008). A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 34(1), 205-213.
 65. ماکوئی، احمد و سجادی، سید جعفر و پشین، پگاه، (۱۳۸۷). ارزیابی نسبی شرکتهای مشابه با توجه به معیارهای مالی به روش DEA، مطالعه موردی شرکتهای قطعه‌ساز خودرو، پژوهشنامه اقتصادی، ۲۹، ۲۲۷-۲۵۱
 66. Kuo, S. Y., Lin, P. C., & Lu, C. S. (2017). The effects of dynamic capabilities, service capabilities, competitive advantage, and organizational performance in container shipping. Transportation Research Part A, 95(1), 356-371.
 67. Reynolds, P., & Lancaste, G. (2013). Management of Marketin, Routledge, 1st edition.
 68. Moriarty, S., Mitchell, N., & Wells, W. (2012). Advertising & IMC, principles and practice, Prentice Hall.
 69. Tsou, H., Ching, R., and Chen, J., (2007), Performance Effects of IT Capability and Customer Service: The Moderating Role of Service Process Innovation. IEEE, 1-4.
 70. Yongmei, L., Hongjian, L., and Junhua, H., (2008), IT Capability as Moderator Between IT Investment and Firm Performance, TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 13(3), 329-336.