بازاریابی دیجیتال مبتنی بر محرک‌های دیداری یک پژوهش با رویکرد آمیخته (کیفی - کمی)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

محتوای دیداری جذاب و متنوع ازجمله عکس، ویدئو و گرافیک ابزارهای اصلی برای جذب مشتریان در بازاریابی دیجیتال می‌باشد؛ اما تاکنون مدلی که بر اساس محرک‌های دیداری تبیین شده باشد کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
اهداف: باتوجه‌به نقش حیاتی ویژگی‌های دیداری در بازاریابی دیجیتال، هدف این مطالعه، کشف، تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌ها و عوامل جذب مشتریان مبتنی بر محرک‌های دیداری و ارائه یک مدل مفهومی می‌باشد.
روش‌شناسی: در این مطالعه از رویکرد آمیخته برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده‌شده است. فاز کیفی با استعانت از  رهیافت ظاهر شونده روش داده‌بنیاد و فاز کمی از روش معادلات ساختاری به‌منظور بررسی پدیده محوری پژوهش استفاده گردید. جامعه آماریِ بخش کیفی خبرگان حوزه موضوع پژوهش و بخش کمی مشتریان شرکت چوب سنگ بود. نمونه‌گیری در بخش کیفی نوعِ هدفمند و در فاز کمی نمونه‌گیری در دسترس با استفاده از پرسش‌نامه بود.
یافته‌ها و نتایج: نتایج نشان می‌دهد محرک‌های دیداری در بازاریابی دیجیتال از طریق بالابردن سطح آگاهی، ادراک و متقاعدسازی به جذب مشتریان کمک می‌نماید. همچنین نتایج این مطالعه زوایای جدیدی از کاربرد محرک‌های دیداری در بازاریابی دیجیتال را شناسایی و با معرفی مدل جذب مشتریان در بازاریابی دیجیتال مبتنی بر محرک‌های دیداری به کم‌رنگ نمودن شکاف‌ها و ابهامات موجود کمک نموده است. این مدل می‌تواند به شناخت بهتر مشتریان و نیازهای آنها کمک کرده و بهبود قابل‌توجهی در ارتباط با مشتریان به دست آورد همچنین به کسب‌وکارها و بازاریابان کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از این مدل، به نحوی شایسته از استراتژی‌های بازاریابی به‌منظور برتری رقابتی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital Marketing Based On Visual Stimuli, A Research With A Mixed Approach (Qualitative-Quantitative)

نویسندگان [English]

 • bahman naruoei 1
 • hossein hakimpur 2
 • Mahdi mahmod zadeh vashan 2
 • mohammad mohammadi 3
1 Humanities, Marketing Management, Azad University of Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Public Management, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Aim and Introduction: Digital marketing is now considered the most important method for advertising and selling products. One of the main tools used in this method is engaging and diverse visual content, such as photos, videos, and graphics, which helps attract audiences. Despite this, the model focusing on vis-ual stimuli has received less attention. However, visual features are crucial in making digital marketing efforts effective. Therefore, this study aims to discover and analyze the components and factors that attract customers in digital marketing through visual stimuli.
