ارایه طراحی مدل بازاریابی انسان به انسان مبتنی بر مفهوم اعتماد در روابط بین سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

بازاریابی انسان به انسان به عنوان ابزاری برای توسعه همه جانبه جوامع بشری و برای ایجاد یک کسب و کار پایدار ارائه شد. این نوع بازاریابی که انسانیت را محور کار قرار می­دهد مفهوم تازه­ای برای پیشبرد بازاریابی مشاغل با هم  می­باشد. از طرفی اعتمادسازی بالاترین انتظار مردم نسبت به مدیران عامل است و مدیریت اعتماد در بازاریابی انسان به انسان می­تواند راه­حل­هایی برای مشکلات فعلی بازاریابی ارائه دهد. از این رو محقق به دنبال طراحی مدلی جامع، این پژوهش را در چارچوب رویکردی کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد انجام داده است. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان سازمانی و دانشگاهی صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل داده­ها در مراحل سه­گانه کدگذاری به روش استراوس و کوربین، با استفاده از نرم­افزار مکس کیو دی ای  انجام شد. نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 23 مقوله اصلی شد که در قالب مدل پارادایمی شامل پدیده محوری (بازاریابی انسان به انسان مبتنی بر مفهوم اعتماد)، شرایط علی (عوامل اثرگذار بر ایجاد اعتماد)، شرایط زمینه­ای (تمایل به اعتماد)، شرایط مداخله­گر (اعتماد به نفس)، راهبردها (ایجاد اعتماد احساسی) و پیامدها (پاداش­های اعتماد) ارائه گردید. این نتایج نشان می­دهد چگونه مدیریت اعتماد در روابط بین سازمانی از طریق بازاریابی انسان به انسان امکان­پذیر است و چه آثار مثبتی بر سازمان می­گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Human-to-Human Marketing Model Based on the Concept of Trust in Inter-Organizational Relationships

نویسندگان [English]

 • Azin yazdi 1
 • Mirza Hassan Hosseini 2

1 Ph.D. Candidate, Business Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Management, Payame Noor University, PO Box 3697-19395, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Human-to-human marketing was presented as a tool for the comprehensive development of human societies and for the creation of a sustainable business. This type of marketing, which focuses on humanity, is a new concept for advancing b2b marketing. Building trust is the highest expectation of people towards CEOs, and managing trust in human-to-human marketing can provide solutions to current marketing problems. Therefore, following the design of a comprehensive model, the researcher has conducted this research in the framework of a qualitative approach and using the grounded theory method. Data collection was done through open and semi-structured interviews with 15 organizational and academic experts. Data analysis was performed in three stages of coding by Strauss-Corbin method using MAXQDA software. The results of the present study led to the identification of 23 main categories that in the form of a paradigm model including the central phenomenon (h-to-h marketing based on the concept of trust), causal conditions (factors affecting trust), underlying conditions (tendency to trust), conditions Intervener (confidence), strategies (emotional confidence building) and consequences (confidence rewards) were presented. These results show how trust management in inter-organizational relationships is possible through human-to-human marketing and what positive effects it has on the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human-to-Human Marketing
 • Inter-Organizational Trust
 • Grounded Theory
 • Model Design
 • Data Foundation. 
 1. Alaaraj, S., Mohamed, Z. A., & Bustamam, U. S. A, "External growth strategies and organizational performance in emerging markets: The mediating role of inter-organizational trust," Review of International Business and Strategy, 2018.
 2. Villena, V. H., Choi, T. Y., & Revilla, E, "Revisiting interorganizational trust: is more always better or could more be worse?," Journal of Management, pp. 752-785, 2019.
 3. Lewicka, D., & Zakrzewska-Bielawska, A., "Interorganizational Trust in Business Relations: Cooperation and Coopetition," In Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 , pp. 155-174, 2020.
 4. Dyer, J. H., & Singh, H, "The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage," Academy of Management Review, pp. 660-679, 1998.
