طراحی الگوی بازی پردازی در کیفیت خدمات آنلاین و تاثیرات آن بر رفتارهای مشتری در صنعت خرده فروشی آنلاین

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویستده مسئول)

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت خدمات آنلاین بازی‌پردازی شده و تاثیرات آن بر رفتارهای مشتری در صنعت خرده فروشی می‌باشد. داده‌های این پژوهش در دو مرحله کمی و کیفی جمع‌آوری شدند. در مرحله کیفی برای جمع آوری نظرات نخبگان و مدیران از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد و با نظریه زمینه‌ای، متغیرها و مولفه‌های مرتبط با متغیرها بدست آمده و دسته‌بندی شدند. سپس با مطالعه ادبیات نظری پیشین مدل مفهومی پژوهش و سوالات پژوهش طراحی گردید. مرحله کمی شامل تحلیل عاملی تاییدی برای اعتبارسنجی مقیاس، تحلیل عاملی تاییدی و انجام معادلات ساختاری است. جامعه نمونه مصرف‌کنندگان کاربران فروشگاه‌های خرده فروشی آنلاین در نظر گرفته شدند که به صورت غیر تصادفی دردسترس انتخاب شدند. داده‌های مرحله کمی از طریق پرسشنامه با مقیاس 5 تایی لیکرت طراحی شد و جمع‌آوری گشت. حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی تاییدی 549 نفر از خریداران می باشد. داده‌های جمع اوری شده برای مرحله تحلیل عاملی تاییدی از نرم‌افزارSMART PLS 3‌ استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده از بخش کیفی، سهولت استفاده، قابلیت اطمینان، تعامل، جذابیت بصری، جذابیت احساسی و امنیت به عنوان بعدهای مقیاس کیفیت خدمات آنلاین بازی‌پردازی شده معرفی شدند. از این بین ابعاد تعامل، جذابیت بصری و جذابیت احساسی  استخراج شدند. پیامدهای شناسایی شده نیز عبارتند از درگیری مشتری، قصد خرید مجدد. با توجه به نتایج، کیفیت خدمات الکترونیکی بازی‌پردازی شده به طور مثبت بر درگیری مشتری و قصد خرید مجدد تأثیر می‌گذارد. یافته‌ها به افزایش دانش ما در مورد اثرات کیفیت خدمات الکترونیکی بازی‌سازی شده را شناسایی می‌کند و طرحی را برای خرده‌فروشان الکترونیکی در تشویق مشتریان به قصد خرید از طریق متغیر میانجی درگیری مشتری ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Gamification in E-Service Quality and its Effects on Customer Behaviors in the E-Retailing Industry

نویسندگان [English]

 • Reihaneh Alsadat Tabaeeian 1
 • Majid Mohammad Shafiee 2
 • Azarnoosh Ansari 3
1 Department of management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of management, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Management, faculty of administrative science and economics, university of Isfahan
چکیده [English]

Aim and Introduction: In recent years, online channels have rapidly replaced traditional channels, leading to significant growth in shopping and consumption. The annual growth rate has exceeded 18% in the last decade. Gamification has quickly become a trend in service marketing. Gamification is a process of enhancing services by incorporating engaging game experiences. Its purpose is to assist users in creating value within the game. In fact, the use of game design elements (such as points, leaderboards, and badges) in non-game contexts is aimed at promoting user engagement. Many researchers refer to it as the primary goal in this field. Many studies on gamification have focused on the entertainment aspect and customer experience, while neglecting the rational and psychological impacts of gamification on customer behavior, including conflict. While the role and importance of perceived service quality in customer behavior cannot be ignored, the implementation of gamification can enhance service quality in the consumer's perception. Thus, this paper aims to investigate the effect of gamified e-service quality on customer behavioral intention through customer engagement as a mediator in e-retailing.
