شناسایی و مدل‌سازی عوامل کلیدی موفقیت برای رفتار مشتری در هم‌آفرینی برند در کسب‌وکارهای دیجیتال و آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استایار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف: سرعت تبادل اطلاعات بین افراد و سرعت تغییر در بازارها  با رشد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به‌شدت افزایش پیدا کرده و به‌دنبال آن، رویکرد هم‌آفرینی برند مشتری، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. برای کسب ‌و کارهای دیجیتال و آنلاین که هزینه تغییر برند برای مشتریان پایین است؛ این رویکرد می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد. در نتیجه، لازم است عوامل کلیدی موفقیت هم‌آفرینی برند بررسی شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت رفتار مشتری در هم‌آفرینی برند، مدل‌سازی و تعیین مهم‌ترین ابن عوامل از طریق تحلیل سناریو است.
روش‌شناسی: این مقاله در قالب یک پژوهش آمیخته دنبال شده است که در مرحله کیفی، عوامل کلیدی موفقیت با رویکرد تحلیل تماتیک شناسایی شدند و در مرحله کمّی این عوامل کلیدی با رویکرد نگاشت شناختی فازی، مدل‌سازی و در نهایت تحلیل سناریو شدند.
یافته‌ها: 71 کد مفهومی در قالب 19 تم معنایی در سه سطح کلی برای عوامل کلیدی موفقیت رفتار مشتریان برای هم‌آفرینی برند بوده است. نتایج نگاشت شناخت فازی نشان داد که «نگرش استراتژیک به هم‌آفرینی»، «دانش تخصصی در حوزه هم‌آفرینی» و «آمادگی مدیران» به‌عنوان تأثیرگذارترین عوامل کلیدی موفقیت بوده و «وفاداری به برند»، «اعتماد به برند» و «هم‌ذات پنداری مشتری با برند» به‌عنوان تأثیرپذیرترین هستند. سناریوهای روبه‌جلو و روبه عقب و همپوشانی آن‌ها، بیانگر جایگاه و اهمیت بالای «نگرش استراتژیک به هم‌آفرینی» و «آمادگی مدیران» است. ن
نتیجه‌گیری: تایج مقاله، بر لزوم وجود دیدگاه بلندمدت در رفتار هم‌آفرینی، جذب مدیران بر اساس شایستگی‌های لازم برای هم‌آفرینی برند و آموزش ضمن خدمت برای ارتقاء رفتار هم آفرینی برند مشتری تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Modeling Critical Success Factors for the Customer Behavior in Brand Co-Creation in Digital and Online Businesses

نویسندگان [English]