Methodology: The research method employed in this study is a mixed, induc-tive-comparative approach. The qualitative part of the study follows a Glaserian or emerging grounded theory strategy, while the quantitative part involves a sur-vey. The tool for collecting information in the qualitative part involves semi-structured interviews, while in the quantitative part, an illustrated questionnaire is utilized. The questionnaire is adapted from the researcher's original questionnaire to assess the central phenomenon of the research. In Glaser's approach, at-tention was paid to the coding method, which included open, selective, and theo-retical coding. The quantitative analysis was conducted using confirmatory fac-tor analysis and structural equation modeling with the SMARTPLS software. The statistical population of the qualitative section consisted of experts with ex-tensive knowledge and experience in the fields of digital marketing and cognitive science. Theoretical saturation was achieved through interviews with 14 of these experts. In the quantitative part, the statistical population consisted of 384 cus-tomers and followers of the stone industry company's website and social media pages. They were selected according to Morgan's table and responded to the questionnaires. In the qualitative part, sampling is targeted using the snowball method among selected experts from the studied community. In the quantitative part, sampling is conducted among members of the statistical community. In order to ensure validity in the qualitative aspect of the research, emphasis was placed on criteria such as credibility (acceptability), trustworthiness, reliability, and seamless transferability. In order to assess the reliability of the qualitative component of this research, the agreement coefficient of two coders was utilized. For this purpose, approximately 15% of the interviews were recoded by a research associate. The calculated Cohen's kappa coefficient indicated a satisfactory value of 0.74. The calculation of this coefficient was also done using MAXQDA software. To assess the questionnaire's validity, face validity and expert opinions were utilized, while construct validity was examined using the factor analysis method. In order to assess reliability, Cronbach's alpha coefficient was used, demonstrating favorable values in this research.
Findings: The analysis of the interviews in the qualitative part of the research has resulted in 485 open codes, 53 concepts, and 15 main components from the perspective of the selected participants. These components include causes such as individual, organizational, and globalization factors; covariance factors like digital marketing mix and commercialization of technological knowledge; condi-tions such as the development of marketing capabilities, changing consumer be-havior, and optimal e-commerce; contingencies including unforeseen, legal, and cultural factors; and the research context involving social media and social net-works. The consequences identified include improving organizational and cus-tomer performance. These findings revolve around the central phenomenon of the research, which is visual stimuli in the 6C family of Glaser. This model was deemed suitable for this research. Also, the comparison of the findings of the quantitative part of this research with the findings of the qualitative part confirms the exception of using the color of the year to present content for the purpose of persuasion. This discrepancy appears to be influenced by cultural differences within society, which may impact the choice of color. It has not been widespread. Furthermore, it is important to consider the possibility that this case may have had a similar impact on the statistical population of this research, and its implications for other statistical populations should also be explored.
Discussion and Conclusion: Digital marketing that relies on visual stimuli sig-nificantly enhances and reinforces the outcomes of digital marketing activities by taking into account the factors and components that influence this phenomenon. Visual stimuli in digital marketing, such as images, videos, designs, texts, and other visual elements embedded in the digital marketing process, can influence customers' mental interpretations towards the desired direction and situation when tailored to their behavioral characteristics and journey process. By increasing awareness, perception, and persuasion, these stimuli can facilitate and accelerate the customer's decision-making process, optimize the conversion rate, and enhance customer attraction. The results of this research demonstrate that digital marketing can have a positive impact on customer performance by enhancing interaction and marketing activities, as well as increasing customer loyalty, satisfaction, and attraction. The results of this study identify new ways to utilize visual stimuli in digital marketing and introduce the customer attraction model in digital marketing based on visual stimuli. This model aids in better understanding customers and their needs. It leads to a significant performance improvement for customers and businesses. It also enables businesses and marketers to utilize this model effectively in their marketing strategy, gaining a competitive advantage over other competitors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Marketing
 • Visual Stimuli
 • Consumer Behavior
 • Customer Attraction
 1. استراس، آنسلم. کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی؛ رویه‌ها و شیوه‌ها). ترجمه رحمت‌الله رحمت پور. انتشارات پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. امیری، صبا. داوری، علی. (1401). تحلیل عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ بازاریابی عصبی در حوزۀ تبلیغات؛ مطالعه‌ای با رویکرد شناختی، مجله. تحقیقات بازاریابی نوین، دوره،12 شماره 1، صفحه (89-107). DOI:22108/10 /nmrj. 30428/2021 .2535
 3. جولا، نعمت اله. محمدیان، محمود. دهدشتی شاهرخ. زهره و ناصحی فر، وحید. (1400). طراحی و ارزیابی اثرات غنا و تعامل‌پذیری وب‌سایت در فرایند خرید از فروشگاه برخط. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، دوره 18، شماره 18، صفحه (25-49). 22070/10 /cs. 5983/2023 .1215:DOI
 4. خلج آبادی فراهانی، فریده (1402)آکادمی پژوهش کیفی، https://qualitativestudies.com/grounded-theory-content-analysis/
 5. خسروی لقب، زهره. سیاوشی، رضا. بصیر، لیلا. (1402). بررسی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رفتار خرید مصرف‌کننده مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه اینترنتی دیجی کالا. نشریه. تحقیقات بازاریابی نوین. دوره 12. شماره 2. صفحه (21-42) DOI:22108/10 /nmrj.132236/2022 .2635.