 5. Hickey, G. M., Snyder, H. T., deVries, J. R., & Temby, O., " On inter-organizational trust, control and risk in transboundary fisheries governance," Marine Policy, 2021.
 6. Kotler, P., Pfoertsch, W., & Sponholz, U., H2H Marketing: The Genesis of Human-to-Human Marketing, Cham: Springer, 2021.
 7. Li, C. R., Lin, C. J., & Chu, C. P., "The nature of market orientation and the ambidexterity of innovations," Management Decision, pp. 1002-1026, 2008.
 8. شاملو، “واکاوی و مقایسه فرایند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های نظامی و سازمان‌های خصوصی (غیردولتی) ج. ا. ایران،” راهبرد دفاعی، جلد 19، شماره 3، 1399. صص 153-189.
 9. G. Svensson, "Extending trust and mutual trust in business relationships towards a synchronised trust chain in marketing channels.," Management Decision, 2001.
 10. Ryu, S., Park, J. E., & Min, S., " Factors of determining long-term orientation in interfirm relationships," Journal of Business Research, pp. 1225-1233, 2007.
 11. Ratnawati, A., bin Mislan Cokrohadisumarto, W., & Kholis, N. , “ Improving the satisfaction and loyalty of BPJS healthcare in Indonesia: a Sharia perspective,” Journal of Islamic Marketing, 2020.
 12. آندرواژ, لطفی آشتیانی.، “تأثیر یر عدالت ادراک شده مشتریان بر رضایت از بازیابی خدمات و رفتارهای پس از خرید”، نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، جلد 18، شماره17، 1400. صص 68-147.
 13. Dietz, G., & Hertzog, D. N., "Measuring trust inside organizations," Personnel Review, pp. 557-588, 2006.
 14. 14. الوانی سیدمهدی، حسینی سیدصمد، “تاملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل های اعتماد نهادی (سازمانی)”، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1392. صص 105-141.
 15. O. Williamson, "Comparative economic organization: The analysis of discrete," Administrative Science Quarterly, pp. 269-296, 1991.
 16. Zaheer, A., McEvily, B., & Perrone, V., "Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance," Organization science, pp. 141-159, 1998.
 17. J. Sydow, "How can systems trust systems? A structuration perspective on trust building in inter-organizational relations," Handbook of trust research, pp. 377-392, 2006.
 18. H. Adobor, "Trust as sensemaking: The microdynamics of trust in interfirm alliances," Journal of Business Research, pp. 330-337, 2005.
 19. Fulmer, C.A., and Gelfand, M.J., "At what level (and in whom) we trust: Trust across multiple organizational levels," Journal of Management, pp. 1167-1230, 2012.
 20. A. Swärd, "Trust, reciprocity, and actions: The development of trust in temporary inter-organizational relations," Organization Studies, pp. 1841-1860, 2016.
 21. R. Edelman, "Edelman Trust Barometer Special Report: In Brands We Trust," 2019. [Online].
 22. Sarkar, C., & Kotler, P., "Brand activism: From purpose to action," Idea Bite Press, 2018.
 23. Roehrich, J. K., Selviaridis, K., Kalra, J., Van der Valk, W., & Fang, F., " Inter-organizational governance: a review, conceptualisation and extension," Production planning & control, pp. 453-469, 2020.
 24. Naramski, M., & Szromek, A. R., "Configuring a trust-based inter-organizational cooperation network for post-industrial tourist organizations on a tourist route," Sustainability, 2019.
 25. Zheng, Y., Liu, S., Huang, W., & Jiang, J. J. Y., " Inter-organizational cooperation in automotive new product development projects," Industrial Management & Data Systems, 2019.
 26. Bulińska-Stangrecka, H., & Iddagoda, Y. A., "The relationship between inter-organizational trust and employee engagement and performance," Academy of Management, 2020.
 27. Li, Y., He, N., Li, H., Liu, Z., & Qi, J., " Influencing factors on inter-organizational trust asymmetry behavior in construction projects: Evidence from China," Engineering, Construction and Architectural Management, 2019.
