تأثیر کارایی و اندازه بازار بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

2 دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی از طریق پوشش شکاف پس­انداز- سرمایه­گذاری، انتقال فناوری، انتقال دانش فنی و استفاده از مهارت­ها و شیوه­های نوین مدیریتی، رشد اقتصادی را افزایش می­دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کارایی و اندازه بازار کشور میزبان بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه (گروه نمونه) و توسعه­یافته (گروه کنترل) طی بازه زمانی 2018-2007 پرداخته است. برای این منظور از شاخص­های کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی و اندازه بازار به­عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده و مدل پژوهش با استفاده از داده­های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم­یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان می‌دهد کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی و اندازه بازار بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب درحال توسعه بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل؛ ثبات سیاسی و جمعیت بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، مثبت و معنی‌دار است. اما، تأثیر نرخ ارز واقعی بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب، منفی و معنی‌دار است. بنابراین، کشورهای منتخب – به ویژه درحال توسعه- با بهبود نظام حکمرانی، رفع موانع تجاری و حرکت به سمت اقتصاد دانش­بنیان نسبت به افزایش کارایی و اندازه بازارهای داخلی اقدام نمایند تا رقابت­پذیری آنها در جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Efficiency and Size Markets on Attracting Foreign Direct Investment

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Roghaye Pouran 2
 • Aidin khodadi 3

1 Alzahra University

2 Postdoctoral Economics, Departmwnt of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

3 MA in Business Management, Department of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran,

چکیده [English]