 6. دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل. (1396). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت، انتشارات صفار، تهران
 7. رفیعی، مریم. جهانی تابش، عذرا. ابراهیم‌پور، رضا. (1400). فاصلۀ زمانی بهینه برای درک دو محرک متفاوت دیداری در تصمیم‌گیری ادراکی. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. دوره ۹ شماره (۴) صفحه (41-50) DOI:52547/10 /shefa.4/9 .41
 8. زارعی، قاسم، ابراهیمی خواجو، وحیده و قاسمی همدانی، ایمان. (1401). ارائه مدل توسعه بازار صادراتی تجهیزات نوین پزشکی از دیدگاه مدیران با رویکرد ترکیبی. نشریه علمی راهبردهای بازرگانی، 19(19), 83-106. Doi:10.22070/cs.2023.17257.1275
 9. ساغروانی ، سیما، مرتضوی، سعید، لگزیان ، محمد و رحیم نیا ، فریبرز. (1393). فرا محرک‌های سازمانی: نظریه‌ای داده‌بنیاد از تجهیز کارکنان با ظرفیت‌های مازاد سازمانی. نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی دوره 4 شماره 5 صفحه (31-48).
 10. شکوهیان، فاطمه. تارخ، محمدجعفر. (1395) بررسی پاسخ مغز به محرک‌های بازاریابی با استفاده از مغزنگاری الکتریکی (EEG). مجله بولتن پژوهش در علوم پزشکی 21(5). (255-262). magiran. om/p1731500
 11. مافی تبار آمنه، کاتب فاطمه، حسامی منصور (1396). خوانش چهار نگارۀ عصر قاجار براساس نظریۀ ادراک دیداری ارنست هانس جوزف گامبریچ (مورد مطالعاتی: فرهاد، اسب شیرین را بر دوش می‌کشد). نشریه علمی مطالعات تطبیقی هنر; (۱۳) 7. صفحه۳۲-۱۵DOI: 1001/20 .23453842/1 .7/1396 .2/13 .6 .
 12. ناصری، زهرا. نوروزی، علیرضا. فهیم نیا، فاطمه. (1397). بررسی مقایسه‌ای مدل‌های بازاریابی محتوایی از نظر مراحل و فرآیند اجراء. پژوهشنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 52(1) صفحه (83-100) DOI:22059/10 /jlib.235237/2019 .1226
 13. ناصری، زهرا. نوروزی، علیرضا. فهیم نیا، فاطمه. مانیان، امیر. (1396). بازاریابی محتوایی: شناسایی مؤلفه‏ ها و ابعاد اساسی به‌منظور ارائه مدل مفهومی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی و دانشگاهی . دوره 7 شماره 1. صفحه (280-303). DOI:22067/10 /riis. 7i44681/1
 14. نوری، روح‌الله. کمانگر، آرش. (1396). ارائه چارچوبی مفهومی برای طراحی وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی بر مبنای نظریه طراحی عصبی وب‌سایت. نشریه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، دوره (2) شماره 2، صفحه (241-261).
