شناسایی و تببین‌ پیشایندها‌ و پسایندهای‌ نزدیک بینی مدیران در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحد ملایر، دانشگاه آزاداسلامی ، ملایر، ایران

چکیده

شرکت­ها و سازمان­های امروز به ویژه شرکت­های دانش­بنیان به­سبب تحولات گسترده و فزاینده با محیطی سیال و دگرگون­شونده روبه­رو هستند که تصمیم­گیری در­خصوص امور مختلف را برای مدیران این شرکت­ها سخت و دشوار می‌‌‌‌‌‌‌سازد. در‌چنین حالتی اگر مدیران به عارضه نزدیک­بینی مدیریتی دچار باشند، مهم‌ترین تهدید برای آن شرکت و سازمان عدم­بقا است. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تببین‌ پیشایندها‌ و پسایندهای‌ نزدیک­بینی مدیران در شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دانش­بنیان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر بر پایه پژوهش­های آمیخته، به‌صورت کیفی و کمی انجام شده است که از نظر هدف، کاربردی‌ و از حیث‌‌ ماهیت‌ و روش، توصیفی‌‌ پیمایشی‌ است. جامعه­آماری پژوهش شرکت‌‌های دانش‌بنیان استان لرستان هستند که مدیران ارشد و میانی این شرکت­ها با استفاده از روش نمونه­گیری‌ هدفمند مورد مطالعه قرار گرفته­اند‌. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری ‌داده‌ها مصاحبه نیمه­ساختاریافته‌ است که روایی و پایایی‌ آن با استفاده از ضریب روایی محتوای نسبی و آزمون درون کدگذار‌ و میان کد­گذار، تأیید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی‌ آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده‌های کیفی بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم­افزار اتلس‌تی و روش کد‌گذاری تحلیل شد و پیشایندها‌ و پسایندهای‌ نزدیک‌بینی مدیران شناسایی شدند. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌علاوه در بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش دلفی‌فازی تعیین اولویت پیشایندها‌ و پسایندهای‌ ‌نزدیک‌بینی مدیران انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که ناتوانی در پیش­بینی و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی استراتژیک‌، کوته­فکری و کوته‌نظری و نداشتن رویکرد و تفکر استراتژیک مهم‌ترین پیشایندهای‌ نزدیک­بینی هستند. همچنین نتایج نشان داد به مخاطره افتادن استراتژی­های بلندمدت‌ سازمان، عدم­دستیابی به اهداف بلند­مدت و اختلال در فرآیند خط­مشی­گذاری، پر‌اهمیت­ترین‌‌ پسایندهای‌ نزدیک­بینی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Antecedents and Consequences of Managers' Myopia in Knowledge-Based Companies (Case Study: Knowledge-Based Companies Located in the Science and Technology Park of Lorestan)

نویسندگان [English]