Methodology: The present research is a mixed-method study. The data for this research were collected in two stages, quantitative and qualitative. In the qualitative phase, a semi-structured interview was conducted to gather the opinions of elites and managers. Using the thematic analysis method, concepts and themes related to the variables were identified and categorized. By studying previous theoretical literature, the research conceptual model and research questions were designed. In the quantitative stage, confirmatory factor analysis was conducted for scale validation, as well as structural equation modeling. The sample population of consumers consisted of users of online retail stores who were non-randomly selected. Quantitative stage data was collected through a questionnaire designed using a 5-point Likert scale. The sample size for confirmatory factor analysis was 549 buyers. The collected data were used for confirmatory factor analysis using SMART PLS 3 software.
Finding: The outputs show that social media use has a positive effect on the market penetration strategy. Furthermore, social media use has a positive impact on customer relationship management. On the other hand, social media use has a direct and significant impact on the market share of knowledge-based firms. Another finding of the study is related to the mediating role of penetration strategy in the market. The results indicate that the market penetration strategy mediates the relationship between social media use and the market share of knowledge-based firms. Finally, the results indicate that the mediating role of customer relationship management in the relationship between social media use and market share of knowledge-based firms is significant.
Discussion and Conclusion: The results of the theme analysis introduced ease of use, reliability, interaction, visual appeal, emotional appeal, and security as dimensions of gamified e-services quality. Among these dimensions of interaction, visual appeal and emotional appeal were identified through thematic analysis. Identified outcomes include customer engagement and behavioral tendencies. According to the results, gamified e-services quality positively affects customer engagement and behavioral intentions. The relationship between customer engagement and customer behavioral tendencies is significant. In addition, customer engagement mediates the relationship between the quality of gamified e-services and customer behavioral tendencies. This study connects gamification to service marketing by exploring gamification as a service system, where game design elements can be viewed as services. Based on this, gamification served as a quality improvement process. Also, this study revealed that the quality of gamified e-services is a multidimensional variable comprising security, interaction, emotional appeal, and visual appeal. Second, investigations on indirect effects also showed that the impact of the quality of gamified e-services on customer behavioral intention is positive and strong through the mediating variable of customer engagement.
Confirming the impact of the quality of gamified e-services on customer engagement demonstrates that the player's participation in the game enhances the overall gaming experience by fostering interaction. This concept is also consistent with the definitions of games, where the player's voluntary commitment and participation are seen as one of the main building blocks of a game. According to service marketing theory, customer engagement with a brand or organization leads to positive performance by encouraging customers to provide feedback and endorse the organization. Gamification can serve as a customer feedback mechanism that establishes a cost-effective and potent channel for attracting and retaining customers. It also aids managers in concentrating on building superior brands in the perception of customers. Collecting and analyzing opinions and feedback from customers can provide companies with the knowledge needed to enhance product quality and development. In line with the results of this research, it was demonstrated that understanding the quality of electronic services can lead to increased customer engagement. Our results assist e-retail managers in identifying customers based on their personality traits. This enables them to focus their marketing efforts accordingly, aiming to capitalize on engaged customers. Service providers should utilize mass media effectively to establish a sense of connection with customers and emphasize the significance of the service to them. They should also continuously interact with customers through social media, where gamification can be implemented to enhance immersion.
These results help companies develop comprehensive and documented plans based on customer satisfaction surveys to understand their opinions about their purchases. Categorize customers based on the number of purchases and purchase frequency. Identify and target loyal customers for incentive programs. Encourage other customers to complete their purchase by gamifying the process.
Based on the results obtained from the model, retail companies can design and formulate a strategic document to enhance the customer journey by incorporating gamification elements. This includes fostering team building and communication between retailers and users, as well as considering personal identity characteristics. By doing so, companies can predict customer behaviors and influence their behavioral tendencies through gamification. Improving managers' understanding of customer expectations will help them respond quickly and effectively to the needs of customers who access and use the website. Meanwhile, game dynamics and mechanics should be used to create conflict and persuade customers to enhance their engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gamification
 • Gamified E-Service Quality
 • Customer Engagement
 • Behavioral Intention
 1. اخوان، پیمان، احمدی، روح اله، باقری مقدم، ناصر، تقوی، میر حمید. (1400). ارزیابی نقش بازی‌پردازی و ماهیت اجتماعی فناوری در فروشگاه‌های اینترنتی (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی مدیسه). بررسی‌های بازرگانی، 19(111)، 161-175.
