طراحی و ارزیابی اثرات غنا و تعامل پذیری وبسایت در فرایند خرید از فروشگاه برخط

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در دنیای مجازی امروز توجه به ویژگیها و فناوریهای برتر در طراحی وبسایت نه تنها بقای یک فروشگاه برخط را تضمین می کند، بلکه می تواند آن را به عضوی موثر در خانواده تبدیل کند که نگاهی دلسوزانه و مشاورانه دارد. در این میان غنا و تعامل پذیری وبسایت در زمره ی ویژگیهایی هستند که تاثیرات مهمی بر ادراک مصرف کنندگان در فرایند خرید دارند. این پژوهش قصد دارد براساس این ویژگیها به تدوین و آزمون مدلی در چهارچوب الگوی محرک‌ - ارگانیسم- پاسخ بپردازد که تببین گر قصد حمایت مصرف کننده از فروشگاه برخط باشد. این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی پس از مصاحبه با خبرگان، از رویکرد تحلیل مضمون برای تحلیل داده استفاده شده است که پس از انجام فرایند کدگذاری و تهیه جدول مضامین، بستر آزمون مدل مفهومی فراهم می شود. در بخش کمی پس از تایید پایایی و روایی مدل اندازه گیری، مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت که برازش کلی مدل به خوبی تایید شد. همچنین براساس مقادیر T- Value ، تمامی ضرایب مسیر و بارهای عاملی در سطح اطمینان 95% معنادار بودند که نشان دهنده تایید مدل ساختاری و تمامی روابط میان متغیرها است. براساس نتایج، فروشگاههای برخط با طراحی و مدیریت صحیح ویژگی های غنا و تعامل پذیری می توانند شرایط لازم را برای ایجاد حس مطلع شدن و چسبندگی مصرف کننده از طریق درک مفیدبودن، لذت، میزان جستجو و محیط محوری در کسب اطلاعات فراهم نمایند که پیامد آن حمایت مصرف کننده از فروش آتی وبسایت است. مدل این مطالعه می تواند راهنمای خوبی برای فروشگاههای آنلاین در بررسی و تشخیص دلایل کاهش در جذب و نگهداشت کاربران در وبسایت و یا کاهش فروش آنها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and evaluating the effects of richness and interactivity of website in the purchase process from online store

نویسندگان [English]

 • neamat allah joola 1
 • mahmod mohammadian 2
 • zohreh dehdashti Shahrokh 3
 • vahid nasehifar 4

1 PHD student/Allameh Tabatabai university

2 Assistant Professor of Management/Allameh Tabataba'i University

3 full Profesor of management/Allameh Tabatabai university

4 Associate Professor of management /Allameh Tabatabai university

چکیده [English]

In today's virtual world, paying attention to the best features in website design can not only guarantee the survival of the online store, but can also make it an effective member of the family that has a caring and advisory view. Meanwhile, the richness and interactivity of the website are among the features that have important effects on consumer perception. This research aims to develop and test a model based on these characteristics that can explain the consumer support intention of online store. This research has been done in two parts, qualitative and quantitative. In the qualitative part, after interviewing the experts, the theme analysis approach was used to analyze the data, and after the coding process and preparation of the contents table, the conceptual model test was prepared. In the quantitative part, after confirming the reliability and validity of the measurement model, the structural equation model was tested. Criteria R2, Q2 and GOF well confirmed the overall fit of the model. Also, based on T-value values, all path coefficients and factor loads were significant at 95% confidence level, which indicates the confirmation of the structural model and all relationships between variables. Based on the results, online stores with proper design and management of richness and interactivity features can provide the necessary conditions to create a sense of consumer informedness and stickiness through understanding usefulness, pleasure, amount of search, and environment-based in information acquisition, so that the consequence is consumer support for the future sale of the website

کلیدواژه‌ها [English]

