تاثیر ابعاد تمرکز استراتژیک بر سرمایه رابطه-ای در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی و دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران،ایران. (نویستده مسئول)

چکیده

آنچه امروزه سازمانها را رقابت پذیر می کند، مدیریت اثربخش دانش و دیگر دارایی های نامشهود، مانند سرمایه­های رابطه­ای آنهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد تمرکز استراتژیک بر سرمایه رابطه ای در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت یا روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل­سازی معادلات ساختاری است و از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مدیران شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرکت های خانوادگی 38 شرکت و شرکت های غیرخانوادگی 757 شرکت است. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران، 34 شرکت برای شرکت های خانوادگی و 255 شرکت برای شرکت های غیرخانوادگی بدست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از شاخص ها و سوالات تحقیق دبیکی و همکاران (2020) می باشد. در این پژوهش فرضیه اصلی، تاثیر ابعاد تمرکز استراتژیک بر سرمایه رابطه ای در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تایید گردید و دو فرضیه فرعی تایید و چهار فرضیه فرعی رد شد. بنابراین مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی رابطه تمرکز استراتژیک و سرمایه رابطه ای را تعدیل نمی کند، یعنی این رابطه عملا در هر دو دسته شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Focus Dimensions on Relational Capital in Family and Non-Family Firms in the Tehran Stock ExChange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Raghebi 1
 • Naser Yazdani 2
1 M.A. Business Administration, Shahed University
2 Associate Professor , Shahed University
چکیده [English]

Aim and Introduction: Until the last few decades, there was a belief that the reason for the backwardness of developing countries was the lack of financial and physical capital. Based on this belief, countries focused their efforts on ad-dressing this issue by attracting physical and financial capital through various means. In the past, capital expenditure was prioritized, but it is now evident that relying solely on this type of capital is insufficient for a country's development. Nations that leverage knowledge-based human resources and robust knowledge infrastructures, along with the capacity to manage physical and financial capital effectively, will position themselves for comprehensive growth. In today's world, the creation and accumulation of wealth often stem from intangible assets. The economic success of the most efficient organizations demonstrates that value creation depends more on intangible assets than on physical and financial ones. The concept of relational capital has gained global attention in the past decade from a theoretical perspective. It is recognized as a valuable resource for organi-zations and, ultimately, for the country. The level of attention and its expansion have shown a remarkable pace, making it a strategic indicator for a country's development. Today, what makes organizations competitive is the effective management of knowledge and other intangible assets, such as their relational capital. The purpose of this study is to investigate the impact of strategic focus dimensions on relational capital in family and non-family companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Methodology: This research employs a descriptive and correlational approach to data collection, utilizing structural equation modeling. This research is applied research in terms of its purpose. The statistical population of the research in-cludes managers of family and non-family companies listed on the Tehran Stock Exchange. There are 38 family companies and 757 non-family companies. The sample size using the Cochran formula is 34 for family companies and 255 for non-family companies, employing the cluster random sampling method. The main tool for data collection is a researcher-developed questionnaire that utilizes the indicators and questions from Debicki et al.'s (2020) study.
Finding: In this research, the main hypothesis that the dimensions of strategic focus on relational capital in family and non-family companies listed on the Tehran Stock Exchange were confirmed. Additionally, two sub-hypotheses were confirmed, while four sub-hypotheses were rejected.
Main hypothesis: The dimensions of strategic focus have an effect on relational capital in family and non-family companies listed on the Tehran Stock Ex-change.
The first sub-hypothesis states that market orientation affects relational capital in family and non-family companies listed on the Tehran Stock Exchange.
The second sub-hypothesis states that entrepreneurial orientation has no effect on relational capital in family and non-family companies listed on the Tehran Stock Exchange.
The third sub-hypothesis examines whether learning orientation affects relational capital in family and non-family companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Fourth sub-hypothesis: Family ownership does not moderate the relationship be-tween market orientation and relational capital.
Fifth sub-hypothesis: Family ownership does not moderate the relationship be-tween entrepreneurial orientation and relational capital.
Sixth sub-hypothesis: Family ownership does not moderate the relationship be-tween learning orientation and relational capital.
Discussion and Conclusion: The general conclusion that can be drawn is that ownership type, whether family or non-family, does not moderate the relation-ship between strategic focus and relational capital. In other words, this relation-ship does not significantly differ between the two categories of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Therefore, it is necessary to mention that in practice, family companies, which are not numerous in the Tehran Stock Exchange, are unable to leverage their capabilities in market orientation, entrepreneurial orientation, and learning orientation to enhance relational capital effectively. In other words, there is no significant difference in this relationship between both categories of companies. Therefore, family companies should focus on enhancing and utilizing these capabilities more effectively, as outlined in the following suggestions:

Consider the impact of strategic focus dimensions on family and non-family companies and the difference it makes in their strategies.
Invest in family-owned companies because the markets trust these companies and provide them with many facilities.

