ارزیابی پیشایندها و پیامدهای حاصل از ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحد عربی.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در سالیان اخیر اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورها بر همگان روشن شده است. صادرات به عنوان یکی از استراتژی‌های این قبیل شرکت‌ها برای توسعة بازار، یشتر برای بقا و بین‌المللی شدن مطرح شده است. اما شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت‌هایی که دارند، کمتر از شرکت‌های بزرگ در این امر امکان موفقیت دارند. لذا الگوها و مدل‌هایی جهت ارزیابی آمادگی این قبیل شرکت‌ها به منظور مبادرت به این امر توسعه یافته‌اند. اما شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی شرایط کاملاً متفاوتی را تجربه می‌کنند که نیازمند مدل‌ها و الگوهای دیگری برای این کار هستند. مطالعة حاضر با استفاده از روش آمیخته (نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به منظور نظریه‌سازی و آزمون نظریه با استفاده از مدل معادلات ساختاری) به ایجاد الگویی برای ارزیابی آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازد. در فاز نظریه‌پردازی 25 مصاحبه با افراد واجد شرایط انجام گرفت و الگوی مدنظر بر اساس 6 مقولة اصلی و 25 مقولة فرعی ساخته شد. سپس آزمون‌های مختلف آماری جهت تأیید مدل از ابعاد مختلف بر روی 198 نمونه انجام گرفت. نتایج حاکی از مهم بودن تمامی عوامل اصلی شامل: ارزیابی آمادگی صادرات، شرایط علی مؤثر بر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، شرایط مداخله‌گر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، راهبردهای مؤثر بر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، پیامدهای پیاده‌سازی آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، مقوله­های فرعی و همچنین شاخص‌های تشکیل­دهنده آنها داشت. همچنین دیگر آزمون‌های انجام گرفته بر روی نمونه‌های کمی نتایج جالب توجه دیگری را آشکار ساختند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Antecedents and Consequences of Results Evaluation for Small and Medium Companies in Iran

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Pourmirza 1
 • Kambiz Heidarzadeh 2
 • mohammadali abdolvand 3
 • Ahmad Roosta 4
1 1. Ph.D. student, Department of Business Administration, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates.
2 Associate Professor, Business Management Department, Science, and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Business Management Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim and introduction: In recent years, the importance of small and medium-sized companies as the backbone of countries' economies has become clear to everyone. The role and position of small and medium-sized companies in the world are increasing. Until the 80s, the management literature primarily focused on large companies and their structures, management, and control. Conquering the country, along with the occurrence of several economic recessions that highlighted the inefficiency of such companies compared to larger corporations, captured the attention of academics and business professionals towards downsizing and the importance of small and medium-sized enterprises (SMEs). Exporting has been proposed as one of the strategies for market development by such companies, primarily for the purpose of ensuring continued survival and internationalization. Small and medium-sized companies are less likely to succeed than large companies due to their limitations. Therefore, patterns and models have been developed to evaluate the readiness of these companies to undertake this task. But small and medium-sized Iranian companies experience completely different conditions that require different models and patterns for their operations. Methodology: The present study has utilized a mixed method approach, incorporating exploratory composite parts - the grounded theory model - as a research strategy. This approach involves theorizing the foundation data and testing the theory using the structural equation model, with the aim of creating a model for assessing the export readiness of small and medium-sized businesses. First, in the theorizing phase, 25 top exporters were purposefully sampled in Tehran province. Interviews were conducted and analyzed based on Strauss and Corbin's systematic approach. Then, various statistical tests were performed to verify the model of different dimensions on a small sample. In the quantitative dimension, the statistical population consisted of 408 members. However, based on Cochran's formula, the sample size was estimated to be 198 members. After distributing 240 questionnaires among the community using a non-probability sampling method and excluding any defective or invalid questionnaires, the researchers ultimately included 198 questionnaires for the final analysis. In the qualitative part, to ensure the validity of the current research, the researcher conducted a thorough examination of the theoretical foundations and background of export readiness assessment. Prior to designing the interview questions, the researcher also studied the process of designing and conducting interviews. In the quantitative part, the "Goba and Lincoln method" was used to assess the reliability and trustworthiness of the conducted interviews. Cronbach's alpha was employed to calculate the reliability, and each criterion demonstrated a reliability rate exceeding 