 • "media richness"
 • "media interactivity"
 • "informedness"
 • "stickiness"
 • " consumer support intention"
 1. Lee, U.-K. (2022), Tourism Using Virtual Reality: Media Richness and Information System Successes, Sustainability, 14, 3975. (https:// doi.org/10.3390/su14073975)
 2. Pour Saeed, M.M. Soltaninejad, N. and Rashid, A.A. (2019), Customer Experience in On Line Store Environment Based on the Stimulus-Organism-Response (SOR) Framework, Journal of Business strategies, Shahed university, 26(13), 133-146, (Persian).
 3. Yim, M. Y-C. Chu, S-C & Saue, P.L. (2017). Is Augmented Reality Technology an Effective Tool for E-commerce? An Interactivity and Vividness Perspective. Journal of Interactive Marketing, 39, 89–103.
 4. Hu, X & Wise, K. (2020). Perceived Control or Haptic Sensation? Exploring the Effect of Image Interactivity on Consumer Responses to Online Product Displays, Journal of Interactive Advertising, (DOI: 10.1080/15252019.2019.1707729).
 5. Lu, Y. Kim, Y. Dou, X. Kumar, S. (2014). Promote physical activity among college students: Using media richness and interactivity in web design. Computers in Human Behavior, 41, 40–50.
 6. Shao, Z. Zhang, L. Chen, K. Zhang, C. (2020), Examining user satisfaction and stickiness in social networking sites from a technology affordance lens: uncovering the moderating effect of user experience, Industrial Management & Data Systems, 120(7), 1331-1360.
 7. Han, T-I. Stoel, L. (2017). Using rich media to motivate fair-trade purchase Journal of Research in Interactive Marketing, 11(4), 361-379.
 8. Yoo, J., Kim, M. (2014). The effects of online product presentation on consumer responses: a mental imagery perspective. J. Bus. Res. 67(11), 2464–2472.
 9. Park, M. Yoo, J. (2020). Effects of perceived interactivity of augmented reality on consumer responses: A mental imagery perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101912.
 10. Vazquez, D., Dennis, C., & Zhang, Y. (2017). Understanding the effect of smart retail brand – Consumer communications via mobile instant messaging (MIM): An empirical study in the Chinese context. Computers in Human Behavior, 77, 425–436.
 11. Tseng, C.-H & Wei, L.-F. (2020), The efficiency of mobile media richness across different stages of online consumer behavior, International Journal of Information Management, 50, 353–364.
 12. Lee, D.K.L. Borah, P. (2020). Self-presentation on Instagram and friendship development among young adults: A moderated mediation model of media richness, perceived functionality, and openness. Computers in Human Behavior, 103. 57–66.
 13. Ghazizadeh, M. Sardari, A. Shojaei, SR. Samizadeh, M. (2012). Tendency to spread the message in Internet viral marketing, Quarterly Journal of New Marketing Research, 1(3), 219-236, (Persian).
 14. Azimloo shanehjani, M. Heydari kordzanganeh, Gh. (2018), The effect of information richness, retail brand, expanded offers and their interactive effects on customers' intention to buy in e-commerce, the second national conference on accounting-management and economics, Islamic Azad University, South Tehran Branch, (Persian).
 15. Brunelle, E. (2009). Introducing Media Richness into an Integrated Model of Consumers’ Intentions to Use Online Stores in Their Purchase Process, Journal of Internet Commerce, 8(3), 222–245.
 16. Huang, Y-M. Chen, M-Y. Mo, S-S (2015), How do we inspire people to contact aboriginal culture with Web2.0 technology? Computers & Education, 86, 71-83.
 17. Chen, C.C. Chang, Y.C. (2018). What drives purchase intention on Airbnb? Perspectives of consumer reviews, information quality, and media richness, Telematics and Informatics, 35, 1512-1523.
 18. Moes, A. Vliet, H.V. (2017), The online appeal of the physical shop: How a physical store can benefit from a virtual representation, Heliyon 3, e00336. Cyberpychology, Behavior, and Social Networking, (DOI: 10.1089/cyber.2019.0547).
 19. Hsu, C-L. L, Judy, C-C and Miao, Y-F (2020), Why Are People Loyal to Live Stream Channels? The Perspectives of Uses and Gratifications and Media Richness Theories, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, (DOI: 10.1089/cyber.2019.0547).
 20. Li, T. Meshkova, Z. (2013). Examining the impact of rich media on consumer willingness to pay in online stores, Electronic Commerce Research and Applications, 12, 449–461.
