تاثیر ابعاد تمرکز استراتژیک بر سرمایه رابطه ای در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

2 عضو هیات علمی و دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده

چکیده
آنچه امروزه سازمانها را رقابت پذیر می کند، مدیریت اثربخش دانش و دیگر دارایی های نامشهود، مانند سرمایه‌های رابطه‌ای آنهاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ابعاد تمرکز استراتژیک بر سرمایه رابطه ای در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر ماهیت یا روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است و از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده مدیران شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرکت های خانوادگی 38 شرکت و شرکت های غیرخانوادگی 757 شرکت است. حجم نمونه با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران، 34 شرکت برای شرکت های خانوادگی و 255 شرکت برای شرکت های غیرخانوادگی بدست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از شاخص ها و سوالات تحقیق دبیکی و همکاران (2020) می باشد. در این پژوهش فرضیه اصلی، تاثیر ابعاد تمرکز استراتژیک بر سرمایه رابطه ای در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تایید گردید و دو فرضیه فرعی تایید و چهار فرضیه فرعی رد شد. بنابراین مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی رابطه تمرکز استراتژیک و سرمایه رابطه ای را تعدیل نمی کند، یعنی این رابطه عملا در هر دو دسته شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تفاوتی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of strategic focus dimensions on relational capital in family and non-family Firms in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Raghebi 1
  • Naser Yazdani 2
1 M.A. Business Administration, Shahed University
2 Associate Professor , Shahed University
چکیده [English]

Introduction and purpose: The purpose of this study is to investigate the impact of strategic focus dimensions on relational capital in family and non-family companies admitted to the Tehran Stock Exchange.
Research methodology: In terms of the nature or method of data collection, this research is descriptive and correlational and based on structural equation modeling. This research is applied research in terms of its purpose. The statistical population of the research includes managers of family and non-family companies admitted to the Tehran Stock Exchange, where family companies are 38 companies and non-family companies are 757 companies. The sample size using the Cochran formula is 34 for family companies and 255 for non-family companies, as well as cluster random sampling method. The main tool for data collection is a researcher-made questionnaire using Debiki et al.'s (2020) indicators and questions.
Research findings: In this research, the main hypothesis: dimensions of strategic focus on relational capital in family and non-family companies admitted to the Tehran Stock Exchange were confirmed, and two sub-hypotheses were confirmed and four sub-hypotheses were rejected.
Conclusion: Consider the impact of strategic focus dimensions on family and non-family companies and the difference that strategic focus has. Invest in family-owned companies because the markets trust these companies and provide them with many facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Strategic focus"
  • "Market orientation"
  • "Entrepreneurial orientation"
  • "Learning orientation"
  • "Relational capital"