 2. بدیعی، فرناز، مهرانی، هرمز، دیده خانی، حسین، سمیعی، روح اله. (1400). طراحی مدل بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن) به منظور مدیریت تجربه مشتریان نسل وای. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8(2)، 48-73.
 3. جلال نیا، راحله و عیدی، فاطمه (1398). مدل‌سازی بازی‌پردازی در فروشگاه‌های اینترنتی با رویکرد ساختاری تفسیری. مدیریت بازرگانی، 11(3)، 699-716.
 4. Abou-Shouk, M., & Soliman, M. (2021). The impact of gamification adoption intention on brand awareness and loyalty in tourism: The mediating effect of customer engagement. Journal of Destination Marketing & Management, 20, 100559.
 5. Ahn, J., & Back, K. J. (2018). Influence of brand relationship on customer attitude toward integrated resort brands: a cognitive, affective, and conative perspective. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(4), 449-460.
 6. Akhavan, P., Ahmadi, R., Bagherimoghadam, N., & Taghavi, M. H. (2022). Assessing the Role of the Gamification and the Social Nature of Technology in Online Stores (Case Study: MODISEH online Store). Commercial Surveys, 19(111), 161-175. DOI: 10.22034/bs.2022.247048 [In Persian]
 7. Alha, K., Koskinen, E., Paavilainen, J., Hamari, J., & Kinnunen, J. (2014). Free-to-Playgames: Professionals’ perspectives. In Proceedings of Nordic DiGRA.
 8. Badiei, F., Mehrani, H., Didehkhani, H., & Samiee, R. (2021). Designing a Model for Gamification in Customer Experience Management among Customers of Generation Y. Consumer Behavior Studies Journal, 8(2), 48-73. DOI: 10.34785/J018.2021.178. [In Persian].
 9. Bagozzi, R.P., &Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74–94.
 10. Berry, L. L., Parasuraman, A., & Zeithaml, V. A. (1988). The service-quality puzzle. Business horizons, 31(5), 35-43.
 11. Bitrián, P., Buil, I., & Catalán, S. (2021). Enhancing user engagement: The role of gamification in mobile apps. Journal of Business Research, 132, 170-185.
 12. Blohm, I., & Leimeister, J. M. (2013). Gamification. Wirtschaftsinformatik, 55(4), 275-278.
 13. Cai, Y.Li, X.and Shi, W.(2023). Does gamification affect knowledge-sharing behavior? The mediating role of intrinsic satisfaction needs, Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-05-2021-0288
 14. Catteeuw, F., Flynn, E., & Vonderhorst, J. (2007). Employee engagement: Boosting productivity in turbulent times. Organization development journal, 25(2). 151-157.
 15. Chiu, C. M., Wang, E. T., Fang, Y. H., & Huang, H. Y. (2014). Understanding customers' repeat purchase intentions in B2C e‐commerce: the roles of utilitarian value, hedonic value and perceived risk. Information Systems Journal, 24(1), 85-114.
 16. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Associates
 17. Cronbach, L.J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334.
 18. De Oliveira Santini, F., Ladeira, W. J., Pinto, D. C., Herter, M. M., Sampaio, C. H., & Babin, B. J. (2020). Customer engagement in social media: a framework and meta-analysis. Journal of the Academy of Marketing Science, 48, 1211-1228.
 19. Forbes (2014). The World’s Most Valuable Brands, (accessed May 12, 2015), [available at http://www.forbes.com/companies/amazon/].
 20. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Sage Publications.