97%. The questionnaire was prepared, confirming its reliability. In this research, the grounded theory was utilized to analyze the qualitative aspect of the study. Descriptive statistics, such as averages, were employed in the analysis of demographic factors. Additionally, structural equations were utilized in the inferential statistics section to address research questions and test hypotheses. Finding: Based on the grounded theory, the model was achieved through the stages of open, central, and selective coding. This process helped identify the key dimensions and categories of the research, resulting in the extraction of the conceptual model. From the combination of key points and the extracted codes, a total of 121 codes were obtained. Additionally, 25 sub-categories and 6 main or key concepts were identified. Based on these findings, six main categories were extracted to form the research model. Based on the results of the quantitative part of the research, the desired model has successfully passed the statistical tests. The results indicate the importance of all the main factors, including: a) The main phenomenon of the research: factors related to managers and decision makers, factors related to overseas activities, factors related to the availability of production factors, factors related to the marketing mix, factors related to entry requirements in the markets. b) Causal conditions affecting the export readiness of small and medium companies: causes caused by the domestic market (6 open codes), causes caused by the foreign (export) market. c) Background factors affecting the export readiness of small and medium companies: causes caused by internal restrictions, causes caused by international restrictions. d) Intervening conditions of small and medium-sized companies' export readiness: factors related to business coordinates, business structural factors, business attitudinal and cognitive factors, business communication factors (customers, sales representatives, consultants), factors related to the field of human resources, business management factors. c) Effective strategies on the export readiness. Strategies related to small and medium-sized companies include marketing strategies, analysis of marketing strategy (Porter), human resources system strategies, analysis of the business environment strategies, and analysis of the growth matrix (Igor Ansov). Marzi had sub-categories as well as their constitutive indicators. Also, other tests conducted on small samples revealed other interesting results; c) Consequences of implementing export readiness of small and medium-sized companies: consequences related to human resources, business, marketing mix, production factors, and external activities. Marzi had sub-categories as well as their constitutive indicators. Other tests conducted on small samples revealed impressive results too. Discussion and conclusion: Finally, the results of this research can help small and medium-sized businesses to evaluate their export ability before entering international markets and if there is a difference between their ability and the export requirements of the program to develop their strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antecedents and consequences
 • Mixed Method
 • Small & Medium-size Enterprises (SMEs)
 1. استراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1390)، «مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای»، ترجمه: ابراهیم افشار، نشر نی: تهران.
 2. بیک‌زاده، جعفر و تیرانداز، حامد. (1388)، «خوشه‌های صنعتی و توسعه صنایع کوچک». تدبیر، 212،. 49-52.
 3. درینی، محمدولی، آقاجانی افروزی، علی اکبر، تابان، محمد و محمدی صالح، مرتضی. (1394)، «مدل‌یابی عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط». مطالعات مدیریت صنعتی، 36، . 61-94.
 4. دهدشتی شاهرخ، زهره. (1386)، «عوامل موثر بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط». مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 18، ( 53)،. 51-77.
 5. رضایی دولت‌آبادی، حسین و علی‌خاصی، اکرم. (1399)، «بررسی تأثیر تعهد، تجربه و قابلیت‌های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری اجرای اثربخش استراتژی‌های بازاریابی صادراتی». نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 17( 15) ، . 115-136.
 6. رضایی، جلال و پاکروان، بایرام. (1396)، «شناسایی و اولویت‌بندی موانع موجود در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط». کنفرانس پژوهش‌های علمی نوین جهانی در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، صص. 1-16.
 7. روستا، احمد و سبزعلی یمقانی، کبری. (1396)، «تحلیل آمادگی صادرات». نشر ماهواره: تهران.
 8. صنوبر، ناصر، سروری، رحیم و جبارزاده، یونس. (1397)، «بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی». توسعه کارآفرینی، 11(3)،. 461-479.
 9. عسگری.منصور. (1398)، «رقابت پذیری و صادرات بنگاه های کوچک و متوسط ایران». توسعه کارآفرینی، 3(8)،. 43-60.
 10. فراستخواه، مقصود. (1387)، «آینده‌اندیشی دربارة کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه مبنایی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 14، (4)،. 67-97.
 11. کریمی علویجه، محمدرضا و تاک، پریسا. (1398)، «تحلیل میزان آمادگی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط استان کرمانشاه»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 39، (72)،. 83-100.