 15. شهرآبادی، ابوالفضل، حسین‌زاده، مصطفی، وهاب‌زاده شادان، عباسی نامی، حامد و مهرانی هرمز. ارائه چارچوب مفهومی استفاده از بازاریابی دیجیتال در بازار سرمایه بر اساس تئوری‌های رفتار برنامه‌ریزی‌شده و پذیرش فناوری. موردمطالعه شرکت‌های کارگزاری بورس در تهران، نشریه اقتصاد مالی، (61)16، صفحه 129-156 DOI: 10.30495/fed.2023.698846
 16. سلیمی، احمد، صنایعی علی و انصاری، آذر نوش (1399). مدل مفهومی یکپارچه مبتنی بر تمامیت برای ایجاد، نگهداشت و توسعه قابلیت های بازاریابی، مزیت رقابتی پایداروعملکردبرتر. نشریه کسب وکار مدیریت بازرگانی (3)12، صفحه 594-626DOI:10.22059/jibm.2019.287401.3609
 17. Alkhudari, M.N. (2023). the Role of Social Networks in Forming Social Relations Among University Students. International Journal Of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST), 11(1), 222-236. Https://Doi.Org/10.46328/Ijemst.2980
 18. Alvarez, O., & María, A. (2018). Tool to Structure Business Models Focused on Marketing for Technology-Based Companies -EBT of the Cluster Creatic of the Department of Cauca ‏
 19. Amiri, S. & Davari, A. (2022). Analyzing the Driving and Inhibiting Factors of Neuromarketing in Advertising: a Study with a Cognitive Approach. New Marketing Research Journal, 12(1), 89-107. Doi: 22108/10 /Nmrj.130428/2021 .2535 [in Persian]
 20. Avendano Castro, W. R., Luna Pereira, H. O., & Rueda Vera, G. (2021). Visual neuromarketing strategies in two shopping malls in the city of Cúcuta, Colombia. Administration Notebooks (Universidad del Valle), 37(71) DOI: 10.25100/cdea.v37i71.11195
 21. Aydınoğlu, N. Z., & Krishna, A. (2019). The power of consumption-imagery in communicating retail-store deals. Journal of Retailing, 95(4), 116–127. https://doi.org/10.1016/j.jretai.2019.10.010
 22. Belanche, D. Flavián, C. & Pérez-Rueda, A. (2017). Understanding Interactive Online Advertising: Congruence and Product Involvement in Highly and Lowly Arousing, Skippable Video Ads. Journal of Interactive Marketing, 37, 75–88. Https://Doi.Org/1016/10 /J.Intmar.06/2016 .004
 23. Bílková, R. (2021). Digital marketing communication in the age of globalization. SHS Web of Conferences, 129, 06002. https://doi.org/10.1051/shsconf/202112906002
 24. Castro, W.R. (2021). Visual Neuromarketing Strategies in Two Shopping Malls In The City of Cucuta, Colombia.
 25. Chan, E. Y. & Meng, Y. (2021). Color Me Moral: White and Black Product Colors Influence Prosocial Behaviors. Psychology & Marketing, 38(1), 212–224. Https://Doi.Org/1002/10 /Mar.21435
 26. Chen, T., Samaranayake, P., Cen, X. Y., Qi, M., & Lan, Y. C. (2022). The Impact of Online Reviews on Consumers’ Purchasing Decisions: Evidence From an Eye-Tracking Study. Frontiers in Psychology, 13, 865702. https://doi.org/10.3389/FPSYG.2022.865702
 27. Chylinski, M., Heller, J., Hilken, T., Keeling, D. I., Mahr, D., & de Ruyter, K. (2020). Augmented Reality Marketing: A Technology-Enabled Approach to Situated Customer Experience. Australasian Marketing Journal, 28(4), 374–384. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2020.04.004
 28. Clark, V. L. P. & Creswell, J. W. (2014). Understanding Research: A Consumer’s Guide, Enhanced Pearson Etext with Loose-Leaf Version-Access Card Package‏. Https://Symdrik. om/Fr/System/Files/Yamlform/Rejoignez_Nous/_Sid_/Understanding-Research-A-Consumers-Guide-Enhanced-Pearson-Etex-Vicki-L-Plano-Clark-John-W-Creswell-3a766eb.Pdf
 29. Constantinescu, M. Orindaru, A. Pachitanu, A. Rosca, L. Caescu, S.C. & Orzan, M. C. (2019). Attitude Evaluation on Using the Neuromarketing Approach in Social Media: Matching Company’s Purposes and Consumer’s Benefits for Sustainable Business Growth. Sustainability, 11(24), 7094. https://doi.org/3390/10 /su11247094
 30. Cusquillo, E.A., TIERRA, E.C., Abarca, A.L., & Zurita, H.E. (2021). Digital Neuromarketing And Its Importance To Develop Valuable Content In Social Networks