The attraction of foreign direct investment through coverage of the savings-investment gap, technology transfer, transfer of technical knowledge and the use of new management skills and practices can increase economic growth. Therefore, The present study investigates the effect of efficiency and size of market on attracting foreign direct investment in two developing selected countries (sample group) and developed selected countries (control group) during the period of 2007-2018. For this purpose, from indicators of good market efficiency, labor market efficiency, financial market development and market size were used as explanatory variables, and the research model was estimated using panel data and generalized method of moment by two groups of selected countries. The results showed that the effect of good market efficiency, labor market efficiency, financial market development and market size on the attraction of FDI in both groups of countries was positive and significant. However, the coefficient estimates for these are larger for the developing countries. Also, the effect of control variables of political stability and population on attracting foreign direct investment in both groups of countries is positive and significant. But, the effect of the real exchange rate on the attraction of foreign direct investment in both groups of countries is negative and significant. Therefore, selected countries - especially developing ones - should increase the efficiency and size of domestic markets by improving their governance, removing trade barriers and moving towards a knowledge-based economy, in order to increase their competitiveness in attracting foreign direct investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Direct Investment
 • Market Efficiency
 • Market Size
 1. Pavitt, K. & Patel, P. Global corporations and national systems of innovation: who dominates whom? In: Archibugi, D., Howells, J., Michie, J. (Eds.), Innovation Policy in a Global Economy. Cambridge University Press, Cambridge.1999.
 2. Girma K., Mosali J., Freeman K.W., Raun W.R., Martin K.L., Thomason W.E. Forage and grain yield response to applied sulfur in winter wheat as influenced by source and rate. Journal of Plant Nutrition, 2005; 28: 1541–1553.
 3. Nyeadi, J. D. & Adjasi, C. Foreign direct investment and firm innovation in selected sub-Saharan African Countries, Cogent Business & Management, 2020; 7: 1763650.
 4. Agarwal, J. Determinants of foreign direct investment: A survey. Review of world economics, 1980; 116(4): 739-773.
 5. Davoodi, P. & Shahmoradi, A. Reinvestigation of the FDI Determinants Using Panel Data Model. Iranian Journal of Economic Research. 2004; 6 (20): 81-113. [in persian]
 6. Baltabaev, B. Foreign direct investment and total factor productivity growth: New macro-evidence. World Economy, 2014; 37(2): 311–334.
 7. Zhao, G., & Zhang, Z. Uncovering the relationship between FDI, human capital and technological progress in Chinese high-technology industries. China and World Economy, 2010; 18(1): 82–98.
 8. Mastromarco, C., & Ghosh, S. Foreign capital, human capital, and efficiency: A stochastic frontier analysis for developing countries. World Development Review, 2009; 37(2): 489–502.
 9. Sari, D. W. The potential horizontal and vertical spillovers from foreign direct investment on Indonesian manufacturing Industries. Economic Papers, 2019; 38(4): 299–310.
 10. Smeets, R. Collecting the pieces of the FDI knowledge spillovers puzzle. World Bank Research Observer, 2008; 23(2): 107–138.
 11. Yang, S. F., Chen, K. M., & Huang, T. H. Outward foreign direct investment and technical efficiency: Evidence from Taiwan’s manufacturing firms. Journal of Asian Economics, 2013; 27, 7–17.
 12. Carbonell, J. B., & Werner, R. A. Does foreign direct investment generate economic growth? A new empirical approach applied to Spain. Economic Geography, 2018; 94(4): 425–456.
 13. Keller, W. International trade, foreign direct investment, and technology spillovers, Handbook of the Economics of Innovation, 2010; 2: 793-829.
 14. Kokko, Ari, & Kravtsova, V. Innovative capability in MNC subsidiaries: Evidence from four European transition economies. Post-Communist Economies, 2008; 20(1): 57–75.
 15. Sari, D. W., Khalifah, N. A., & Suyanto, S. The spillover effects of foreign direct investment on the firms’ productivity performances. Journal of Productivity Analysis, 2016; 46(2–3): 199–233.
 16. Ali, N. & Stiebale, J. Foreign direct investment, prices and efficiency: Evidence from India, DICE Discussion Paper, 2021; No. 363
 17. Keller, W. Knowledge spillovers, trade, and foreign direct investment," Technical Report, National Bureau of Economic Research. 2021.
 18. Fons-Rosen, C., Kalemli-Ozcan, S., S-rensen, B. E., Villegas- Sanchez, C., & Volosovych, V. Quantifying productivity gains from foreign investment, Journal of International Economics, 2021; 131, 103456.
 19. Bircan, C. Ownership structure and productivity of multinationals, Journal of International Economics, 2019; V. 116: 125-143.
 20. Walheer, B., & He, M. Technical efficiency and technology gap of the manufacturing industry in China: Does firm ownership matter? World Development,2020; 127: 104769.
 21. Yasin, M. Z. Technical efficiency and total factor productivity growth of Indonesian manufacturing industry: Does openness matter? Studies in Microeconomics, 2021; 1–30.
 22. Mahdavi, A. An analysis on the contribution of foreign investment in economy. Journal of Economic Research, 2005; 39(3): 181-208. [in persian]