For future research, it is suggested:

Pathology of lack of superiority of family-owned companies in Tehran Stock Exchange, in raising relational capital using the dimensions of strategic concen-tration.
Using other variables in the used research model.
This research can be conducted in other statistical communities as well. De-pending on the demographics, social norms, cultural aspects, and preferences of the individuals in that particular society, different outcomes may be obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic focus
 • Market orientation
 • Entrepreneurial orientation
 • Learning orientation
 • Relational capital
 • Family and non-family companies
 1. حاجی لو، بهزاد؛ حاجی پور، على؛ عزیزی دانیال، شمسی گوشکی، سارا (۱۳۹۵ ). تبیین استراتژی محصول بازار و قابلیت های بازاریابی شرکت بر عملکرد بازار. فصلنامه علمی پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، شماره ۱، سال چهارم.
 2. خاکی، غلامرضا .(۱۳۸8). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.
 3. شجاعی، محمد، باغبانیان، محمد حسین، (1397)، بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، (1397)، شماره ۱۱، صص ۱۱۵-۱۶۱.
 4. عالم تبریز، اکبر، و رجبی فرد، ایمان، و حاجی بابا علی، علی. (۱۳93). سرمایه فکری. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 5. قلیچلی، بهروز. (۱۳9۸). مدیریت دانش فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب و کارها. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 6. کفاش پور، آذر و نجفی سیاهرودی، مهدی (۱۳۹6). تأثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگی بازارگرایی در آژانس های مسافرتی شهرستان مشهد، پژوهشنامه مدیریت تحول؛ سال اول، شماره ۱، ص، ۲۲۴.
 7. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1396)، تهران: سازمان حسابرسی، 448-446.
 8. معطوفی علیرضا، تاجیدنی کیهان، آقاجانی حسنعلی، (1398). نقش گرایش به یادگیری بر نوآوری و عملکرد سازمانی، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره ۴ پیاپی ۳۷.
 9. واصلی، و ؛‌محمدی،‌ س و حسینی، ‌س (1396) ،‌‌ تهران،‌ موسسه‌آموزش‌عالی بین المللی ‌مدیریت و حسابداری، ‌ ‌‌مدیریت ‌رفتار‌سازمانی.
 10. هاشمی نیا، شهرام و میرسپاسی، نیلوفر و ملکی، آیسان (1399)، بررسی تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد صادرات (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات بین المللی)، فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی، زمستان 1399، دوره 1، شماره 4، ص ص 15-25.
 11. Aldrich, H. E., & Cliff, J. E. (2003). The pervasive effects of family on entrepreneurship: Toward a family embeddedness perspective. Journal of Business Venturing, 18(5), 573–596.
 12. Accounting Standards Development Committee (2016), Tehran: Audit Organization, 446-448. (In Persian)
 13. Alem Tabriz, Akbar, and Rajabi Fard, Iman, and Haji Baba Ali, Ali. (2013). Intellectual Capital. Tehran: Iran Industrial Research and Education Center. (In Persian)
 14. Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2013). Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. The Journal of Finance, 58(3), 1301–1328.
 15. Bush, C. G., Greene, P. G., & Hart, M. M. (2001). From initial idea to unique advantage: The entrepreneurial challenge of constructing a resource base. Academy of Management Perspectives, 15(1), 64–78.
 16. Bagnoli, C., & Giachetti, C. (2015). Aligning knowledge strategy and competitive strategy. Journal of Business Economics and Management, 16(3), 571–598.
 17. Binz, C., Hair, J. F., Pieper, T. M., & Baldauf, A. (2013). Exploring the effect of distinct family firm reputation on consumers’ preferences. Journal of Family Business Strategy, 4(1), 3–11.
 18. Bañegil Palacios, T. M., Barroso Martínez, A., & Luis Tato Jiménez, J. (2013). Family growth versus family firm growth: professional management and succession process. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 11(1), 58–76.
 19. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99–120.
 20. Bontis, N., Keow, W. C., & Richardson, S. (2020). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capital, 85-100.
 21. Carrigan, M., & Buckley, J. (2008). ‘What’s so special about family business?’ An exploratory study of UK and Irish consumer experiences of family businesses. International Journal of Consumer Studies, 32(6), 656–666.
 22. Chang, W, (2017),” The dynamics of intellectual capital in organizational development” African Journal of Business Management Vol. 5(6), pp.2345-2355.
 23. Chakrabarty, Subarta, (2009), "The Influence of National Culture and Institutional Voids on Family Ownership of Large Firms: A Country Level Empirical Study", Journal of International Management, 15: 1-31.