 31. E. Bruce Goldstein, L. C. (2021). Sensation and Perception (11th Ed). Cengage Learning, 2021.
 32. Fornell، C. and Larcker، D.(1981); “Evaluating Structural Equation Modeling with Unobserved Variables and Measurement Error”; Journal of Marking Research،Vol.18، No.1، pp.39-50.
 33. Georgios, D. (2017). a Novel Digital Marketing Approach for The Conversion Rate Optimization for E-Commerce in the Fashion and Beauty Sectors. School of Science & Technology.
 34. Glaser, B. G. (1987). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley, CA: The Sociology Press.
 35. Gonzalez-Morales, A. (2020). Right Evaluation of Marketing Stimuli with Neuroscience. an Electroencephalography Experiment. Computers in Human Behavior Reports, 2, 100030. Https://Doi.Org/1016/10 /J.Chbr.100030/2020
 36. Grootswagers, T., Robinson, A. K., & Carlson, T. A. (2019). The representational dynamics of visual objects in rapid serial visual processing streams. NeuroImage, 188, 668–679. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2018.12.046
 37. Guthrie, C., Fosso-Wamba, S., & Arnaud, J. B. (2021). Online consumer resilience during a pandemic: An exploratory study of e-commerce behavior before, during and after a COVID-19 lockdown. Journal of Retailing and Consumer Services, 61, 102570. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102570
 38. Hair, J. F. Black, C. W. Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective: Vol. null (null (ed.)).
 39. Henseler, J. Ringle, C. To, R. S.N. Challenges, & 2009‏, Undefined. The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing‏. Emerald. om‏. Retrieved December 17, 2022, from Https://Www. merald.Com/Insight/Content/Doi/1108/10 /S1474-7979(2009)0000020014
 40. Hosseinzadeh, M., Vahabzadeh Munshi, S., Abbasi Nami, H., Mehrani, H., & Shahrabadi, A. (2022). Developing a conceptual framework for the use of digital marketing in the capital market based on theories of planned behavior and technology acceptance Case study: stock brokerage companies in Tehran. Financial Economics, 16(61), 129-156. doi: 10.30495/fed.2023.698846
 41. Hull, S. (2013). Doing Grounded Theory. https://doi.org/13140/10 /RG.1/2 .3127/4659
 42. Hulten, B. Broweus, N. & Van Dijk, M. (2009). Sensory Marketing. Sensory Marketing, 1–183. Https://Doi.Org/1057/10 /9780230237049/COVER
 43. Im, H. Ju, H. W. & Johnson, K. K. P. (2021). Beyond Visual Clutter: the Interplay Among Products, Advertisements, and the Overall Webpage. Journal of Research in Interactive Marketing, 15(4), 804–821. https://doi.org/1108/10 /JRIM-10-2020-0213/FULL/HTML
 44. Jayashree, Sree Vignesh, Kasirajan A, Santhoshsivan S, S. Y. (2023). AN STUDY OF DIFFERENT KINDS OF CHANNELS IN DIGITAL MARKETING. Russian Law Journal, 11(11s). https://doi.org/10.52783/rlj.v11i11s.1869
 45. Joola, N. A. Mohammadian, M. Dehdashti Shahrokh, Z. & Nasehifar, V. (2022). Designing and Evaluating the Effects of Richness And Interactivity of Website in the Purchase Process From Online Store. Commercial Strategies, 18(18), 25-49. Doi: 22070/10 /Cs.15983/2023 .1215[in Persian]
 46. Katrin، K.، & Vanel، Z. (2020). Strategi Pemasaran Komunikasi Digital Marketing Platform (Cashbac) Untuk Meningkatkan Daya Beli Konsumen. SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi، 6(1)، 14