 23. Tung, S. & Cho, S. The impact of tax incentives on foreign direct investment in China. Journal of International Accounting Auditing and Taxation,2000; 9(2): 105-135.
 24. Pervez, A. & Malik, Q. A. Impact of tariff structures on FDI in Pakistan. Journal of Business and Management, 2013; 7(2): 83-88.
 25. Casero, P. A. Growth, private investment and the cost of doing business in Tunisia: A comparative Perspective. World Bank, 2004; Available At: http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=938039.
 26. Olival, A. The influence of doing business’ institutional variables in foreign direct investment. GEE Papers 0048, 2012; Gabinete de Estratégia e Estudos, Ministério da Economia, revised Dec 2012.
 27. Song, K. I. & Osgood., I. Firms in trade and trade politics. Annual Review of Political Science; 2019 22 (1): 399–417.
 28. Tayebi, S. K & Babaki, R. The role of economic openness in the degree of influence of foreign direct investment (FDI) on the export of Asian and Pacific countries: a lesson for Iran's economy. Iraninan Jouornal of Trade Studies (IJTS). 2002; 12 (48): 39-68. [in persian]
 29. Kian poor S. & Piri, M. Determinants of foreign direct investment in MENA countries (1980-2015). Iranian Economic Development Analyses (IEDA). 2019; 7 (1): 261-282. [in persian]
 30. Leitão, N. C. & Faustino, H. Determinants of foreign direct investment in Portugal. Journal of Applied Business and Economics, 2010; 11(3): 19-26.
 31. Mahdavi R, Jahangard E, khataei M. The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: The Role of Financial Market Development in Host Countries by Panel Data Method. Journal of Economic Modeling Research (JEMR), 2010; 1 (2) :21-40.
 32. Svaleryd, H. & Vlachos, J. Markets for risk and openness to trade: How are they related? Journal of International Economics, 2002; 57(2): 369–395.
 33. Motameni, M Ariani, F. The effect of FDI on economic growth through the channel of financial development in the MENA region. Financial knowledge of security analysis (financial studies), 2013; 6 (18): 1- 15. [in persian]
 34. Bhagwati, J. The theory of political economy, economic policy and foreign investment. New York: Columbia University Discussion Paper Series 386. 1987.
 35. Chakrabarti, A. The determinants of foreign direct investment: Sensitivity analysis of cross-country regressions. Kyklos, 2001; 54(1): 89-114.
 36. Yasin, M. Z. & Sari, D. W. Foreign direct investment, efficiency, and total factor productivity: Does technology intensity classification matter? Economic Journal of Emerging Markets, 2022; 14(1): 41-54.
 37. Bayar, Y. & Gavriletea, M. D. Foreign direct investment inflows and financial development in Central and Eastern European Union Countries: A panel cointegration and causality. International Journal of Financial Studies, 2018; 6(2): 1-13.
 38. Petrovic-Randelovic, M., Jankovic-Milic, V. & Kostadinovic, I. Market size as a determinant of the foreign direct investment inflows in the Western Balkans Countries. Economics and Organization, 2017; 14(2): 93-104.
 39. Kurul, Z. & Yalta, A. Relationship between institutional factors and FDI flows in developing countries: new evidence from dynamic panel estimation. Economies, 2017; 5(2): 1-10.
 40. Kiplagat, B. The effects of interest rates on foreign direct investments in Kenya. A research project submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Master of Business Administration (MBA), School of Business, University of Nairobi. 2016.
 41. jor jor zade A R, asehagh B. The Impact of Economic Sanctions and other Factors on Attracting Foreign Direct Investment in OPEC Countries. Quarterly Energy Economics Review (QEER). 2019; 15 (60) :51-75. [in persian]
 42. moradi, P. The Effect of Financial Liberalization on Attracting Foreign Investment in Iran. Journal of Maritime Transport Industry, 2017; 3(3): 27-34. [in persian]
 43. Shahabadi, A. & Faizi, S. The effect of the quality of laws and the strength of competitiveness on the attraction of foreign direct investment in selected oil countries. The third conference of applied economics and management with a national approach. 2016; Babolsar. [in persian]
 44. Bahram, J. I., Pahlavan, M. The Impact of Globalization on Attracting Foreign Direct Investment in Selected MENA Countries by Using GMM. Journal Of Economics and Regional Development, 2015; 21(8): -. [in persian]
 45. Islam, M. A., Asif Khan, M., Popp, J., Sroka, W. & Oláh, J. Financial development and foreign direct investment—the moderating role of quality institutions. Sustainability, 2020; 12: 1-22.
 46. Rafat, M. & Farahani, M. The country risks and foreign direct investment (FDI). The Iranian Economic Review (IER), 2019; 23(1): 235-260.
 47. www.unctad.org/fdistatistics
 48. www.weforum.org
 49. Baltagi, B. H. Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons Inc, 3rd Edition, New York, USA. 2005.

 

 1. Arellano, M. & Bond, S. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 1991; 58(2): 277-297.
 2. Naudé, WA. &, Krugell, WF. Investigating geography and institutions as determinants of foreign direct investment in Africa using panel data. Applied economics, 2007; 39 (10), 1223-1233.
 3. Aziz, A. & Makkawi, B. Relationship between foreign direct investment and country population. International Journal of Business and Management, 2012; 7(8): 63-70.
 4. www.world bank.org
 5. Blundell, R. & Bond, S. GMM estimation with persistent panel data: An application to production functions. Econometric Reviews, 2000; 19(3): 321–340
 6. Arellano, M. & Bover, O. Another look at the instrumental-variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 1995; 68(1): 29-51.