ارزیابی پیشایندها و پیامدهای حاصل از ارزیابی آمادگی صادرات برای شرکت‌های کوچک و متوسط ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحد عربی.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در سالیان اخیر اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشورها بر همگان روشن شده است. صادرات به عنوان یکی از استراتژی‌های این قبیل شرکت‌ها برای توسعة بازار، یشتر برای بقا و بین‌المللی شدن مطرح شده است. اما شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت‌هایی که دارند، کمتر از شرکت‌های بزرگ در این امر امکان موفقیت دارند. لذا الگوها و مدل‌هایی جهت ارزیابی آمادگی این قبیل شرکت‌ها به منظور مبادرت به این امر توسعه یافته‌اند. اما شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی شرایط کاملاً متفاوتی را تجربه می‌کنند که نیازمند مدل‌ها و الگوهای دیگری برای این کار هستند. مطالعة حاضر با استفاده از روش آمیخته (نظریه‌پردازی داده‌بنیاد به منظور نظریه‌سازی و آزمون نظریه با استفاده از مدل معادلات ساختاری) به ایجاد الگویی برای ارزیابی آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازد. در فاز نظریه‌پردازی 25 مصاحبه با افراد واجد شرایط انجام گرفت و الگوی مدنظر بر اساس 6 مقولة اصلی و 25 مقولة فرعی ساخته شد. سپس آزمون‌های مختلف آماری جهت تأیید مدل از ابعاد مختلف بر روی 198 نمونه انجام گرفت. نتایج حاکی از مهم بودن تمامی عوامل اصلی شامل: ارزیابی آمادگی صادرات، شرایط علی مؤثر بر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، شرایط مداخله‌گر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، راهبردهای مؤثر بر آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، پیامدهای پیاده‌سازی آمادگی صادرات شرکت‌های کوچک و متوسط ، مقوله­های فرعی و همچنین شاخص‌های تشکیل­دهنده آنها داشت. همچنین دیگر آزمون‌های انجام گرفته بر روی نمونه‌های کمی نتایج جالب توجه دیگری را آشکار ساختند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the antecedents and consequences of the evaluation of export readiness for small and medium companies in Iran

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Pourmirza 1
 • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 2
 • mohammadali abdolvand 3
 • Roosta Ahmad 4
1 graduate of Islamic Azad University, Dubai branch
2 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Business Administration, Department of Management, Faculty of Management, Shahid Beheshti University.
چکیده [English]

In recent years, the importance of small and medium-size enterprises (SMEs) as the backbone of countries' economies has become clear to everyone. Export has been suggested as one of the strategies of such companies to develop the market, more possibility for survival and internationalization. But SMEs are less likely to succeed because of their limitations than large-size enterprises. Therefore, frameworks and models have been developed to assess the readiness of such enterprises to do so. But Iranian SMEs are experiencing completely different conditions that require other frameworks and models to do so. The present research creates a framework for assessing the export readiness of SMEs using a mixed method (Grounded theory method for theorizing and theory-testing using parametric statistical methods). In the theorizing phase, 25 interviews were conducted with qualified individuals and the framework was constructed based on 6 main-categories and 25 sub-categories. Then, different statistical tests were performed on 198 samples to confirm the framework from different dimensions. The results showed the importance of all main-categories, sub-categories as well as their constituent indicators. Other tests performed on quantitative samples also revealed other interesting results.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antecedents and consequences
 • Mixed Method
 • Small & Medium-size Enterprises (SMEs)
 1. استراوس، انسلم و کوربین، جولیت. (1390)، «مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریة زمینه‌ای»، ترجمه: ابراهیم افشار، نشر نی: تهران.
 2. بیک‌زاده، جعفر و تیرانداز، حامد. (1388)، «خوشه‌های صنعتی و توسعه صنایع کوچک». تدبیر، 212،. 49-52.
 3. درینی، محمدولی، آقاجانی افروزی، علی اکبر، تابان، محمد و محمدی صالح، مرتضی. (1394)، «مدل‌یابی عوامل موثر بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط». مطالعات مدیریت صنعتی، 36، . 61-94.
 4. دهدشتی شاهرخ، زهره. (1386)، «عوامل موثر بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط». مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 18، ( 53)،. 51-77.
 5. رضایی دولت‌آبادی، حسین و علی‌خاصی، اکرم. (1399)، «بررسی تأثیر تعهد، تجربه و قابلیت‌های بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی‌گری اجرای اثربخش استراتژی‌های بازاریابی صادراتی». نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 17( 15) ، . 115-136.
 6. رضایی، جلال و پاکروان، بایرام. (1396)، «شناسایی و اولویت‌بندی موانع موجود در توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط». کنفرانس پژوهش‌های علمی نوین جهانی در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، صص. 1-16.
 7. روستا، احمد و سبزعلی یمقانی، کبری. (1396)، «تحلیل آمادگی صادرات». نشر ماهواره: تهران.