 12. موسی‌خانی، مرتضی و شهروان مهر، امیرحسین. (1394)، «بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین- با رویکرد MADM». مدیریت توسعه و تحول، 23، . 1-9.
 13. نوروزی، حسین، داوودآبادی فراهانی، فاطمه و بهامین، فریبا. (1398)، «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌برداری از فرصت‌های کسب‌وکار بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط». مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی، 2، (1)،. 45-65.
 14. Arash Sadeghi, Omid Aliasghar, Abderaouf Bouguerra. (2022). Unpacking the relationship between post-entry speed of internationalization and export performance of SMEs: A capability-building perspective. Journal of International Management.
 15. Asgari, M. (2019). Competitiveness and Export of Small and Medium Enterprises in Iran. Quarterly journal of Industrial Economic Researches, 3(8), 43-60. doi: 10.30473/indeco.2019.6992.[In Persian]
 16. Bacalan, R., Cupin, M., Go, L. A., Manuel, M., Ocampo, L., Kharat, M. G., & Promentilla, M. A. (2019). The Incubatees’ Perspective on Identifying Priority Enabling Factors for Technology Business Incubators. Engineering Management Journal, 31(3), 177-192.
 17. Balibali, N. B. K. (2018). Management Attitudes, Organizational Capabilities and Export Readiness of Firms in the Central Region of Uganda.
 18. Beyzadeh, Jafar and Tirandaz, Hamed. (2008), "Industrial clusters and the development of small industries". Tadbir, No. 212, December, pp. 49-52. [In Persian ]
 19. Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2007). The mixed methods reader. Sage: Thousand Oaks.
 20. Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000) Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39, 124-130.
 21. Daniel Herrero, Adrián Rial.(2023). Labor costs, KIBS, and export performance: A comparative analysis of Germany and Mediterranean economies. structural-change-and-economic-dynamics 2023,184-198.
 22. Dehdashti Shahrukh, Zahra. (2016), "Effective factors on the export performance of small and medium enterprises". Improvement and Transformation Management Studies, Volume 18, Number 53, pp. 51-77. [In Persian ]
 23. Derini, Mohammadoli, Aghajani Afroozi, Ali Akbar, Taban, Mohammad and Mohammadi Saleh, Morteza. (2014), "Modeling factors affecting the performance of small and medium companies". Industrial Management Studies, 13th year, number 36, pp. 61-94. [In Persian ]
 24. Eldik, A.V., & Viviers, W (2005). The measurement of export readiness of companies in South Africa. South Africa Business Review, 92, 1-11.
 25. Farstakhah, Maqsood. (2007), "Future thinking about the quality of higher education in Iran; A model derived from grounded theory", research and planning in higher education, volume 14, number 4, pp. 67-97. [In Persian ]
 26. Food Export USA Northeast. (2002). Export 101: Export Readiness .< www.foodexportusa.org/ why_export/ ready.html> .
 27. Freixanet, J., & Renart, G. (2020). A capabilities perspective on the joint effects of internationalization time, speed, geographic scope and managers’ competencies on SME survival. Journal of World Business, 55(6), 101110.
 28. Gerschewski, S., Scott‐Kennel, J., & Rose, E. L. (2020). Ready to export? The role of export readiness for superior export performance of small and medium‐sized enterprises. The World Economy, 43(5), 1253-1276.
 29. Gkypali, A., Love, J. H., & Roper, S. (2021). Export status and SME productivity: Learning-to-export versus learning-by-exporting. Journal of Business Research, 128, 486-498.
 30. Haddoud, M. Y., Jones, P., & Newbery, R. (2021). Export intention in developing countries: A configuration approach to managerial success factors. Journal of Small Business Management, 59(1), 107-135.
 31. ir. (1395). What are small and medium enterprises? <inpia.ir/shownews/5100>.
 32. Iran's metropolises NEWS Academy.(2023). Daily News: Trade statistics of Iran's non-oil goods in 1401 + dollar value and details. https://www.imna.ir/photo/655856/
 33. Karimi Alawijeh, Mohammad Reza and Tak, Parisa. (2018), "Analysis of the level of export readiness of small and medium enterprises in Kermanshah province", Perspective of Business Management, No. 39, 72, pp. 83-100. [In Persian ]
 34. Li, N., & Dimitratos, P. (2013). How" export-able" are you? A Review of the export readiness literature. A Report for Scottish Development International–Adam smith Business School–University of Glasgow Available at: www. evaluationsonline. Org. uk/evaluations/Documents. do.