 • Mahmoud soltani 1
 • Mohammad Taghi Rezvan 2
 • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 3
1 1. MSc. in Business Management, Faculty of Financial Science, Management and Entrepreneurship, University of Kashan, Kashan, Iran.
2 2. Assistant Prof. in Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Kashan, Kashan, Iran.
3 assistant professor, department of business administration, faculty of financial science, management and entrepreneurship, university of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: The speed of information exchange among people and the rapid changes in markets have greatly accelerated with the growth of the Internet and social networks. Consequently, the customer brand co-creation approach has become particularly important. This approach offers an organic perspective of the brand, replacing the traditional view that limits brand management to the company's management and control. The concept of customer brand co-creation behavior highlights that the brand is shaped and evolved through collaboration with stakeholders. It involves a series of voluntary actions stemming from customer interactions, which are grounded in the relationship between the brand and the customer, and are aligned with value creation for the brand. The cost of switching brands is low for customers of digital and online businesses; therefore, this strategy can be highly effective. Accordingly, it is necessary to examine the critical success factors (CSFs) of customer brand co-creation behavior. The aim of this paper is to identify the Critical Success Factors (CSFs) of customer behavior in brand co-creation, as well as to model and determine the most important factors through scenario analysis.
Methodology: This paper is a mixed-methods research study consisting of two stages. In the qualitative stage, the Critical Success Factors (CSFs) were identified through semi-structured interviews conducted with 30 experts specializing in marketing and branding from academic and industrial backgrounds. The collected data is analyzed using a thematic analysis approach. In the quantitative stage, these Critical Success Factors (CSFs) were modeled using the fuzzy cognitive mapping approach and analyzed through scenario analysis. The requested data is collected using a researcher-designed questionnaire distributed among experts. This modeling leads to a better understanding of the relationships between Critical Success Factors (CSFs), helps determine the sequence of factors, and enhances performance. Finally, scenario planning is utilized through the creation of both forward and backward scenarios to enhance the analysis of the model.
Finding: Theme analysis reveals that there are 71 conceptual codes in the form of 19 semantic themes at three general levels that were identified for the Critical Success Factors (CSFs) of customer brand co-creation behavior. These levels are "organizational readiness," "community support and governance," and "customer willingness and interaction." The results obtained from scenario analysis illustrate that the "strategic attitude towards co-creation," "expert knowledge in the field of co-creation," and "preparedness of managers" are the most important influential factors. Furthermore, "brand loyalty," "brand trust," and "customer identification with the brand" are the most influential factors.
Discussion and Conclusion: Both forward-facing and backward-facing scenarios, as well as their overlap, highlight the significance of the "strategic attitude of co-creation" and the "readiness of managers." Therefore, companies need to pay special attention to these two factors. The results emphasize the importance of adopting a long-term perspective for managers in brand co-creation, hiring managers based on the necessary competencies for brand co-creation, and providing in-service training.
In developing a strategic approach to brand co-creation within an organization, it is recommended that company managers thoroughly comprehend this concept, understand its potential benefits and drawbacks, analyze the challenges associated with this strategy, and devise a comprehensive plan to attain long-term goals in customer relationships and enhance partnerships with customers. Furthermore, it is recommended that companies consider the benefits of partnering with customers as a strategy for brand growth and development. This approach can enhance their knowledge and enable them to make more informed decisions. Due to the limitations of empirical research, it is suggested that the validity of the causal relationships and hypotheses regarding customer brand co-creation behavior and other variables in branding and marketing should be investigated across different businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Customer Brand Co-Creation Behavior
 • Digital Business
 • Critical Success Factors (CSFs)
 • Fuzzy Cognitive Mapping
 • Scenario Planning
 1. دهدشتی شاهرخ، زهره؛ ناصحی‌فر، وحید؛ ترکستانی، محمدصالح؛ و اسلامی‌پناه، ملیحه. (1401). طراحی مدل رفتار هم‌آفرینی برند با مشتری با تأکید بر پیش‌آیندها، عوامل و پس‌آیندها. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 21(49)، 71-94. https://doi.org/10.52547/jbmp.21.49.71.
 2. شاهسوندی، محمودرضا؛ سعیدنیا، حمیدرضا؛ و راه چمنی، احمد. (1401). پیشایندها و پیامدهای هم آفرینی ارزش در محیط آنلاین با رویکرد فراترکیب. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 19(19)، 229-263. http://doi:10.22070/cs.2023.17161.1269
 3. شیرخدایی، میثم؛ عابدین، بهاره؛ و داداش‌پور، سیما. (1401). شناسایی عوامل مؤثر بر هم‌آفرینی برند در جوامع برند رسانه‌های اجتماعی. تحقیقات بازاریابی نوین. 12(4)، 69-90. https://doi.org/10.22108/nmrj.2022.132696.2657.
 4. طاهرپور، فاطمه. (1400). طراحی و اعتباریابی سنجه اندازه‌گیری هم‌آفرینی در دانشگاه. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 12(1)، 135-155. http://doi:10.29252/jpap.2021.100827