 47. Kaushik, V. (2021). IMPACT OF THE VISUAL DESIGN LANGUAGE OF SOCIAL MEDIA ADVERTISEMENTS ON CONSUMER PERCEPTIONS. INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY, 9(1), 810–817. https://doi.org/10.17762/itii.v9i1.201
 48. Khalajabadi Farahani, Farida (2023) Qualitative Research Academy, https://qualitativestudies.com/grounded-theory-content-analysis[in Persian]
 49. Khosravilaghab, Z. Siavashi, R. & Basir, L. (2022). the Effects of Digital Marketing on Consumers’ Buying Behavior (Case Study: Customers of the Digikala Online Store). New Marketing Research Journal, 12(2), 21–42. Https://Doi.Org/22108/10 /NMRJ.132236/2022 .2635[in Persian]
 50. Lee, C. T., & Wang, M. Y. (2017). Appeals of product pictures on the product detail page - the effect of mental imagery. Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 10271, 177–187. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58071-5_14/TABLES/5
 51. Lehnert, K., Goupil, S. and Brand, P. (2021), "Content and the customer: inbound ad strategies gain traction", Journal of Business Strategy, Vol. 42 No. 1, pp. 3-12. https://doi.org/10.1108/JBS-12-2019-0243
 52. Liao, S. H. Widowati, R. & Hsieh, Y. C. (2021). Investigating Online Social Media Users’ Behaviors for Social Commerce Recommendations. Technology in Society, 66, 101655. Https://Doi.Org/1016/10 /J.TECHSOC.101655/2021
 53. Mafitabar A, Kateb F, Hesami M(2017). Study of Four Persian Paintings of Qajar Era according to the visual perception theory of Ernest Hanes Josef Gombrich’s (Case study: “Farhad carries Shirin’s horse on his back”). mth 2017; 7 (13):15-3,DOI: 1001/20 .23453842/1 .7/1396 .2/13 .6[in Persian]
 54. Maheshwari, V., Dobson, P., & Lawrence, A. (2019). DIGITAL AND SOCIAL MEDIA MARKETING. Contemporary Issues in Marketing: Principles and Practice, 221.‏
 55. Marjuni، A.، Syukur، A.، & Hastuti، K. (2015). Model Pendampingan Pengembangan E-Commerce bagi UKM. CITEE UGM، 49-53.‏
 56. Mejia-Trejo، J. (2017). The Relationship between Competitiveness and Digital Marketing Innovation for a Digital Campaign Design: First Insights Based on a Panel Study in Mexico. In Competition Forum (Vol. 15، No. 1، pp. 27-37). American Society for Competitiveness.‏
 57. Miikulainen, R. Brundage, M. Epstein, J. Foster, T. Hodjat, B. Iscoe, N. Jiang, J. Legrand, D. Nazari, S. Qiu, X. Scharff, M. Schoolland, C. Severn, R. & Shagrin, A. (2020). Ascend by Evolv: AI-Based Massively Multivariate Conversion Rate Optimization. AI Magazine, 41(1), 44–60. https://doi.org/1609/10 /aimag.v41i5256/1
 58. Moreira, A. C., Fortes, N., & Santiago, R. (2017). Influence of sensory stimuli on brand experience, brand equity and purchase intention. Journal of Business Economics and Management, 18(1), 68-83. doi.org/10.3846/16111699.2016.1252793
 59. Mormann, M., Towal, R., & Koch, C. (2015). What the eye does not admire the brain does not desire: How visual properties of product packaging affect consumer attention and choice. Available at SSRN 2709187.‏
 60. Naseri, Z. Noruzi, A. & Fahimnia, F. (2018). The Comparative Survey of Process and Procedures for Content Marketing Models. Academic Librarianship and Information Research, 52(1), 83-100. doi: 22059/10 /jlib.235237/2019 .1226[in persian]