 21. Tseng, F-C. Cheng, T.C.E. Li, K. Teng, C-I. (2017). How does media richness contribute to customer loyalty to mobile instant messaging?, Internet Research, 27(3), 520-537.
 22. Bahrainizadeh, M. Pordehghan, A. (2016), Providing a Model to Investigate the Impact of Marketing / Media Communication Factors on Mobile Advertising Acceptance, Journal of Business Management, University of Tehran, 7 (3). 563-582, (Persian).
 23. Dabbous, A. Barakat, K.A. (2020). Bridging the online offline gap: Assessing the impact of brands’ social network content quality on brand awareness and purchase intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 53, 101966.
 24. Li, M. Hua, Y. Zhu, J. (2021), From Interactivity to Brand Preference: The Role of Social Comparison and Perceived Value in a Virtual Brand Community, Sustainability, 13, 625 (https://doi.org/10.3390/su13020625).
 25. Maity, M. Dass, M. Kumar, P. (2018), The impact of media richness on consumer information search and choice, Journal of Business Research, 87, 36–45.
 26. Lee, K-C. Chang, I-H. Wu, T-J. and Chen, R-S. (2022), The Moderating Role of Perceived Interactivity in the Relationship Between Online Customer Experience and Behavioral Intentions to Use Parenting Apps for Taiwanese Preschool Parents, SAGE Open, (DOI: 10.1177/21582440221082136)..
 27. Abedijafari, H. Taslimi, MS, Faghihi, A, Sheighzadeh, M. (2012), Theme Analysis and Themes Network: A Simple and Efficient Method for Explaining Patterns in Qualitative Data, Strategic management thought, 10 (2), pp.151-198, (Persian).
 28. Ballantine, P.W. and Fortin, D.R. (2020), The effects of interactivity and product information on consumers’ emotional responses to an online retail setting, Int. J. Internet Marketing and Advertising.
 29. Ghazizadeh, M. Sardari, A. Zandiyeh, Z. Roshan ghiyasi, R. (2012). Determining the factors related to the purchase intention in e-commerce (Case study: Raja Passenger Trains Company), Commercial strategies, 19(1),101-120, (Persian).
 30. Cortinas, M., Chocarro, R., & Villanueva, M. L. (2010). Understanding multi-channel banking customers. Journal of Business Research, 63, 1215–1221.
 31. Suh, K. S. (1999). Impact of communication medium on task performance and satisfaction: An examination of media-richness theory. Information Management, 35(8), 295–312.
 32. Nie, C. and Jia, H.S. (2009). The empirical research on the determinants of shopping center retailrents based on hedonic price model’, Journal of Finance and Trade Economics, 4(4), 111–117
 33. Zhao, W.D. and Sun, Y.X. (2009), A study on the multi-products dynamic pricing model with uncertain demands, Journal of Commercial Research, 5(385), 1–4.
 34. Faryabi, M. Azizkhah Alanagh, S. (2021), The impact of Social Commerce Construction on Purchase Intention with the mediating role of Trust and Information Seeking, Business Administration Research, 13(25), 371-394, (Persian).
 35. Punj, G. N., & Moore, R. (2007). Smart versus knowledgeable online recommendation agents. Journal of Interactive Marketing, 21(4), 46–60.
 36. Hochstein, B. Bolander, W. Goldsmith, R. & Plouffe, C.R. (2018). Adapting influence approaches to informed consumers in high-involvement purchases: are salespeople really doomed?, Journal of the Academy of Marketing Science, (https://doi.org/10.1007/s11747-018-0609-2).
 37. Chou, S.-Y., Shen, G. C., Chiu, H.-C., & Chou, Y.-T. (2016). Multichannel service providers' strategy: Understanding customers' switching and free-riding behavior. Journal of Business Research, 69(6), 2226–2232.
 38. Jiang, Z., Chan, J., Tan, B., Chua, W. (2010). Effects of interactivity on website involvement and purchase intention. Journal of the Association for Information Systems, 11, 34–59.
 39. Alamakia, A. Pesonenb, J. Dirina, A. (2019). Triggering effects of mobile video marketing in nature tourism: Media richness perspective. Information Processing and Management. 56. 756-770.
 40. Kim, J.B., (2015). The mediating role of presence on consumer intention to participate in a social commerce site. J. Internet Commer. 14 (4), 425–454.
 41. Friedrich, T. Schlauderer, S. Overhage, S. (2019). The impact of social commerce feature richness on website stickiness through cognitive and affective factors: An experimental study. Electronic Commerce Research and Applications, 36, 100861.