 8. صنوبر، ناصر، سروری، رحیم و جبارزاده، یونس. (1397)، «بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان: نقش دانش بازار خارجی و تشخیص فرصت کارآفرینانه بین‌المللی». توسعه کارآفرینی، 11(3)،. 461-479.
 9. عسگری.منصور. (1398)، «رقابت پذیری و صادرات بنگاه های کوچک و متوسط ایران». توسعه کارآفرینی، 3(8)،. 43-60.
 10. فراستخواه، مقصود. (1387)، «آینده‌اندیشی دربارة کیفیت آموزش عالی ایران؛ مدلی برآمده از نظریه مبنایی»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 14، (4)،. 67-97.
 11. کریمی علویجه، محمدرضا و تاک، پریسا. (1398)، «تحلیل میزان آمادگی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط استان کرمانشاه»، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 39، (72)،. 83-100.
 12. موسی‌خانی، مرتضی و شهروان مهر، امیرحسین. (1394)، «بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین- با رویکرد MADM». مدیریت توسعه و تحول، 23، . 1-9.
 13. نوروزی، حسین، داوودآبادی فراهانی، فاطمه و بهامین، فریبا. (1398)، «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهره‌برداری از فرصت‌های کسب‌وکار بین‌المللی شرکت‌های کوچک و متوسط». مدیریت کسب‌وکار بین‌المللی، 2، (1)،. 45-65.
 14. Arash Sadeghi, Omid Aliasghar, Abderaouf Bouguerra. (2022). Unpacking the relationship between post-entry speed of internationalization and export performance of SMEs: A capability-building perspective. Journal of International Management.
 15. Asgari, M. (2019). Competitiveness and Export of Small and Medium Enterprises in Iran. Quarterly journal of Industrial Economic Researches, 3(8), 43-60. doi: 10.30473/indeco.2019.6992.[In Persian]
 16. Bacalan, R., Cupin, M., Go, L. A., Manuel, M., Ocampo, L., Kharat, M. G., & Promentilla, M. A. (2019). The Incubatees’ Perspective on Identifying Priority Enabling Factors for Technology Business Incubators. Engineering Management Journal, 31(3), 177-192.
 17. Balibali, N. B. K. (2018). Management Attitudes, Organizational Capabilities and Export Readiness of Firms in the Central Region of Uganda.
 18. Beyzadeh, Jafar and Tirandaz, Hamed. (2008), "Industrial clusters and the development of small industries". Tadbir, No. 212, December, pp. 49-52. [In Persian ]
 19. Clark, V. L. P., & Creswell, J. W. (2007). The mixed methods reader. Sage: Thousand Oaks.
 20. Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000) Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39, 124-130.
 21. Daniel Herrero, Adrián Rial.(2023). Labor costs, KIBS, and export performance: A comparative analysis of Germany and Mediterranean economies. structural-change-and-economic-dynamics 2023,184-198.
 22. Dehdashti Shahrukh, Zahra. (2016), "Effective factors on the export performance of small and medium enterprises". Improvement and Transformation Management Studies, Volume 18, Number 53, pp. 51-77. [In Persian ]
 23. Derini, Mohammadoli, Aghajani Afroozi, Ali Akbar, Taban, Mohammad and Mohammadi Saleh, Morteza. (2014), "Modeling factors affecting the performance of small and medium companies". Industrial Management Studies, 13th year, number 36, pp. 61-94. [In Persian ]
 24. Eldik, A.V., & Viviers, W (2005). The measurement of export readiness of companies in South Africa. South Africa Business Review, 92, 1-11.
 25. Farstakhah, Maqsood. (2007), "Future thinking about the quality of higher education in Iran; A model derived from grounded theory", research and planning in higher education, volume 14, number 4, pp. 67-97. [In Persian ]
 26. Food Export USA Northeast. (2002). Export 101: Export Readiness .< www.foodexportusa.org/ why_export/ ready.html> .
 27. Freixanet, J., & Renart, G. (2020). A capabilities perspective on the joint effects of internationalization time, speed, geographic scope and managers’ competencies on SME survival. Journal of World Business, 55(6), 101110.
 28. Gerschewski, S., Scott‐Kennel, J., & Rose, E. L. (2020). Ready to export? The role of export readiness for superior export performance of small and medium‐sized enterprises. The World Economy, 43(5), 1253-1276.
 29. Gkypali, A., Love, J. H., & Roper, S. (2021). Export status and SME productivity: Learning-to-export versus learning-by-exporting. Journal of Business Research, 128, 486-498.
 30. Haddoud, M. Y., Jones, P., & Newbery, R. (2021). Export intention in developing countries: A configuration approach to managerial success factors. Journal of Small Business Management, 59(1), 107-135.
 31. ir. (1395). What are small and medium enterprises? <inpia.ir/shownews/5100>.
