به‌کارگیری روش TOPSIS برای تصمیم‌گیری واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی بر مبنای منطق فازی مطالعه موردی: فعالیت‌های شرکت پست ج.ا.

نویسندگان

چکیده

دخصوصی سازی یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها برای بهبود کیفیت خدمات عمومی می باشد. در این مقاله، روشی برای واگذاری خدمات دولتی به بخش خصوصی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره پیشنهاد می گردد. از آنجا که عدم قطعیت اطلاعات معمولا در محیط تصمیم گیری وجود دارد، از منطق فازی برای تصمیم گیری نهایی استفاده می شود. در روش پیشنهادی پس از انتخاب شاخصهای خصوصی سازی،  از روش آنتروپی برای به دست آوردن وزن هر یک از معیارها استفاده شده و سپس روش TOPSIS برای اولویت بندی بین فعالیتها به کار گرفته می شود. آنگاه از سیستم استنتاج فازی برای تصمیم گیری جهت انتخاب خدمات برای واگذاری به بخش خصوصی استفاده شده و در پایان یک مطالعه موردی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای بیان روش پیشنهادی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using TOPSIS Method for Making Decision regarding Privatization of Government Sector Services Based on Fuzzy Logic: A Case Study in Post Company of I.R.IRAN

نویسندگان [English]

  • M Bashiri
  • S.J Hosseininezhad
چکیده [English]

Privatization for improving the quality of public services is a major challenge for many countries. In this study, we propose a methodology for privatization of government sector's services based on Multiple Attribute Decision Making (MADM) techniques. Since uncertainty in information usually exists in decision making environment, fuzzy set theory concepts are used to make the final decisions. In the proposed method, after selecting privatization criteria, Entropy method is used for obtaining weights of each criterion, and after that TOPSIS method is applied for prioritizing services. Then Fuzzy Inference System (FIS) is used to make decision about the selection of services for privatiza-tion. Finally, a case study in Post Company of I.R.IRAN is done to il-lustrate the proposed methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Multiple Attribute Decision Making (MADM)
  • TOPSIS Method
  • Entropy method
  • Fuzzy Inference System (FIS)