شناسایی رویکرد شرکت صنایع پتروشیمی ایران در حوزه توان رقابتی با استفاده روش ترکیبی مدلسازی معادلات ساختاریافته و منطق مقایسات زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

یکی از مشکلات مهم بنگاه‌ها، نامشخص بودن رویکرد مشخص بمنظور افزایش رقابت‌پذیری است. لذا در این مقاله قصد داریم که مدلی برای بررسی و اندازه‌گیری توان رقابتی بنگاه ارائه نماییم. برای استخراج مدل مفهومی اولیه، نظریات، تئوری‌ها، مدل‌ها، رویکردها و چارچوب‌های مرتبط با رقابت‌پذیری در سطوح مختلف بنگاه، ‌صنعت و ملی و همچنین تحقیقات پیشین مطالعه شد. نتیجه آن شناسایی رویکردهای اصلی مورد استفاده در تدوین مدل مفهومی اولیه بود. با استناد به این رویکردها مدلی با سه جزء اصلی منابع ورودی سازمان، موقعیت بنگاه در بازار و توان خلاقیت و نوآوری برای اندازه‌گیری توان رقابتی بنگاه توسعه داد شد. در ادامه کار پس از گردآوری داده‌ها از طریق نظرسنجی از خبرگان، با استفاده از تکنیک‌های تحلیل عاملی اکتشافی، مدلسازی معادلات ساختاریافته و مدلسازی شبکه‌های بیزین، این مدل مورد بررسی، اصلاح و نهایتاً تأیید قرار گرفت. این مدل در صنعت پتروشیمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تأیید مدل، مشخص شد که توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی ایران بیش از هر چیز وابسته به منابع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Of IRAN’s National Petrochemical Company Approach In Competitiveness Through Structural Equation Model And Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • M.R Mehregan
  • E Asgharizade
  • H Safari
چکیده [English]

Nowadays, one of the biggest problems of corporations is the lack of competitiveness. Thus, in this paper, we’re going to design a model for measuring corporate competitiveness. For designing this model, firstly literature of this field was reviewed and different theories, models, frameworks and approaches related to competitiveness at national and corporate levels were studied. According to this literature review, the main approaches to corporate competitiveness used in the proposed model are systematic, resource based, market based, and asset-process-performance approach. With respect to these approaches, the proposed model has three components: corporate resource, position of corporate in the market, and the ability of creation and innovation. This model was confirmed through factor analysis, structural equation model and Bayesian network. As a result of this research, it was shown that INPC competitive ability is mostly based on the corporate resource. It suggests that INPC must shift to a mixture of corporate resource and ability of creation and innovation approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness Approaches
  • structural equation model
  • Analytical hierarchy process
  • IRAN’s National Petrochemical Company