 24. Co, Q., Simsek, Z., & Jansen, J. J. (2015). CEO social capital and entrepreneurial orientation of the firm: Bonding and bridging effects. Journal of Management, 41(7), 1957–1981.
 25. Colli, A., Perez, Paloma F., & Rose, M. B. (2013). National determinants of family firm development? Family firms in Britain, Spain, and Italy in the Nineteenth and Twentieth centuries. Enterprise & Society, 4, 28-64.
 26. Davis, M. A.,Miles, G., &McDowell,W. C. (2008). Environmental scanning as a moderator of strategy-performance relationships: An empirical analysis of physical therapy facilities. Health Services Management Research, 21(1), 81–92.
 27. Debicki, B. J., Kellermanns, F. W., Chrisman, J. J., Pearson, A. W., & Spencer, B. A. (2016). Development of a socioemotional wealth importance (SEWi) scale for family firm research. Journal of Family Business Strategy, 7(1), 47–57.
 28. Debicki, B.J., Ramírez-Solís, E.R., Baños-Monroy, V.I., Gutiérrez-Patrón, L.M., (2020). The impact of strategic focus on relational capital: A comparative study of family and non-family firms, Journal of Business Research, 7(16), 585-598.
 29. Edelman, L. F., Brush, C. G., & Manolava, T. (2005). Co-alignment in the resourceperformance relationship: Strategy as a mediator. Journal of Business Venturing, 20(3), 359–383.
 30. Ehrhardt, Olaf and Nowak, Eric (2013). The Effect of IPOs on German Family-owned Firms: GOVERNANCE changes, Ownership Structure and Performance. Journal of Small Business Management, 41: 222-232.
 31. Fama, E. F. and Jensen, M. C (2013) “Separation of Ownership and control, journal of Law and Economics, 26, 301-325.
 32. Gomez-Mejia, Luis, Manuel Nunez-Nickel, and Isabel Gutierrez, (2016), "The role of family ties in agency contracts", Academy of Management Journal, 44, 81- 95
 33. Gerni, G. M. (2013). Evaluating the effects of market and innovation orientations on family-owned firms' performance: An empirical study in Istanbul. Advances in Management and Applied Economics, 3(5), 139–150.
 34. Gibson, S. G., McDowell, W. C., & Harris, M. L. (2011). The impact of strategic orientation and ethnicity on small business performance. Journal of Business Diversity, 11(1), 9–18.
 35. Grinstein, (2016), The relationships between market orientation and alternative strategic orientations A meta-analysis, uropean Journal of Marketing Vol. 42 No. 1/2, 2008 pp. 115-134.
 36. Hashminia, Shahram and Mirspasi, Nilofar and Maleki, Aisan (2019), Investigating the impact of market orientation and entrepreneurial orientation on export performance (case study: small and medium-sized companies active in the field of international export), Quarterly Journal of The Approach in Business Management, Winter 2019, 1(4), pp. 15-25. (In Persian)
 37. Haji Loo, Behzad; Hajipour, Ali; Azizi Daniyal, Shamsi Goshki, Sara (2015). Explaining the market product strategy and the company's marketing capabilities on market performance. Scientific Research Quarterly Journal of Business Management Explorations, 1(4). (In Persian)
 38. Harris, L. (2017). A Theory of Intellectual Capital. Advances in Developing Human Resources, 22-37.
 39. Hult, G. T. M., Ketchen Jr, D. J., & Nichols Jr, E. L. (2013), "Organizational Learning as a Strategic Resource in Supply Management", Journal of Operations Management, 21, 541-556.
 40. Jensen, M., & Meckling, W. H. (2016). Theory of firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
 41. Kafashpour, Azar and Najafi Siahroudi, Mehdi (2016). The effect of marketing research on performance through the culture of market orientation in Mashhad travel agencies, Journal of Change management; 1(1), p. 224. (In Persian)
 42. Khaki, Gholamreza (2008). Research method with an approach to thesis writing, Baztab Publications. (In Persian)
 43. Kijek, T. (2012). Innovation capital and its measurement. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 8(4), 52–68.
 44. Kianto, A., Andreeva, T., & Pavlov, Y. (2017). The impact of intellectual capital management on company competitiveness and financial performance. Knowledge Management Research & Practice, 11(2), 112–122.
 45. Kidwell, R. E., Eddleston, K. A., & Kellermanns, F. W. (2018). Learning bad habits across generations: How negative imprints affect human resource management in the family firm. Human Resource Management Review, 28(1), 5–17.