 35. Luis Camilo Ortigueira-S anchez, Dianne H.B Welsh, William C Stein. (2022). Innovation drivers for export performance. Sustainable Technology and Entrepreneurship, Volume 1, Issue 2, May–August 2022, 100013.
 36. Masaaki Kotabe, Dan Ayebale, Janet Y. Murray.(2023). The effects of cultural dimensions on export performance: Vietnam and Colombia cases. Relationship multiplexity, multiple resource acquisition, and export performance of emerging-market firms. Journal-of-international-manageme e 101023.
 37. Matthee, M. (2018). South African exports under the microscope: Sub-national and firm-level evidence.
 38. Musakhani, Morteza and Shahrvan Mehr, Amirhossein. (2014), "Investigation of factors affecting the development of exports in small and medium-sized food industry enterprises of Qazvin province - with the MADM approach". Development and Transformation Management, 23, pp. 1-9. [In Persian ]
 39. Nes, E. B., Solberg, C. A., & Silkoset, R. (2007). The impact of national culture and communication on exporter–distributor relations and on export performance. International Business Review, 16(4), 405-424.
 40. Nguyen, H. T. X. (2018). Valuing Social Capital: Shifting Strategies for Export Success of Vietnamese Small-and Medium-Sized Enterprises (Doctoral dissertation, Victoria University).
 41. Nowrozi, Hossein, Davoodabadi Farahani, Fatemeh and Bahamin, Fariba. (2018), "Investigation of the effect of social capital on the exploitation of international business opportunities of small and medium enterprises". International Business Management, Volume 2, Number 1, pp. 45-65. [In Persian ]
 42. (1997). Export readiness assessment form. <www.pasourcenet.com/scripts/export_readiness.asp>.
 43. Rezaei, Jalal and Pakravan, Bayram. (2016), "Identification and prioritization of obstacles in the development of small and medium enterprises". Conference on modern scientific researches in management, accounting, law and social sciences, pp. 1-16. [In Persian ]
 44. Rezai Dolatabadi, Hossein and Ali Khasi, Akram. (2019), "Investigating the effect of commitment, experience and export marketing capabilities on the export performance of small and medium-sized companies by mediating the effective implementation of export marketing strategies". Scientific Journal of Business Strategies, Volume 17, Number 15, pp. 115-136. [In Persian ]
 45. Roosta, Ahmed and Sabzali Yamqani, Kobri. (2016), "Export readiness analysis". Satellite publication: Tehran. [In Persian ]
 46. Sanobar, Nasser, Sarvari, Rahim and Jabarzadeh, Yunus. (2017), "Internationalization of knowledge-based companies: the role of foreign market knowledge and international entrepreneurial opportunity recognition". Entrepreneurship Development, Volume 11, Number 3, pp. 461-479 . [In Persian ]
 47. Saura, J. R., & Bennett, D. R. (2019). A three-stage method for data text mining: Using UGC in business intelligence analysis. Symmetry, 11(4), 519.
 48. Strauss, Anselm and Corbin, Juliet. (1390), "Basics of Qualitative Research: Techniques and Stages of Grounded Theory Production", Translation: Ebrahim Afshar, Nei Publishing: Tehran. [In Persian ]
 49. Tan, A., Brewer, P., & Liesch, P. (2018). Rigidity in SME export commencement decisions. International Business Review, 27(1), 46-55.
 50. Trade Point Pretoria. (2003). Organisational Readiness to Export. <tradepoint.org.za/pretoria/services/export_guide/organisational_readiness.html>.
 51. Trade port. (2003). Getting Started in International Trade:Assessing Export Readiness. <www.tradeport.org/ts/trade_expert/assess/index.html>.
 52. Ulzana, S., Prasetya, B., & Khakim, L. (2016). ANALYSIS OF BUSINESS READINESS TO EXPORT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE EMBROIDERY SECTOR IN KUDUS REGENCY. JOBS (Jurnal Of Business Studies), 1(2), 117-128.
 53. Unggul Heriqbaldi, Achmad Jayadi, Angga Erlando, Bhimo Rizky Samudro, Widodo Wahyu, Miguel Angel Esquivias.(2023). Survey Data on Organizational Resources and Capabilities, Export Marketing Strategy, Export Competitiveness, and Firm Performance in exporting firms in Indonesia. Journal Pre-proof.