 21. García-Jurado, A., Torres-Jiménez, M., Leal-Rodríguez, A. L., & Castro-González, P. (2021). Does gamification engage users in online shopping? Electronic Commerce Research and Applications, 48, 101076.
 22. Gligor, D., & Bozkurt, S. (2020). FsQCA versus regression: The context of customer engagement. Journal of Retailing and Consumer Services, 52, 101929.
 23. Goutam, D., Ganguli, S., & Gopalakrishna, B. V. (2022). Technology readiness and e-service quality–impact on purchase intention and loyalty. Marketing Intelligence & Planning, 40(2), 242-255.
 24. Gummerus, J., Liljander, V., Weman, E., & Pihlström, M. (2012). Customer engagement in a Facebook brand community. Management Research Review, 35 (9), 857-877.
 25. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis (7th Ed.). New Jersey: Pearson prentice Hall.
 26. Hair, J.F., Hult, G.T.M., Ringle,C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
 27. Hajli, M. N. (2014). A study of the impact of social media on consumers. International journal of market research, 56(3), 387-404.
 28. Hamari, J. (2013), Transforming homo economicus into homo ludens: a field experiment on gamification in a utilitarian peer-to-peer trading service, Electronic Commerce Research and Applications, 12, 236–245.
 29. Hamari, J., Hanner, N., & Koivisto, J. (2017). Service quality explains why people use freemium services but not if they go premium: An empirical study in free-to-play games. International Journal of Information Management, 37(1), 1449-1459.
 30. Hammedi, W., Leclercq, T., & Steils, N. (2023). Gamification Myopia: Satiation Effects in Gamified Activities. Journal of Service Research, 10946705231190873.
 31. Hapsari, R.Clemes, M.D.Dean, D.(2017). The impact of service quality, customer engagement and selected marketing constructs on airline passenger loyalty. International Journal of Quality and Service Sciences, 9(1), 21-40.
 32. Harrigan,, Evers, U., Miles, M., & Daly, T. (2017). Customer engagement with tourism social media brands. Tourism management, 59, 597-609.
 33. Henseler, J., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2015). A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance-based Structural Equation Modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.
 34. Högberg, J., Ramberg, M. O., Gustafsson, A., & Wästlund, E. (2019). Creating brand engagement through in-store gamified customer experiences. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 122-130.
 35. Hollebeek, L. (2011). Exploring customer brand engagement: definition and themes. Journal of strategic Marketing, 19(7), 555-573.
 36. Hollebeek, L. D., Glynn, M. S., & Brodie, R. J. (2014). Consumer brand engagement in social media: Conceptualization, scale development and validation. Journal of interactive marketing, 28(2), 149-165.
 37. Hollebeek, L. D., Sprott, D. E., Andreassen, T. W., Costley, C., Klaus, P., Kuppelwieser, V., ... & Rather, R. A. (2019). Customer engagement in evolving technological environments: synopsis and guiding propositions. European Journal of Marketing, 53(9), 2018-2023.
 38. Hsu, C. L. (2023). Enhancing brand love, customer engagement, brand experience, and repurchase intention: Focusing on the role of gamification in mobile apps. Decision Support Systems, 114020.
 39. Huotari, K., & Hamari, J. (2012). Defining gamification: a service marketing perspective. In Proceeding of the 16th international academic MindTrek conference (17-22).
 40. Jaakkola, E., & Alexander, M. (2014). The role of customer engagement behavior in value co-creation: a service system perspective. Journal of service research, 17(3), 247-261.
 41. Jalalniya, R., & Eidi, F. (2019). Modeling Gamification in Online Stores with an Interpretive Structural Approach. Journal of Business Management, 11(3), 699-716. DOI: 10.22059/jibm.2018.260453.3106. [In Persian].
 42. Jang, S., Kitchen, P. J., & Kim, J. (2018). The effects of gamified customer benefits and characteristics on behavioral engagement and purchase: Evidence from mobile exercise application uses. Journal of Business Research, 92, 250-259.