 32. Iran's metropolises NEWS Academy.(2023). Daily News: Trade statistics of Iran's non-oil goods in 1401 + dollar value and details. https://www.imna.ir/photo/655856/
 33. Karimi Alawijeh, Mohammad Reza and Tak, Parisa. (2018), "Analysis of the level of export readiness of small and medium enterprises in Kermanshah province", Perspective of Business Management, No. 39, 72, pp. 83-100. [In Persian ]
 34. Li, N., & Dimitratos, P. (2013). How" export-able" are you? A Review of the export readiness literature. A Report for Scottish Development International–Adam smith Business School–University of Glasgow Available at: www. evaluationsonline. Org. uk/evaluations/Documents. do.
 35. Luis Camilo Ortigueira-S anchez, Dianne H.B Welsh, William C Stein. (2022). Innovation drivers for export performance. Sustainable Technology and Entrepreneurship, Volume 1, Issue 2, May–August 2022, 100013.
 36. Masaaki Kotabe, Dan Ayebale, Janet Y. Murray.(2023). The effects of cultural dimensions on export performance: Vietnam and Colombia cases. Relationship multiplexity, multiple resource acquisition, and export performance of emerging-market firms. Journal-of-international-manageme e 101023.
 37. Matthee, M. (2018). South African exports under the microscope: Sub-national and firm-level evidence.
 38. Musakhani, Morteza and Shahrvan Mehr, Amirhossein. (2014), "Investigation of factors affecting the development of exports in small and medium-sized food industry enterprises of Qazvin province - with the MADM approach". Development and Transformation Management, 23, pp. 1-9. [In Persian ]
 39. Nes, E. B., Solberg, C. A., & Silkoset, R. (2007). The impact of national culture and communication on exporter–distributor relations and on export performance. International Business Review, 16(4), 405-424.
 40. Nguyen, H. T. X. (2018). Valuing Social Capital: Shifting Strategies for Export Success of Vietnamese Small-and Medium-Sized Enterprises (Doctoral dissertation, Victoria University).
 41. Nowrozi, Hossein, Davoodabadi Farahani, Fatemeh and Bahamin, Fariba. (2018), "Investigation of the effect of social capital on the exploitation of international business opportunities of small and medium enterprises". International Business Management, Volume 2, Number 1, pp. 45-65. [In Persian ]
 42. (1997). Export readiness assessment form. <www.pasourcenet.com/scripts/export_readiness.asp>.
 43. Rezaei, Jalal and Pakravan, Bayram. (2016), "Identification and prioritization of obstacles in the development of small and medium enterprises". Conference on modern scientific researches in management, accounting, law and social sciences, pp. 1-16. [In Persian ]
 44. Rezai Dolatabadi, Hossein and Ali Khasi, Akram. (2019), "Investigating the effect of commitment, experience and export marketing capabilities on the export performance of small and medium-sized companies by mediating the effective implementation of export marketing strategies". Scientific Journal of Business Strategies, Volume 17, Number 15, pp. 115-136. [In Persian ]
 45. Roosta, Ahmed and Sabzali Yamqani, Kobri. (2016), "Export readiness analysis". Satellite publication: Tehran. [In Persian ]
 46. Sanobar, Nasser, Sarvari, Rahim and Jabarzadeh, Yunus. (2017), "Internationalization of knowledge-based companies: the role of foreign market knowledge and international entrepreneurial opportunity recognition". Entrepreneurship Development, Volume 11, Number 3, pp. 461-479 . [In Persian ]
 47. Saura, J. R., & Bennett, D. R. (2019). A three-stage method for data text mining: Using UGC in business intelligence analysis. Symmetry, 11(4), 519.
 48. Strauss, Anselm and Corbin, Juliet. (1390), "Basics of Qualitative Research: Techniques and Stages of Grounded Theory Production", Translation: Ebrahim Afshar, Nei Publishing: Tehran. [In Persian ]
 49. Tan, A., Brewer, P., & Liesch, P. (2018). Rigidity in SME export commencement decisions. International Business Review, 27(1), 46-55.
 50. Trade Point Pretoria. (2003). Organisational Readiness to Export. <tradepoint.org.za/pretoria/services/export_guide/organisational_readiness.html>.
 51. Trade port. (2003). Getting Started in International Trade:Assessing Export Readiness. <www.tradeport.org/ts/trade_expert/assess/index.html>.
 52. Ulzana, S., Prasetya, B., & Khakim, L. (2016). ANALYSIS OF BUSINESS READINESS TO EXPORT FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE EMBROIDERY SECTOR IN KUDUS REGENCY. JOBS (Jurnal Of Business Studies), 1(2), 117-128.
 53. Unggul Heriqbaldi, Achmad Jayadi, Angga Erlando, Bhimo Rizky Samudro, Widodo Wahyu, Miguel Angel Esquivias.(2023). Survey Data on Organizational Resources and Capabilities, Export Marketing Strategy, Export Competitiveness, and Firm Performance in exporting firms in Indonesia. Journal Pre-proof.