ارایه مدل مفهومی برای پذیرش ERP در شرکت ها ی کوچک و متوسط (SMEs)

نویسندگان

چکیده

سیستم هایERP  یکی از سیستم های اطلاعاتی است که در انواع سازمان ها، خصوصاً موسسات تولیدی مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم ERP باعث افزایش کارایی و افزایش قدرت رقابت پذیری سازمان می شود. اما طراحی این سیستم اصولاً با هدف استفاده در شرکت های بزرگ صورت گرفته است، لذا SME ها از استفاده اثربخش چنین سیستمی محروم هستند. تاکنون تحقیقات فراوانی روی مزایای به کارگیری ERP در سازمان های بزرگ صورت گرفته است، اما تحقیقات پیرامون پذیرش ERP در SME ها، در سراسر جهان بسیار اندک بوده است. در نتیجه در این تحقیق برای اولین بار در ایران، به بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم های ERP در SME های تولیدی و ارایه مدلی مفهومی برای آن پرداخته شده است. سه دسته متغیر از جمله متغیرهای محیطی، سازمانی و تکنولوژیکی در قالب چهار فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد تمامی فرضیات مورد پذیرش قرار گرفته اند. لذا چنین نتیجه می گیریم که داشتن محیط پویا و رقابتی و نیز روابط لجستیک قوی با سایر شرکت ها، در کنار گردش مالی بالا و رسمیت و تمرکز زیاد، منجر به روی آوردن شرکت ها به استفاده از تکنولوژی های تولید و سیستم های فناوری اطلاعات می گردد. به عبارت دیگر، عوامل فنی و تکنولوژیکی در راستای پذیرش ERP نقش تسهیل کننده دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting A Conceptual Model For The Acceptance Of ERP In The Small And Medium Enterprises (SMEs)

نویسندگان [English]

  • A Mollahosseini
  • E Siouki

چکیده [English]

ERP systems are one of the information systems used in various organizations, particularly manufacturing firms. ERP system leads to an increase in efficiency and competitiveness of organization. But the design of the system has been primarily aimed at large companies so SMEs are excluded from effective use of such a system. Many studies on the benefits of ERP deployment in large organizations have been done up to now, but researches on the acceptance of ERP in the SMEs are very limited in the world. So in this study, for the first time in Iran, factors influencing the acceptance of ERP systems in manufacturing SMEs are investigated and a conceptual model has been presented. Three categories of variables including environmental, organizational and technological variables in four major hypotheses and seven minor hypotheses are considered. Analysis shows that all assumptions have been accepted. Therefore, we can conclude that having a dynamic and competitive environment and strong logistic relationships with other companies, along with high turnover and high level of formality and concentration lead companies to use manufacturing technologies and information technology systems. In other words, technical and technological factors have a facilitating role in accepting ERP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning System (ERP)
  • Small and Medium Enterprises (SMEs)
  • Environmental factors
  • Organizational factors
  • Technical and Technological Factors