مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته خریداران عراقی در بازارهای مصرفی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امیدیه، دانشگاه ازاد اسلامی، امیدیه، ایران

2 گروه مدیریت ، واحد اهواز، دانشگاه ازاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

تجربه گردشگری منبع واقعی جذابیت مقصد و مزیت رقابتی بلندمدت است. شناخت عوامل اصلی تجربه گردشگری در مقاصد، گامی حیاتی در جهت مدیریت و ارائه یک تجربه مقصد رضایت‌بخش به گردشگران است. هدف از این تحقیق بررسی پدیدار شناسانه تجربه خریداران عراقی در بازارهای مصرفی استان خوزستان می‌باشد.
این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی– اکتشافی است. همچنین این پژوهش ازنظر پارادایم فکری، تفسیری، ازنظر عمق ژرفانگر و ازنظر ماهیت داده‌ها کیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه خریداران عراقی در بازارهای مصرفی استان خوزستان می‌باشد. با توجه به قضیه اشباع نظری حجم نمونه پژوهش 13 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری از نوع گلوله برفی بوده و ابزار جمع‌آوری مصاحبه، نیمه ساختاریافته می‌باشد. تحلیل داده‌ها با رویکرد ونمنن (2006) که «تحلیل درون‌مایه‌ای» خوانده می‌شود، صورت گرفته است. مدل به‌دست‌آمده، نهایتاً به‌وسیله‌ی نرم‌افزار مکس کیودا ترسیم گردید.
از مصاحبه با شرکت‌کنندگان این پژوهش تعداد ۹ درون‌مایه اصلی (مضمون اصلی) و ۳۰ درون‌مایه فرعی (مضمون سطح اول) به دست آمد. درون‌مایه‌های اصلی شامل تجارت و صرفه اقتصادی، فرهنگ مصرف‌گرایی، ثروت و درآمد، گردشگری و سرگرمی، امکان تحصیل و درمان، شهرت و اعتبار محصولات ایرانی، فرهنگ، مذهب و آداب‌ورسوم مشترک، موانع ارتباطی و شرایط روز عراق بوده؛ که هرکدام از این عوامل ذکرشده دارای درون‌مایه‌های فرعی می‌باشند.
این مطالعه بینش‌ ارزشمندی در مورد تجربه خریداران عراقی از بازارهای مصرفی استان خوزستان ارائه می‌دهد. از یافته‌ها می‌توان برای تدوین استراتژی‌ها و طراحی برنامه‌هایی استفاده کرد که از تجارت فرامرزی حمایت می‌کنند و درک بیشتر تعاملات، مبادلات و معاملات بازارهای مصرفی ایران و عراق را ارتقا می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Study of the Lived Experience of Iraqi Buyers in the Consumer Markets of Khuzestan Province

نویسندگان [English]

