دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، دی 1384 
طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی (با تأکید بر شرکت‌های پخش سراسری ایران)

صفحه 1-20

علی‌اکبر فرهنگی؛ حسین صفرزاده


عوامل محیطی مؤثر بر توسعه حسابداری در ایران

صفحه 21-34

حسین اعتمادی؛ محمد توکلی محمدی


طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه‌سازی برای خلاقیت در مؤسسات پژوهشی کشور (حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

صفحه 35-46

اسفندیار سعادت؛ منصور صادقی


طراحی سیستم ارزشیابی کارکنان در سیستم بانکی: با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 47-66

علی رجب‌زاده؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ کورش پرویزیان


تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپرده بانکی (مطالعه موردی: بانک ملت تهران)

صفحه 67-80

اسمعیل ابونوری؛ هادی سپانلو


خصوصیات کیفی مطلوب روش‌های اندازه‌گیری از دید استفاده‌کنندگان در ایران

صفحه 81-104

محمدعلی آقائی؛ سیدمحمود موسوی‌شیری