 28. Larsson, G., Alvinius, A., Bakken, B., & Hœrem, T., "Social psychological aspects of inter-organizational collaboration in a total defense context: a literature review," International Journal of Organizational Analysis, 2021.
 29. A. Norheim-Hansen, "Are ‘green brides’ more attractive? An empirical examination of how prospective partners’ environmental reputation affects the trust-based mechanism in alliance formation," Journal of business ethics, pp. 813-830, 2015.
 30. Cheng, J. H., Yeh, C. H., & Tu, C. W., " Trust and knowledge sharing in green supply chains," Supply chain management: An international Journal, 2008.
 31. Liu, Y., Esangbedo, M. O., & Bai, S., "Adaptability of inter-organizational information systems based on organizational identity: Some factors of partnership for the goals," Sustainability, 2019.
 32. T. Dzhengiz, " A literature review of inter-organizational sustainability learning," Sustainability, 2020.
 33. م. خداپرست مشهدی، “الگویی برای معرفی و سنجش اعتماد متقابل در سازمانها (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)”، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1390. صص 31-47.
 34. شمس, ‌شهاب‌الدین، اسفندیاری‌مقدم، ‌امیر‌تیمور “، ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان”، مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، 1394. 171-185.
 35. آ. حبیبی پیرکوهی، “اهمیت اعتماد در بازاریابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن”، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 1385.
 36. K. Charmaz, Constructing Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative analysis, sage, 2006.
 37. Glaser, B. G., & Strauss, A. L., The Discovery of Grounded Theory: Strategies for qualitative research, Chicago, IL.: Aldine Publishing, 1967.
 38. Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., Frost, D. M., Josselson, R., & Suárez-Orozco, C., "Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology: The APA Publications and Communications Board task force report," American Psychologist, 2018.
 39. Strauss, A. L., & Corbin, J. M., "Basics of Qualitative Research (1st and 2nd eds)," Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1998.
 40. B. G. Glaser, "Advances in the Methodology of Grounded Theory," The Sociology Press, 1978.
 41. گل محمدی، محمدی، اسفندیار، طولابی، خلیل نژاد. “طراحی مدلی برای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‌های پویا در صنعت بانکداری (موردمطالعه: بانک‌های فعال در استان ایلام)”، نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، جلد 18، شماره 17، 1399. صص 46-121.
 42. F. Frei, "https:// www.ted.com/ talks," april 2018. [Online]. Available: https:// www.ted.com/ talks/ frances_frei_how_to_build_and_rebuild_trust?language=en.
 43. Oney, E., & Oksuzoglu-Guven, G., "Confidence: A critical review of the literature and an alternative perspective for general and specific self-confidence," Psychological reports, pp. 149-163, 2015.
 44. E. M. .. SUH, "Self, the hyphen between culture and subjective well-being," Culture and subjective well-being, pp. 63-86, 2000.
 45. Pfoertsch, W. A., & Sponholz, U., "Das neue marketing-mindset: Management, Methoden und Prozesse für ein Marketing von Mensch zu Mensch," Wiesbaden:Springer Gabler., 2019.
 46. Alvani, S. M., & Hosseini, S. S. , "A Study on Theoretical Principles, Concepts and Models of Institutional Trust (Organizational)," Educational Measurement and Evaluation Studies, pp. 105-141, 2013.
 47. A. Habibi PirKoohi, "The Importance of Trust in Relational Marketing and Developing a Scale to Measure it," Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal, University of Isfahan., 2006.
 48. M. Khodaparast mashhadi, "A model for introducing and measuring mutual trust in organizations (Case study: Mashhad Municipality)," Journal of Iranian Social Studies, 2011.
 49. Shams, S., & Esfandirari Moghaddam, A. T. , "The Relationship Between Dimensions of Organizational Trust With Job Satisfaction," Management Studies in Development and Evolution, pp. 171-185, 2015.