 61. Naseri, Z. Noruzi, A. Fahimnia, F. & Manian, A. (2017). Content Marketing: Identifying the Basic Components and Dimensions in order to Provide Conceptual Model. Library and Information Science Research, 7(1), 280-303. doi: 22067/10 /riis.v7i44681/1 [in Persian]
 62. Nazir, S. Khadim, S. Ali Asadullah, M. & Syed, N. (2023). Exploring the Influence Of Artificial Intelligence Technology On Consumer Repurchase Intention: The Mediation And Moderation Approach. Technology in Society, 72, 102190. Https://Doi.Org/1016/10 /J.Techsoc.102190/2022
 63. Noori, R. & Kamangar, A. (2017). Providing a Conceptual Framework for Electronic Commerce Websites Based on the Neuro Website Design Theory. Modern Research in Decision Making, 2(2), 241-261. [in Persian]
 64. Nuseir, M. & Refae, G. El. (2022). the Effect Of Digital Marketing Capabilities on Business Performance Enhancement: Mediating The Role of Customer Relationship Management (CRM). International Journal of Data and Network Science, 6(2), 295–304. Https://Doi.Org/5267/10 /J.Ijdns.1/2022 .008
 65. Palamarchuk, O., & Korkach, I. (2023). Trends in the development of digital marketing in modern business conditions. University Economic Bulletin, 57, 63–68. https://doi.org/10.31470/2306-546X-2023-57-63-68
 66. Perera, N., & Lanka, S. (2021). IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN MEASURING BUSINESS PERFORMANCE OF SMALL & MEDIUM SCALE BUSINESSES IN SRI LANKA. International Journal of Economics, Business and Management Research, 5(07), 2021. www.ijebmr.com
 67. Pino, G. Amatulli, C. Nataraajan, R. De Angelis, M. Peluso, A. M. & Guido, G. (2020). Product Touch in the Real and Digital World: How do Consumers React? Journal of Business Research, 112, 492–501. Https://Doi.Org/1016/10 /J.Jbusres.10/2019 .002
 68. Pousttchi, K., & Dehnert, M. (2018). Exploring the digitalization impact on consumer decision-making in retail banking. Electronic Markets 2018 28:3, 28(3), 265–286. https://doi.org/10.1007/S12525-017-0283-0
 69. Rafiei, M. Jahanitabesh, A. & Ebrahimpour, R. (2021). Optimal Temporal Gap Between Two Different Visual Stimuli for Optimal Perception in Perceptual Decision- Making. the Neuroscience Journal of Shefaye Khatam, 9(4), 41–50. Https://Doi.Org/52547/10 /Shefa.4/9 .41 [In Persian].
 70. Rodina, I. B. (2021). Impact of Digital Technologies on Management Economics of Russian Companies. in Studies in Systems, Decision and Control (Vol. 314, Pp. 259–267). Springer Science and Business Media Deutschland Gmbh. Https://Doi.Org/1007/10 /978-3-030-56433-9_28
 71. Rumpf, C. Boronczyk, F. & Breuer, C. (2020). Predicting Consumer Gaze Hits: a Simulation Model Of Visual Attention to Dynamic Marketing Stimuli. Journal of Business Research, 111, 208–217. Https://Doi.Org/1016/10 /J.Jbusres.03/2019 .034
 72. Rupsiene, L. & Pranskuniene, R. (2010). The Variety of Grounded Theory: Different Versions of the Same Method or Different Methods?
 73. Ryu, S., & Ryu, S. (2021). Feeling excited and fluent: how consumers respond to the visual appeals of products in an online shopping environment. Behaviour & Information Technology, 40(11), 1219–1233. https://doi.org/10.1080/0144929X.2021.1942989
 74. Saghravani, S. Mortazavi, S. Legzian, M. & Rahimnia, F. (2014). Organizational Meta-Motivators: A Data-Based Theory Of Equipping Employees with Organizational Surplus Capacities. Public Administration Perspective Magazine, 31–48. [In Persian].