 1. طاهری، غزاله؛ زارعی، عظیم؛ فیض، داود؛ و دهقانی سلطانی، مهدی. (1401). شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین پیامدهای هم‌تخریبی ارزش برند در تجارت اجتماعی: قبل و بعد از بکارگیری مدیریت تعارض. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 19(19)، 202-228. http://doi:10.22070/cs.2023.17344.1284
 2. علیپور، پژمان؛ خیری، بهرام؛ و حیدری، عباس. (1401). توسعه و اعتبارسنجی الگوی هم‌آفرینی ارزش برند در بستر تجارت الکترونیک در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، 17(58)، 73-99. http://doi:10.22054/tms.2022.65879.2670
 3. مرکز توسعه تجارت الکترونیک. (1401). گزارش سالانه تجارت الکترونیک. بازیافت شده در تاریخ 1/2/1402 از: https://ecommerce.gov.ir
 4. Abbas, B. A. H; & Al janabi, A, A, A. (2022). The Effect of Customer Brand Co-Creation on Product Quality: The Interactive Role Of Perceived Brand Authenticity: An Exploratory Study Of Some Smartphone Brands. AL-Qadisiyah Journal for Administrative and Economic sciences, 24(4),‏ 13-25.
 5. Abdullah, M., ur Rehman, H. I., ul Rehman, W., Khan, M. H., & Bekmezci, M. (2022). The Role of Brand Love and Co-Creation on Word-of-Mouth Communication in Brand love and the Telecommunication Sector of Pakistan: Mediation of Brand Association and Brand Loyalty. International Journal of Management Research and Emerging Sciences, 12(2).‏ https://doi.org/10.56536/ijmres.v12i2.178.
 6. Ago, G., Jasiyah, R., Suriadi, S., Ayesha, I., & Herawati, H. (2023). The Effect of Product Branding and Online Promotional Videos on Consumer Purchasing Decisions in Msmes. Journal Ekonomi, 12(01), 864-868.
 7. Alipour, P., Kheiri, B., & Heydari, A. (2022). Development and Validation of Brand Value Creation Model in the Context of E-Commerce and Tourism Industry. Tourism Management Studies, 17(58), 73-99. http://doi: 10.22054/tms.2022.65879.2670. [In Persian].
 8. Bamakan, S. M. H., Malekinejad, P., Ziaeian, M., & Motavali, A. (2021). Bullwhip effect reduction map for COVID-19 vaccine supply chain. Sustainable Operations and Computers, 2, 139-148.‏ https://doi.org/10.1016/j.susoc.2021.07.001.
 9. Dehdashti Shahrokh, Z., Nasehifar, V., Torkestani, M., & Eslamipanah, M. (2022). Designing a model of brand co-creation behavior with the customer with emphasis on antecedents, factors and consequences. Journal of Business Management Perspective, 21(49), 71-94. https://doi.org/10.52547/jbmp.21.49.71. [In Persian]
 10. E-commerce development center. (2022). E-commerce annual report. Retrieved from: http://ecommerce.gov.ir. [In Persian].
 11. France, C., Grace, D., Lo Iacono, J., & Carlini, J. (2020). Exploring the interplay between customer perceived brand value and customer brand co-creation behaviour dimensions. Journal of brand Management, 27(4), 466-480. https://doi.org/10.1057/s41262-020-00194-7.
 12. France, C., Grace, D., Merrilees, B., & Miller, D. (2018). Customer brand co-creation behavior: conceptualization and empirical validation. Marketing intelligence & planning, 36(3), 334-348. https://doi.org/10.1108/MIP-10-2017-0266.
 13. France, C., Merrilees, B., & Miller, D. (2015). Customer brand co-creation: a conceptual model. Marketing Intelligence & Planning, 33(6), 848-864. https://doi.org/10.1108/MIP-06-2014-0105.
 14. Fu, J. Y. (2023). Customer concentration and corporate charitable donations: Evidence from China. Managerial and Decision Economics, 44(1), ‏545-561. https://doi.org/10.1002/mde.3699.
 15. Golestaneh, H., Guerreiro, M., Pinto, P., & Mosaddad, S. H. (2022). On the role of internal stakeholders in place branding. Journal of Place Management and Development, 15(2), 202-228.‏ https://doi.org/10.1108/JPMD-05-2020-0041.
 16. Ind, N., Iglesias, O., & Schultz, M. (2013). Building brands together: Emergence and outcomes of co-creation. California Management Review, 55(3), 5-26. https://doi.org/10.1525/cmr.2013.55.3.5.
 17. Irawan, A. R., & Cholil, S. R. (2023). Decision support system to determine the best customer using weighted aggregated sum product assessment method. Jurnal Teknik Informatika CIT Medicom, 15(1), 32-47.‏ https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/6844#!.
 18. KARAGÖL, R. (2023). ÜNİVERSİTE BİRİM LOGOLARININ GÖRSEL KİMLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Yıldız Journal of Art and Design 9(2), 127-137. https://doi.org/10.47481/yjad.1207082.
 19. Koohang, A., Nord, J. H., Ooi, K. B., Tan, G. W. H., Al-Emran, M., Aw, E. C. X., ... & Wong, L. W. (2023). Shaping the metaverse into reality: a holistic multidisciplinary understanding of opportunities, challenges, and avenues for future investigation. Journal of Computer Information Systems, 1-31. https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2165197.
 20. Kusyanda, M. R. P., Suriani, N. M., & Andiani, N. D. (2023). THE TOURISM DESTINATION BRAND IMAGE OF LOVINA BEACH: A FACTOR ANALYSIS. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, 20(1), 46-56.‏ ‏
 21. Le, Q. H., Phan Tan, L., & Hoang, T. H. (2022). Customer brand co-creation on social media: a systematic review. Marketing Intelligence & Planning, 40(8), 1038-1053.‏ https://doi.org/10.1108/MIP-04-2022-0161.
 22. Merz, M. A., He, Y., & Vargo, S. L. (2009). The evolving brand logic: a service-dominant logic perspective. Journal of the academy of marketing science, 37(3), 328-344. https://doi.org/10.1007/s11747-009-0143-3.
 23. Özesmi, U., & Özesmi, S. L. (2004). Ecological models based on people’s knowledge: a multi-step fuzzy cognitive mapping approach. Ecological modelling, 176(1-2), 43-64. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2003.10.027.
 24. Ranjbaran, A., Shabankareh, M., Nazarian, A., & Seyyedamiri, N. (2022). Branding through visitors: How cultural differences affect brand co-creation in independent hotels in Iran. Consumer Behavior in Tourism and Hospitality, 17(2), 161-179. https://doi.org/10.1108/CBTH-05-2021-0136.