 • maryam darvishi 1
 • jameelah ali ata allah altamimi 2
1 Assistant Professor,Department of Business Management, OmidIyeh Branch, Islamic Azad University, OmidIyeh, Iran
2 Department of Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim and introduction: Tourism experience is the real source of attraction at destination and long-term competitive advantage. Understanding the main fac-tors of tourism experience in destinations is a vital step towards managing and providing a satisfactory destination experience to tourists. Purpose of the re-search is to study the phenomenological experience of Iraqi buyers in the con-sumer products markets of Khuzestan province. The phenomenological study of buyers' lived experience is a qualitative research method aiming to understand the nature of the experience of buying goods or services lived by people. The study seeks to examine the meaning and importance of the buyer's experience from their own perspectives rather than imposing preconceived concepts or theo-ries.
Methodology: This research is an applied research in terms of purpose and a de-scriptive-exploratory one regarding to method of data collection. Additionally; it is interpretive in terms of intellectual paradigm, and deep and qualitative in terms of nature of data. The population consists of all Iraqi buyers in the consumer products markets of Khuzestan province. the sample size reached out 13 interviewees based on the theoretical saturation. The study begins by describing the research context, including the type of goods or services purchased, market or locations of the stores, and cultural and social factors which could influence the buyers' experience. Then, a group of buyers selected to participate in the study . Snowball used as the sampling method in the qualitative phase of the research. The semi-structured interview utilized as the data collection tool. The interviews applied open-ended questions allowing participants to describe their experiences in their own words. After the step data collection, the phenomenological method used to analyze the data which involved interpreting meaning of the participants' experiences and patterns and common expressions of the data or analyzing the related data to existing theories and frameworks. A hermeneutic approach used to analyze the data which included interpreting the meaning of the participants' experiences. Data analysis done based on Vanmenen's (2006) approach called "thematic analysis". Finally; the model achieved by MAXQDA software.
Findings: 9 main themes and 30 sub-themes (first-level themes) were obtained by the interview with the participants of this research. The main topics included trade and economy, consumer culture, wealth and income, tourism and enter-tainment, the possibility of education and treatment, the reputation and credibil-ity of Iranian products, culture, religion and common customs, communication barriers and the current conditions in Iraq. Each of these mentioned factors found their own sub-topics.
Conclusion: Considering the contribution of Iraqi buyers in the purchase and export of small and partial consumer goods in the country, especially in Khuzestan province, it is important to pay attention to this phenomenon as an important factor in the growth of exports, as well as reducing marketing costs and creating demand for Iranian products, which directly affects the country's production. This plays a crucial role in highly strategic and business priorities. Consumer choice includes various dimensions such as financial, psychological, sociological and some other factors, so there is a wider scope for consumer re-search and analysis identifying needs and purchasing behaviors. The academic community as well as commercial companies have conducted a lot of research in the field of consumer behavior in different ways. As above-mentioned, the purpose of the study was to phenomenologically analyze the phenomenon of the lived experience of Iraqi buyers in the consumer products markets of Khuzestan province leading to a deeper understanding of the phenomenon and reveals new horizons on shopping of the consumer products markets of Khuzestan province as a guide for marketers in formulating marketing strategies. This study aimed to develop an integrated conceptual framework of tourism experiences in the destination based on the theoretical and conceptual understanding of tourism experience as an emerging topic in tourism research and consumer behavior. The framework helps tourism