 42. Blazquez Cano, M. Perry, P. Ashman, R. Waite, K. (2017), The influence of image interactivity upon user engagement when using mobile touch screens, Computers in Human Behavior, 77, 406-412.
 43. Polites, G.L., Williams, C.K., Karahanna, E., Seligman, L. (2012). A theoretical framework for consumer e-satisfaction and site stickiness: an evaluation in the context of online hotel reservations. J. Organ. Comput. Electron. Commer. 22(1), 1–37.
 44. Yang, H.-L., Lin, C.-L. (2014). Why do people stick to Facebook web site? A value theorybased view. Inf. Technol. People 27 (1), 21–37.
 45. Benlian, A. (2015). Web personalization cues and their differential effects on user assessments of website value. J. Manage. Inf. Syst. 32 (1), 225–260.
 46. Han, J.H. Kim, H-M. (2019), The role of information technology use for increasing consumer informedness in cross-border electronic commerce: An empirical study, Electronic Commerce Research and Applications, (doi:10.1016/ j.elerap. 2019.100826)
 47. Kim, J. Fiore, A.M. Lee, H-H. (2007). Influences of online store perception, shopping enjoyment, and shopping involvement on consumer patronage behavior towards an online retailer, Journal of Retailing and Consumer Services, 14, 95–107.
 48. Lien C.-H., Cao Y. & Zhou X. (2017), Service quality, satisfaction, stickiness, and usage intentions: An exploratory evaluation in the context of WeChat services, Computers in Human Behavior, (doi: 10.1016/j.chb.2016.11.061).
 49. Chen, T-Y. Hsu, F-M. Wu, S-Y. (2019), Examining the effect of information disclosure on website stickiness: The cognitive information perspective, Corporate Management Review, 39 (1), 49-81.
 50. Quoquab, F. Mohammad, J. (2022). The Salient role of media richness, host-guest relationship, and guest satisfaction in fostering Airbnb guests repurchase intention, Journal of Electronic Commerce Research, 23(2), 59-76.
 51. Kamel Khalifa, T.S. Tarek, O. Enaba, H.M.L .(2022), The Impact of interactivity and Telepresence on Purchasing Intentions in the Egyptian furniture industry, journal of commercial and environmental studies, 13(1), 422-445.
 52. Wu, J., Liu, L. and Cui, T. (2021) ‘What drives consumer website stickiness intention? The role of website service quality and website involvement’, Int. J. Services Technology and Management, 27(3), pp.189–208.
 53. Saeed, N., Yang, Y. & Sinnappan, S. (2008). Media richness and user acceptance of Second Life. Proceedings ascilite Melbourne, pp. 851-860. (http://www.ascilite.org.au/conferences).
 54. Waterloo, S. F., Baumgartner, S. E., Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2018). Norms of online expressions of emotion: Comparing Facebook, twitter, instagram, and WhatsApp. New Media & Society, 20(5), 1813–1831.
 55. Tran, L.T.T. (2020). Online reviews and purchase intention: A cosmopolitanism perspective, Tourism Management Perspectives, 35, 100722 (https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100722).
 56. Parboteeah, D.V., Valacich, J.S., Wells, J.D. (2009). The influence of website characteristics on a consumer's urge to buy impulsively. Inf. Syst. ms Res. 20 (1), 60–78.
 57. Huang, Z. Benyoucef, M. (2017). The effects of social commerce design on consumer purchase decision-making: an empirical study. Electronic Commerce Research and Applications, 25, 40–58.
 58. Kim, J. and Lee, H-H. (2008), Consumer product search and purchase behavior using various retail channels: the role of perceived retail usefulness, International Journal of Consumer Studies, 32, 619–627.
 59. Rottenstreich, Y. Sood, S. Brenner, L (2007), Feeling and Thinking in Memory-Based versus 4- Stimulus-Based Choices, Journal of Consumer Research, 33(6), 461-469.
 60. Szymanski, D.M. and Hise, R.T. (2000), “E-satisfaction: an initial examination”, Journal of Retailing, 76(3), 309-322.
 61. Kozup, J. Howlett, E.H. and Pagano, M. (2008), The effects of summary information on consumer perceptions of mutual fund characteristics, Journal of Consumer Affairs, 42(1), 37-59.
 62. Connelly, B. L. Certo, S. T. Ireland, R. D. Reutzel, C. R. (2010). Signaling Theory: A Review and Assessment, Journal of Management, 37(1), 39-67.
 63. Xu, F. Qi, Y. Li, X. (2018), What affects the user stickiness of the mainstream media websites inchina?, Electronic Commerce Research and Applications, (doi: https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.05.001).