 43. Javornik, A., & Mandelli, A. (2013). Research categories in studying customer engagement. In AM2013 Academy of Marketing Conference. Cardiff.
 44. Kozinets, R.V., (2014). Social brand engagement: a new idea. GfK Market. NIM Marketing Intelligence Review, 6 (2), 8–15.
 45. Kumar, V. and Pansari, A. (2016). Competitive advantage through engagement, Journal of Marketing Research, 53(4), 497-514.
 46. Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel, T. and Tillmanns, S. (2010). Undervalued or overvalued customers: capturing total customer engagement value, Journal of Service Research, 13(3), 297-310.
 47. Leclercq, T., Hammedi, W., & Poncin, I. (2018). The boundaries of gamification for engaging customers: Effects of losing a contest in online co-creation communities. Journal of Interactive Marketing, 44, 82-101.
 48. Loureiro, S. M. C., & Sarmento, E. M. (2019). Place attachment and tourist engagement of major visitor attractions in Lisbon. Tourism and Hospitality Research, 19(3), 368-381.
 49. Major, R. R., & Mira da Silva, M. (2023). Gamification in MOOCs: A systematic literature review. Cogent Education, Vol. 10, No. 2, 2275820.
 50. Marczewski, A. (2013). The Intrinsic Motivation RAMP. Gamified UK. Available online at: www.gamified.uk/gamification-framework/theintrinsic-motivation-ramp.
 51. Marczewski, A. (2013). Gamification: a simple introduction. Andrzej Marczewski.
 52. McKinsey & Company (2013). How Retailers Can Keep Up with Consumers, McKinsey Insights, (accessed July 17, 2014), [available athttp://www.mckinsey.com]
 53. Mohammad Shafiee, M., Tavakoli, H., & Tabaeeian, R. A. (2018). The effect of market orientation, service innovation and service quality on brand preference and willingness to pay higher prices: study of Rail transport companies’ passengers. Quarterly Journal of Brand Management, 5(1), 169-204.
 54. Mollen, A., Wilson, H., (2010). Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience: reconciling scholastic and managerial perspectives. Journal of business research, 63 (9–10), 919–925.
 55. Naeem, M.(2019). Do social networking platforms promote service quality and purchase intention of customers of service-providing organizations? Journal of Management Development, 38 (7), 561-581.
 56. Parasuraman, A. (2010). Service productivity, quality and innovation. International Journal of Quality and Service Sciences. 2 (3), 277- 286
 57. Parasuraman, A. Berry, LL & Zeithaml, VA, (1985). SERQUAL. Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Marketing, (49), 41-50.
 58. Pomerantz, N. K. (2006). Student Engagement: A New Paradigm for Student Affairs. College Student Affairs Journal, 25(2), 176-85.
 59. Prentice, C., Wang, X., & Loureiro, S. M. C. (2019). The influence of brand experience and service quality on customer engagement. Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 50-59.
 60. Qian, T. Y., Matz, R., Luo, L., & Xu, C. (2022). Gamification for value creation and viewer engagement in gamified livestreaming services: The moderating role of gender in esports. Journal of Business Research, 145, 482-494.
 61. Rather, R. A., & Hollebeek, L. D. (2021). Customers’ service-related engagement, experience, and behavioral intent: Moderating role of age. Journal of Retailing and Consumer Services, 60, 102453.
 62. Roy, S. K., Shekhar, V., Lassar, W. M., & Chen, T. (2018). Customer engagement behaviors: The role of service convenience, fairness and quality. Journal of Retailing and Consumer Services, 44, 293-304.
 63. Seaborn, K., & Fels, D. I. (2015). Gamification in theory and action: A survey. International Journal of human-computer studies, 74, 14-31.
 64. Shafiee, M. M., & Bazargan, N. A. (2018). Behavioral customer loyalty in online shopping: The role of e-service quality and e-recovery. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 13(1), 26-38.