agencies organizations and policy makers expand their understanding of various factors and processes when considering the formation of the tourism experience. By doing so, tourism organizations agencies and other tourism stakeholders can manage the prerequisites for enjoyable experiences for tourists, which are likely to encourage tourists to return to the destination and recommend it to others. The findings of this study revealed several issues related to the lived experience of Iraqi buyers in the consumer products markets of Khuzestan province. One of the main topics was the importance of communication and social networks in facilitating trade between Iraq and Iran. The participants described how they advised their family members, friends and acquaintances to navigate the markets and find reliable sellers. Another key issue was the challenges faced by Iraqi buyers, including language barriers, cultural differences and discrimination. Participants described how they often felt like outsiders in markets and had to try hard to build trust with Iranian sellers. Overall, the study provided valuable insights into the life experience of Iraqi buyers in the consumer products markets of Khuzestan province. The findings can be used to inform policies and practices supporting cross-border trade and promote greater understanding between Iraq and Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phenomenological Study
 • Lived Experience
 • Iraqi Buyers
 • consumer products markets
 • Khuzestan Province
 1. بخشایش، ریحانه سادات؛ محمدشفیعی، مجید و کاظمی، علی. (1400). تأثیر آگاهی و تجربه برند مقصد بر هویت‌یابی برند مقصد. مدیریت برند. 8(4): 103-130.
 2. پورسعید, محمدمهدی؛ زارع, رحیم؛ سلطانی نژاد, نیما و عابدینی, علی. (1398). گردشگری علمی؛ فهم پدیدارشناسانۀ تجربه زیسته گردشگران خارجی دانشگاه‌های ایران. مطالعات مدیریت گردشگری. 14(48): 91-116.
 3. حمیدی بگه، حشمت‌الله.(1398). بررسی پدیدارشناسی تجربه خرید (مطالعه ای در بین مراجعه کنندگان به مراکز خرید در رشت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.
 4. رضایی حاجی‌آبادی، جواد؛ محمدشفیعی، مجید و کاظمی، علی. (1399). تأثیر تجربه برند مقصد گردشگری بر خلق مشترک ارزش با تمرکز بر نقش میانجی عشق به برند مقصد. فصلنامه مدیریت برند. 7(4): 89-118.
 5. شاهنگیان، بهنام؛ عبدالوند، محمدعلی؛ نیکومرام، هاشم و خون سیاوش، محسن. (1399). دیدگاه شهروندان عراقی درباره گردشگری درمانی در ایران از نظر سیاسی, اقتصادی و مذهبی. مدیریت اطلاعات سلامت. 17(3 (پیاپی 73) ): 111-117.
 6. شیخی، احمدرضا؛ کوثری، مرتضی.(1401). عوامل جاذبه و دافعۀ مقاصد گردشگری با تأکید بر تجربۀ گردشگران فرهنگی فرانسوی ورودی به ایران. برنامه‌ریزی فضایی. 12(1):17-32.
 7. صادقی، سید شمس‌الدین؛ مارابی، مهری و اکسا، نرگس. (1395). ایران-عراق: چشم‌اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه. پژوهش‌های روابط بین‌الملل. 1(22): 129-162.
 8. محمدشفیعی، مجید؛ طبائیان، ریحانه السادات و توکلی، هدی. (1397). تأثیر تجربه خاطره‌انگیز از مقصد گردشگری در عشق به برند مقصد با نقش میانجی هویت‌یابی مشتری با برند: مطالعه گردشگران اصفهان.گردشگری و توسعه. 7(3): 127-141.
 9. مداح، مرتضی؛ محمدشفیعی، مجید و رضایی دولت‌آبادی، حسین. (1400). تدوین مقیاس هویت ملی مصرف‌کننده در مصرف کالای داخلی: مطالعه صنعت پوشاک ایران. مطالعات مدیریت راهبردی. 12 (48): 145-168
 10. مرزی، وحید. (1396). اولویت بندی انگیزه های گردشگران عراقی بازدید کننده از شهر مقدس مشهد. مطالعات اجتماعی گردشگری. 5(9 ): 125-149.
 11. میرسراجی، شیما سادات.(1400). تبیین عوامل موثر بر مراجعه مجدد گردشگران به مجتمع‌های تجاری بزرگ (مال‌ها) در تهران؛ مبتنی بر مطالعه آمیخته. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. موسسه آموزش عالی پویش.
 12. Addis, M., & Holbrook, M. B. (2001). On the conceptual link between mass customization and experiential consumption: An explosion of subjectivity. Journal of Consumer Behavior: An International Research Review, 1(1), 50–66. https://doi.org/10.1002/cb.53.
 13. Alnawas, I., & Hemsley-Brown, J. (2019). Examining the key dimensions of customer experience quality in the hotel industry. Journal of Hospitality Marketing & Management, 28(20) , 1-29. DOI:10.1080/19368623.2019.1568339.
 14. Bakhshayesh, R. S., Shafiee, M. M., & Kazemi, A. (2021). The impact of destination brand awareness and experience on destination brand identification. Journal of Brand Management, 8(4), 103-130. [In Persian]
 15. Bernakiw, W., & Marsso, S.(2023).Tourist Experience in Destinations: Rethinking a Conceptual Framework of Destination Experience. Journal of Marketing Research and Case Studies,20(23),1-19. https://DOI: 10.5171/2023.340232.