 46. Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (2015). Market orientation: The construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18.
 47. King, M. R., & Santor, E. (2018). Family values: Ownership structure, performance and capital structure of Canadian firms. Journal of Banking & Finance, 32, 2423-2432.
 48. Lawson Sh. Examining the Relationship betwee Organizational Culture and Knowledge Management [Ph.D. Thesis]. Wayne: Huizenga ،School of business and enterpreneurship nova southeastern university 2017.
 49. Liu, G. H., & Wang, E. T. (2017). Intellectual capital accounting: an alignment between the motive and the accounting approach. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 37-49.
 50. Matoufi, Alireza Tajidni Kayhan, Aghajani Hassan Ali, (2018). The role of learning orientation on innovation and organizational performance, Business Management Perspective, 4(37). (In Persian)
 51. Mcconaughy, Daniel L. Matthws, Charles H. and Anne S. Fialko. (2016). Founding Family Controlled Firms: Performance, Risk, and Value. Journal of Small Business Management, 39(1): 31-49.
 52. Miller, D., Le Breton-Miller, I. , Lester, R. H. , Cannella,J. A. A. ,(2017), Are family firms really superior performers?, Journal of Corporate Finance ،13(5): 829-858.
 53. Morris, M. H., Williams, R. W., & Nel, D. (1996). Factors influencing family business succession. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2(3), 68–81.
 54. Molina-Morales, F. X., & Martínez-Fernández, M. T. (2010). Social networks: Effects of social capital on firm innovation. Journal of Small Business Management, 48(2), 258–279.
 55. Moon, Y. J., & Kym, H. G. (2016). A Model for the Value of Intellectual Capital. Canadian Journal of Administrative Sciences, 253-269.
 56. Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20–35.
 57. Pett, T. L., & Wolff, J. A. (2007). SME performance: A case for internal consistency. Journal of Small Business Strategy, 18(1), 1–16.
 58. Qlicheli, Behrouz. (2018). Knowledge management process of creation, sharing and application of intellectual capital in businesses. Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities (Samt). (In Persian)
 59. Shojaei, Mohammad, Baghbanian, Mohammad Hossein, (2017), Examining the relationship between intellectual capital and its components and the risk of bankruptcy of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Quarterly Journal of Experimental Accounting Research, (2018), number 11, pp. 115 -161. (In Persian)
 60. Sonnier, B. M. (2018). Intellectual capital disclosure: high-tech versus traditional sector companies. Journal of Intellectual Capital, 705-722.
 61. Stanley, L. J., Hernández-Linares, R., López-Fernández, M. C., & Kellermanns, F. W. (2019). A Typology of Family Firms: An Investigation of Entrepreneurial Orientation and Performance. Family Business Review, 32(2), 174–194.
 62. Shleifer, A., Vishny, R., (2021). Large shareholders and corporate control. J. Polit. Econ. 94, 461– 488.60
 63. Verheul, I., Risseeum, P., & Bartelse, G. (2002). Gender differences in strategy and human resource management: The case of Dutch real estate brokerage. International Small Business Journal, 20(4), 969–988.
 64. Villalonga, B., Amit, R., (2016), How do family ownership, control and management affect firm value? Journal of financial Economics ،80(2): 385-417.
 65. Waseli, S, Mohammadi, S.& Hosseini, S. (2016), Tehran, Institute of Higher Education and International Management & Accounting, Organizational Behavior Management. (In Persian)
 66. Wernerfelt, B. (1984). The resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171–180.
 67. Wang, D. (2016). “Founding Family Ownership and Earning Quality”, Journal of Accounting Research, 44(3), 619-656. DOI: 10.1111/j.1475-679X.2006.00213. x.
 68. Walters, B. A., Priem, R. L., & Shook, C. L. (2005). Small business manager scanning emphases and dominant logic of the business-level strategy. Journal of Small Business Strategy, 15(2), 19–32.
 69. Yang, Chaur-shiuh and Liu-ching Tsai. (2018). The Sensitivity of Compensation to Social Capital: Family CEOs vs. Nonfamily CEOs in the Family Business Groups. Journal of Business Research, 363-374.

70. Zahra, S. A., Hayton, J. C., & Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in family vs non family firms: A resource-based analysis of the effect of organizational culture. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(4), 363–381.