 75. Salimi, Ahmed, Sanyaei, Ali, & Ansari, Azarnoosh. (2019). An integrative holistic-based conceptual model for creating, maintaining and developing marketing capabilities, sustainable competitive advantage and superior business performance. Business Management, 12(3), 594-626. doi: 10.22059/jibm.2019.287401.3609
 76. Sameeha, M.S., Subhiksha, M., & Arivudaiyanambi, J. (2022). Analysis And Evaluation Of Consumers’ Cognitive Responses To Visual And Gustatory Stimuli For Neuromarketing Application. Journal of Physics: Conference Series, 2318.
 77. Shekohian, F. & Tarakh, M. J. (2017). Examining Brain Response to Marketing Stimuli Using Electroencephalography (EEG). Researcher Bulletin of Medical Sciences, 255–262. [in Persian]
 78. Smaliukiene, R. Kocai, E. & Tamuleviciute, A. (2020). Generation Z and Consumption: how Communication Environment Shapes Youth Choices. Media Studies, 11(22), 24–45. Https://Doi.Org/20901/10 /Ms.22/11 .2/Submitted
 79. Sultoni، M.، Sudarmiatin، S.، Hermawan، A.، & Sopiah، S. (2022). Digital marketing، digital orientation، marketing capability، and information technology capability on marketing performance of Indonesian SMEs. International Journal of Data and Network Science، 6(4)، 1381-1388.‏
 80. Szymkowiak, A. Melović, B. Dabić, M. Jeganathan, K. & Kundi, G. S. (2021). Information Technology and Gen Z: the Role of Teachers, the Internet, and Technology in The Education of Young People. Technology in Society, 65, 101565. Https://Doi.Org/1016/10 /J.TECHSOC.101565/2021
 81. Tang, L., Wang, X., & Kim, E. (2022). Predicting Conversion Rates in Online Hotel Bookings with Customer Reviews. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 17(4), 1264–1278. MDPI AG. Retrieved from
 82. Tariq، E.، Alshurideh، M.، Akour، I.، & Al-Hawary، S. (2022). The effect of digital marketing capabilities on organizational ambidexterity of the information technology sector. International Journal of Data and Network Science، 6(2)، 401-408
 83. Tolstoy, D., Nordman, E. R., & Vu, U. (2022). The indirect effect of online marketing capabilities on the international performance of e-commerce SMEs. International Business Review, 31(3), 101946. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.101946
 84. Vial, G. (2019). Journal of Strategic Information Systems Review Manuscript Title: Understanding Digital Transformation: a Review and a Research Agenda.
 85. Wang، X.، Zheng، Q.، Zheng، K.، Sui، Y.، Cao، S.، & Shi، Y. (2021). Detecting social media bots with variational autoencoder and k-nearest neighbor. Applied Sciences، 11(12)، 5482.‏
 86. Weinlich, P., & Semerádová, T. (2022). Emotional, cognitive and conative response to influencer marketing. New Techno Humanities, 2(1), 59–69. https://doi.org/10.1016/j.techum.2022.07.004
 87. Weinlich, P., & Semerádová, T. (2022). Emotional, cognitive and conative response to influencer marketing. New Techno Humanities, 2(1), 59–69. https://doi.org/10.1016/j.techum.2022.07.004
 88. Wu, Y. (2022). Research on Digital Marketing Strategies for Brands based on the Internet Context‏. Drpress.Org‏Y Wu‏Highlights in Business, Economics and Management, 2022‏•drpress.Org‏, 2022, 106. https://drpress.org/ojs/index.php/HBEM/article/view/2346
 89. Zarei, Qasim, Ebrahimi Kharajo, Vahida, & Ghasemi Hamdani, Iman. (1401). Presenting the new medical equipment export market development model from the perspective of managers with a combined approach. Scientific Journal of Business Strategies, 19(19), 83-106. doi: 10.22070/cs.2023.17257.1275{in persian}