 16. Boswijk, A., Thijssen, T., & Peelen, E. (2009). The Experience Economy: A New Perspective. Pearson Education Limited.223P.
 17. Brooks, C., Waterton, E., Saul, H., & Renzaho, A.(2023). Exploring the relationships between heritage tourism, sustainable community development and host communities’ health and wellbeing: A systematic review. PLoS ONE, 18(3):e0282319. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282319.
 18. Campbell, M.C., Inman, J.J., Kirmani, A., & Price, L.L.(2020). In times of trouble: A framework for understanding consumers’ responses to threats. journal of consumer research, 47(3), 311–326. http:doi: // 10.1093/jcr/ucaa036.
 19. Cetin, G., Kizilirmak, I., Balik, M., & Kucukali, S. (2019). Impact of superior destination experience on recommendation. Trends in Tourist Behavior. 147–160. https:// DOI:10.1007/978-3-030-11160-1_9.
 20. Cici, E. N., & Bilginer Özsaatcı, F. G. (2021). The impact of crisis perception on consumer purchasing behaviors during the COVID-19 (coronavirus) period: a research on consumers in Turkey. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Dergisi, 16, 727–754. https://doi: 10.17153/oguiibf.923025.
 21. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage Publications. 488 p.
 22. Dalmoro, M., Isabella, G., de Almeida, S. O., & dos Santos Fleck, J. P.(2019). Developing a holistic understanding of consumers’ experiences. European Journal of Marketing, 53(10), 2054-2079. https://doi.org/10.1108/EJM-10-2016-0586
 23. Donthu, N.(2020). Gustafsson, A. Effects of COVID-19 on business and research. journal of business research,117(1), 284-299. https:// doi: 10.1016/j.jbusres.2020.06.008.
 24. Esposito, G., Setoh, P., Shinohara, K., & Bornstein, M. H. (2017). The development of attachment: Integrating genes, brain, behavior, and environment. Behavioural Brain Research, 325(2), 87–89. https:// doi: 10.1016/j.bbr.2017.03.025.
 25. Galoni, C., Carpenter, G.S., & Rao, H.(2020). Disgusted and afraid: Consumer choices under the threat of contagious disease. journal of consumer research, 47(2), 373–392. https://doi.org/10.1093/jcr/ucaa025
 26. Gartner. (2014). Keynote: The Top Strategic Technology Trends for 2015. Retrieved from [https://www.gartner.com/doc/2862922/keynote-top-strategic-technology-trends(https://www.gartner.com/doc/2862922/keynote-top-strategic-technology-trends).
 27. Godovykh, M., & Tasci, A.D.A. (2020). Customer experience in tourism: A review of definitions, components, and measurements. Tourism Management Perspectives, 35, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100694.
 28. Gopalakrishnan, L.,& Kavipragash, R. (2020), Buying Behavior Of Consumers Towards The Shopping Mall. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 7(1), 744-748. https://www.researchgate.net/publication/340584136.
 29. Gupta, A., Mishra, V., & Tandon, A.(2020). Assessment of Shopping Mall Customers’ Experience through Criteria of Attractiveness in Tier-II and Tier-III Cities of India: An Exploratory Study. American Business Review, 23(1),70-93. https://doi.org/10.37625/abr.
 30. Hajiabadi, J. R., Shafiee, M. M., & Kazemi, A. (2021). The impact of tourism destination brand experience on value co-creation by focusing on the mediating role of destination brand love. Journal of Brand Management, 7(4), 118-89. [In Persian]
 31. Hamidibegeh, H .(2018). investigating the phenomenology of the shopping experience (a study among the visitors to shopping centers in Rasht), Master's thesis, Gilan University, Faculty of Literature and Humanities. 117 p [In Persian]
 32. Holbrook, M. B., & Hirschman, E. C. (1982). The experiential aspects of consumption: Consumer fantasies, feelings, and fun. Journal of Consumer Research, 9(2), 132– 140. https://doi.org/10.1086/208906
 33. Hwang, J., &Seo, S. (2016). A critical review of research on customer experience management: Theoretical, methodological and cultural perspectives. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(10), 2218-2246. DOI:10.1108/IJCHM-04-2015-0192
 34. Jensen, J. A., Kjeldgaard, D., & Bengtsson, A. (2015). Transformative Services and Transformative Service Research: Opportunities and Challenges. Journal of Service Research, 18(2), 139–157. http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2015.1109638.
 35. Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.421p.
 36. Kandampully, J., Zhang, T., & Jaakkola, E. (2018). Customer Experience Management in Hospitality: A Literature Synthesis, New Understanding and Research Agenda. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30, 21-56.

