تأثیرساختارهای اجتماعی درتوسعه کارآفرینی زنان ایرانی

نویسندگان

چکیده

در دو دهۀ اخیر، مطالعات دربارۀ کارآفرینی زنان در سراسر جهان در حال گسترش است. با توسعۀ کارآفرینی فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای ظهور یافته و کسب و کارهای تازه‌ای پدید آمده است. عواملی چون نرخ رشد جمعیت، بیکاری، نظام تعلیم و تربیت، ساختار خانوادگی، نگرش سنتی و کلیشه‌های جنسیتی که توصیف کنندۀ ساختارهای اجتماعی کشورها است، به شدت فرآیند توسعۀ کارآفرینی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین ضروری است که در بررسی این فرآیند عوامل مذکور در نظر گرفته شود. در حال حاضر، زنان کارآفرین کشور ما نیاز به الگوهایی دارند که مطابق با ساختارهای خانوادگی و اجتماعی در یافتن مسیر مناسب شغلی به آنها کمک کند. این بررسی اولین مطالعه سیستماتیک در این زمینه است. این مقاله بخشی از یافته‌های پژوهش میدانی تحت عنوان «طراحی الگوی توسعه کارآفرینی زنان در ایران» است [1]. داده‌های این تحقیق از 139 زن کارآفرین ایرانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع‌آوری شده است. مقاله حاضر، به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در کسب وکار زنان کارآفرین ایرانی پرداخته و با تعیین اولویت اثرگذاری هر یک از عوامل با توجه به شرایط اجتماعی ایران پیشنهادهایی در زمینۀ توسعۀ کارآفرینی زنان ارائه داده است. نتایج آزمون‌های آماری بیانگر آن است که وجود پدر، مادر، همسر، دوست و معلم کارآفرین به‌عنوان الگوی نقش و فوت همسر از وقایع مهم زندگی زنان کارآفرین و در نهایت آموزش جامعه، از عوامل اجتماعی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان محسوب می‌شوند. که از بین این عوامل، فوت همسر و آموزش جامعه، مؤثرترین عامل اجتماعی در توسعۀ کسب وکار زنان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Structures Influence On Irani-an’s Women Entrepreneurship Devel-opment

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadpour.Dariani
  • P. Gelard

چکیده [English]

Studies on women’s entrepreneurship have been developing throughout the world in the past two decades. New economical oppor-tunities and jobs have been created by entrepreneurship development.Social structures of every calture firmly influence the process of women's entrepreneurship development. Examples of social structures factors are population growth rate, unemployment, training, family structures, kind of activities, traditional attitudes and gender approach. Therefore, mentioned factors have to be considered for surveying of this process.For the time being, Iran's entrepreneurs women need some descrip-tive models for finding the appropriate way of working life according to the social and family structures. This survey is the first systematic study in this field.This essay is a part of some results of a fieldwork entitled: “Model-ing Of The Development Of Women Entrepreneurship In Iran”. The data of this research is obtained by using of questionnaire and inter-view among 139 Iranian entrepreneur women. The research has paid attention to the effective social factors in businesses of Iranian entre-preneur women. Some important suggestions have been given in the field of women entrepreneur development according to Iran social conditions.The results of the statistical analysis show that the existence of mother's , father's , spouse's , friend's and teacher's entrepreneurs (as a role model) in addition to training of society and spouse's death, are some of effective social factors in development of women entrepre-neurship. Among them, spouse's death and training of society are the most effective social factors in development of Iranian women's busi-ness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneur Women
  • Entrepreneurship Development
  • Social Structures
  • Social Effective Factors