 65. Shafiee, M. M., Tabaeeian, R. A., & Khoshfetrat, A. (2020). Tourist engagement and citizenship behavior: The mediating role of relationship quality in the hotel industry. Tourism and Hospitality Research, 20(4), 481-492.
 66. So, K. K. F., King, C., & Sparks, B. (2014). Customer engagement with tourism brands: Scale development and validation. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38(3), 304-329.
 67. Strauss, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists, Cambridge, England: Cambridge University Press.
 68. Stylos, N.and Vassiliadis, C.A.(2023). Gamification design: toward developing image perception scales for generation Z consumers, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2022-1616
 69. Suh, Y. I., Ahn, T., & Pedersen, P. M. (2013). Examining the effects of team identification, e-service quality (e-SQ) and satisfaction on intention to revisit sports websites. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 14(4), 2-19.
 70. Tabaeeian, R. A., Mohammad Shafiee, M., & Ansari, A. (2023). Developing a scale for gamified e-service quality in the e-retailing industry. International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 51, No. 4, pp. 444-464.
 71. Tanouri, A., Kennedy, A. M., & Veer, E. (2023). An implementation framework for transformative gamification services. Behaviour & Information Technology, pp. 1-33.
 72. Tobon, S., Ruiz-Alba, J. L., & García-Madariaga, J. (2020). Gamification and online consumer decisions: Is the game over? Decision Support Systems, 128, 113167.
 73. Trang, S., & Weiger, W. H. (2021). The perils of gamification: Does engaging with gamified services increase users’ willingness to disclose personal information? Computers in Human Behavior, 116, 106644.
 74. Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. Journal of service research, 13(3), 253-266.
 75. Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2004). Evolving to a new dominant logic for marketing. Journal of Marketing, 68(1), 1-17.
 76. Veloso, B. M., Leal, F., Malheiro, B., & Burguillo, J. C. (2020). A 2020 perspective on “Online guest profiling and hotel recommendation Reliability”, scalability, traceability and transparency. Electronic Commerce Research and Applications, 40, 100957.
 77. Vivek, S. D. (2009). A scale of consumer engagement. The University of Alabama. TUSCALOOSA, ALABAMA.
 78. Vivek, S. D., Beatty, S. E., & Morgan, R. M. (2012). Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase. Journal of marketing theory and practice, 20(2), 122-146.
 79. Wittcoff, L. S. (2018). Advancing the Nonprofit Message via Technology: Blending Storytelling and Gamified Elements to Promote Engagement (Doctoral dissertation, University of Southern California).
 80. Wolf, T., Weiger, W. H., & Hammerschmidt, M. (2018). Gamified digital services: How gameful experiences drive continued service usage. GamiFIN Conference 2018, Pori, Finland, (pp.75-82).
 81. World Bank (2014), Rule of Law per Country, May 12, 2014), [avail-able at http://www.worldbank.org].
 82. Wu, S.I., & Jang, J. Y. (2014). The impact of ISO certification on consumers' purchase intention. Total Quality Management & Business Excellence, 25(3-4), 412-426.
 83. Yavari, Z., Mohammad-Shafiee, M., & Ghauor, F. (2018). Evaluating the service quality of selected specialized medical clinics in Shiraz city, Iran, using servqual model. Health Information Management, 14(6), 236-242.
 84. Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Malhotra, A. (2000). A conceptual framework for understanding e-service quality: implications for future research and managerial practice (Vol. 115). Cambridge, MA: Marketing Science Institute.
 85. Zhang, M., Guo, L., Hu, M., & Liu, W. (2017). Influence of customer engagement with company social networks on stickiness: Mediating effect of customer value creation. International Journal of Information Management, 37(3), 229-240.
 86. Zhou, Z., Zhan, G., & Zhou, N. (2020). How does negative experience sharing influence happiness in online brand community? A dual-path model. Internet Research, 30(2), pp. 575-590.