https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2015-0549

 1. Ketter, E. (2018). It's all about you: Destination marketing campaigns in the experience economy era. Tourism Review, 73(1), 73-85. http://DOI:10.1108/TR-03-2017-0053
 2. Kim, H., & So, K. K. F. (2022). Two decades of customer experience research in hospitality and tourism: A bibliometric analysis and thematic content analysis. International Journal of Hospitality Management, 100(1), 103-132. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.
 3. Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). Marketing Management (16th ed.). Pearson Education Inc.832p.
 4. Kundampully, J., Winer, R. S., & Palakurthi, R. (2018). Service with experience: Innovating for experience-centric services. Journal of Service Management, 29(5), 907-931. http://DOI:10.1177/1094670509351960
 5. Larsen, S. (2007). Aspects of a psychology of the tourist experience. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 7(1), 7–18. http:// DOI:10.1080/15022250701226014.
 6. Lee,E., Chung, N. & Koo,C. (2023). Exploring touristic experiences on destination image modification. Tourism Management Perspectives, 47, 101114.10.1016/j.tmp.2023.101114.
 7. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage Publications.2(12). 289-331. http://dx.doi.org/10.1016/0147-1767(85)90062-8
 8. Lindseth, A., &Norberg, A. (2004). A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18 (2), 145–153. doi:10.1111/j.1471-6712.2004.00258.
 9. Lucas, M., Ayres, s., & Dionísio, A .(2021). Consumer experiences and values in Brazilian Northeast shopping centers. Innovative Marketing , 17(3), 1-16. http://doi:10.21511/im.17(3).2021.01
 10. Lugosi, P., & Walls, A. R. (2013). Researching destination experiences: Themes, perspectives and challenges. Journal of Destina tion Marketing and Management, 2(2), 51–58. http://DOI:10.1016/j.jdmm.2013.07.001.
 11. Maddah, M., Shafiee, M. M., & Rezaei Dolatabadi, H. (2021). Developing a scale for consumer national identity in consuming domestic products: Study of clothing industry of Iran. Journal of Strategic Management Studies , 12 (48), 145-168.[In Persian].
 12. Marzi, V. (2018). Prioritizing motivations of Iraqi tourists visiting the holy city of Mashhad. Journal of Tourism Social Studies, 5(9), 125-149. [In Persian].
 13. Mirsaraji, Sh .S.(2021). explanation of factors affecting tourists' return to large commercial complexes (malls) in Tehran; Based on a mixed study, Master's thesis of Powish Institute of Higher Education, Department of Management. 125 p [In Persian]
 14. Mohammad Shafiee, M., Tabaeeian, R. A., & Tavakoli, H. (2018). The effect of memorable brand experience of tourism destination on destination brand love with the mediating role of consumer-brand identification: Study of tourists in Isfahan. Journal of Tourism and Development, 12 (48), 145-168 . [In Persian]
 15. Olsson,L., & Friman, M. (2012) Measuring service experience: Applying the satisfaction with travel scale in public transport. Journal of Retailing and Consumer Services, 19(19):413-418. DOI: 10.1016/j.jretconser.2012.04.002
 16. Otto, J. E., & Ritchie, J. B. (1996). The service experience in tourism. Tourism