‏29. Rodriguez-Repiso, L., Setchi, R., & Salmeron, J. L. (2007). Modelling IT projects success with fuzzy cognitive maps. Expert systems with applications, 32(2), 543-559. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2006.01.032.

 1. Schuster, W. M. (2022). Functional Wordmarks. Berkeley Bus. LJ, 19, 292. https://doi.org/10.15779/Z384T6F439.
 2. Shahsavandi, M., Saeednia, H., & Rahchamani, A. (2022). Antecedents and consequences of value co-creation in the online environment with a Meta-synthesis approach. Commercial Strategies, 19(19), 229-263. http://doi: 10.22070/cs.2023.17161.1269. [In Persian].

‏32. Shirkhodaie, M., Abedin, B., & Dadash Pour, S. (2023). Identifying Effective Factors of Brand Co-creation in the Social Media Brand Community. New Marketing Research Journal, 12(4), 69-90. https://doi.org/10.22108/nmrj.2022.132696.2657. [In Persian].

 1. Siano, A., Vollero, A., & Bertolini, A. (2022). From brand control to brand co-creation: An integrated framework of brand paradigms and emerging brand perspectives. Journal of Business Research, 152, 372-386.‏ https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.08.001.
 2. Singh, A., Rana, N. P., & Parayitam, S. (2022). Role of social currency in customer experience and co-creation intention in online travel agencies: Moderation of attitude and subjective norms. International Journal of Information Management Data Insights, 2(2), 100114.‏ https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2022.100114.
 3. Soloaga, P. D., García, S. L. C., & Ventisca, M. D. B. (2023). Perceived brand value and brand co-creation attitudes through eWOM: a typology of co-creator digital users. Revista de Comunicación, 22(1), 89-107.‏ http://dx.doi.org/10.26441/RC22.1-2023-3075.

 

 

 1. Sung, K. S. K., & Lee, S. (2023). Customer brand co-creation behavior and brand sincerity through CSR interactivity: The role of psychological implications in service-dominant logic. International Journal of Hospitality Management, 108, 103388.‏ https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103388.
 2. Taheri, G., zarei, A., Feiz, D., & Dehghani Soltani, M. (2022). Identifying and prioritizing the most important consequences of brand value co-destruction in social commerce: before and after using conflict management. Commercial Strategies, 19(19), 202-228. http://doi:10.22070/cs.2023.17344.1284. [In Persian].
 3. Taherpour, F. (2021). Developing and Validation of co-creation Questionnaire. Public Administration Perspaective, 12(1), 135-155. http://doi: 10.29252/jpap.2021.100827. [In Persian].
 4. Tähtinen, J., & Suomi, K. (2022). A conceptual analysis of labels referring to brand co-creation. In Research Handbook on Brand Co-Creation (pp. 2-31). Edward Elgar Publishing.‏ ‏ https://doi.org/10.4337/9781839105425.
 5. Yin, F., Zhao, Z., Chen, Y., & Li, D. (2019). Research on the influence mechanism of service quality on customer brand co-creation behavior in e-commerce. Gebm, 143â, 147.‏ https://dx.doi.org/10.23977/gebm.2019.025.