Management, 17(3), 165–174. https://doi.org/10.1016/0261-5177(96)00003-9

 1. Petre, L., Brezuleanu, S., & Fotea, I. (2015). The analysis of some factors that influence the competitiveness of a tourist destination. Procedia Economics and Finance, 32, 1421-1428. doi: 10.1016/S2212-5671(15)01434-5.
 2. Poursaeed,M.M., Zarea,R., Soltani,N. &Abediny,A.(2020).Scientific tourism; a phenomenological understanding of the experiences of Foreign tourists from Iranian universities. Tourism Management Studies, 14(48), 91-116. doi:10.22054/tms.2020.39013.2074. [In Persian]
 3. Rajan, A., Sammansu, M., & Suresh, S.(2021). Consumer Buying Behaviour, IJSART,7(7), 396-400. https://doi.org/10.1108/02652329210016803.
 4. ReierForradellas, R., Náñez Alonso, SL., Jorge-Vázquez, J., EcharteFernández, MÁ.& Vidal Miró N .(2021). Entrepreneurship, sport, sustainability and integration: a business model in the low-season tourism sector, Social Sciences,10(4),117. https://doi.org/10.3390.
 5. Sadachar, A., & Fiore, A. (2018). The path to mall patronage intentions is paved with 4E-based experiential value for Indian consumers. International Journal of Retail & Distribution Management, 46(5), 442-465. https://doi.org/10.1108/IJRDM-07-2017-0152
 6. Sadeghi, S. Sh., Marabi, M. & Aksa, N. (2016). Iran-Iraq: A perspective on the strategicization of bilateral relations. International Relations Studies, 1(22),129-162. [In Persian]
 7. Schmitt, B. (1999). Experiential marketing. Journal of Marketing Management, 15(1–3), 53–67. http://dx.doi.org/10.1362/026725799784870496.
 8. Shahangian, B., Abdolvand,M.A., Nikomaram,H. & Khounesiyavash,M.(2020). Iraqi Citizens' Views on Medical Tourism in Iran from a Political, Economic, and Religious Point of View.Health Management and Informatics, 17(3), 111-117. doi: 10.22122/him.v17i3.4125. [In Persian]
 9. Sheikhi, A., & Kowsari, M. (2022). Attraction and Repulsion Factors of Tourism Destinations with Emphasis on Inbound French Cultural Tourists’ Experiences in Iran. Spatial Planning, 12(1), 17-32. doi: 10.22108/sppl.2022.132089.1632 [In Persian].
 10. Silverman, J. G., Edwards, V. J., & McCauley, H. L. (2020). The exploitation of children in the context of COVID-19: A commentary. Child Abuse & Neglect, 1(12),1-19. http:doi: // 10.1016/j.chiabu.2020.104699.
 11. Solomon, M. R.(2015). Consumer behavior: Buying, having and being. Harlow: Pearson Education Limited.227P.
 12. Su, L. Swanson, S. R. & Chen, X. (2018). Reputation, subjective well-being, and environmental responsibility: the role of satisfaction and identification. Journal of Sustainable Tourism ,72 (1),1-19. https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1443115
 13. Toubes, D.R., Araújo Vila, N. & Fraiz Brea, J.A.(2021). Changes in

Consumption Patterns and Tourist Promotion after the COVID-19

Pandemic. journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(5), 1332–1352.https://doi.org/10.3390/ jtaer16050075.

 1. Van Manen, M. (2006). Phenomenology of practice. Left Coast Press, 1(1),11-30. http:doi:// DOI:10.29173/pandpr19803.
 2. Veiga, P., & Diogo, J. (2022). Consumer Behavior: A Literature Review of the Early Research on the COVID-19 Outbreak. International Journal of Marketing, Communication and New Media,11(21), 62-91 . http:doi: // 1054663/2182-9306.sn11.62-91.
 3. Verhoef, P. C., Lemon, K. N., Parasuraman, A., Roggeveen, A., Tsiros, M., & Schlesinger, L. A. (2009). Customer experience creation: Determinants, dynamics and management strategies. Journal of Retailing, 85(1), 31-41. http: doi: 10.1016/j.jretai.2008.11.001.
 4. Verhulst, N., Vermeir, I., Slabbinck, H., Lariviere, B., Mauri, M., & Russo, V. (2020). A neurophysiological exploration of the dynamic nature of emotions during the customer experience. Journal of Retailing and Consumer Services, 57(12),102-127. http:doi://10.1016/j.jretconser.2020.102217.
 5. Volker, K., & Klaus, PH. (2021). have proposed and validated a more holistic view on measuring consumer experience, such as Customer Experience Quality (EXQ). Journal of Business Research, 126(1),624-633. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.042