 • Ali shariat najade 1
 • sayedh Nasim Mousavi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 M.Sc. Department of Management, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Today's companies and organizations, especially knowledge-based companies, are facing fluid and changing environment due to extensive and increasing developments, which makes it difficult for the managers of these companies to make decisions about various matters. In such a case, if managers suffer from managerial myopia, the most important threat for that company and organization is non-survival. Therefore, the current research was conducted with the aim of identifying and explaining the antecedents and consequences of managers' myopia in knowledge-based companies. The current research is based on mixed research, qualitative and quantitative, which is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of nature and method. The statistical population of the research is the knowledge-based companies of Lorestan, and the senior and middle managers of these companies have been studied using the purposeful sampling method. In the qualitative part of the research, the data collection tool is a semi-structured interview, the validity, and reliability of which were confirmed using the relative content validity coefficient and intra-coder and inter-coder tests. The tool for collecting information in the quantitative part is a questionnaire whose validity and reliability were confirmed using content validity and retesting. In the qualitative part, the qualitative data obtained from the interview were analyzed using the ATLS software and the coding method, and the antecedents and consequences of managers' myopia were identified. In addition, in the quantitative part of the research, the priority of the antecedents and consequences of managers' myopia was determined using the Delphi method. The results show that the inability to predict and plan strategically, short-sightedness, and not having a strategic approach and thinking is the most important antecedents of myopia. Furthermore, the results showed that endangering the organization's long-term strategies, not achieving long-term goals, and disruption in the policy-making process are the most important consequences of myopia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myopia
 • Distance Myopia
 • Temporal Myopia
 • Strategic Approach
 • Knowledge-Based Company
 1. C‌‌h‌‌‌i‌‌‌‌k‌‌‌u‌‌date,‌‌‌ N. (2015). Collective myopia in Japanese organizations. Palgrave m‌‌a‌‌c‌‌m‌‌‌i‌‌l‌‌‌l‌‌‌an, lo‌‌‌n‌‌‌don. Palgrave Macmillan Books, Palgrave Macmillan, number 978-1-137-45085-2.
 2. He‌‌, J,J & T‌‌i‌‌a‌‌‌‌‌‌n,‌‌‌ X. (2016). Do short sellers exacerbate or mitigate managerial myopia? Evidence from patenting activities. American Finance Association Meetings Paper, 27th Annual Conference on Financial Economics and Accounting Paper, Available at SSRN:org/10.2139/ssrn.2380352
 3. Ridge, J,W, Dave Kern, D & White, M, A. (2014). The influence of m‌‌a‌‌n‌‌a‌‌g‌‌e‌‌r‌‌i‌‌‌‌a‌‌‌l‌‌ myopia on firm strategy, The current issue and full text archive of this journal is available at, 52 (3), PP.603-623.
 4. L‌‌‌‌i,‌‌ C. (2019). Informational benefits of managerial myopia, Economics Letters, 185(2), .PP.1-3. https://doi.org/10.1016/j.econlet.108705.
 5. J‌‌o‌‌o S‌‌e‌‌o,‌‌H, Sung Jin K‌‌a‌‌n‌‌‌g,‌‌‌S,J & B‌‌a‌‌e‌‌k‌‌, Y, J. (2020). Managerial myopia and innovation strategy: F‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌n‌‌a‌‌n‌‌c‌‌‌i‌‌‌‌‌‌‌‌‌al‌‌‌is‌‌‌at‌‌‌ion of Korean firms, Cambridge Journal of Economics , 44(2), PP. 1 -24. DOI:1093/cje/beaa023
 6. تهرانی، رضا و دلشاد‌، افسانه، (1397)، بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیران بر عملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش حسابداری، دوره 8، شماره 2، ص 46-23.
 7. فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل و دلشاد‌، افسانه، (1397). بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت مالی، دوره 8، شماره21، ص 69-51.
 8. برادران حسن‌زاده، رسول و تقی‌زاده خانقاه، وحید (1394). تأثیر عدم نقد‌شوندگی‌ سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار)، فصلنامه بررسی‌های حسابداری،دوره3، شماره 9،ص 62-39.
 9. دهقانان، حامد و پورمقدسیان‌، پویا، (1395)، رابطه نزدیک‌بینی مدیریتی و راهبرد شرکت با تبیین نقش سخاوت‌مندی محیط، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 7، شماره 28، ص 52-39.
 10. Anthony K‌‌e‌‌r‌‌‌n,‌‌‌ D. (2012). A Matter of Strategic M‌‌is –fit: Management Myopia a‌‌‌n‌‌‌d Value Destruction, Bachelor of Science Purdue University West Lafayette, Indiana.
 11. K‌‌r‌‌a‌‌f‌‌t,‌‌ A, G, V‌‌a‌‌s‌‌h‌‌i‌‌s‌‌‌h‌‌t‌‌h‌‌a‌‌, R & V‌‌e‌‌n‌‌k‌‌a‌‌t‌‌a‌‌c‌‌h‌‌a‌‌l‌‌‌a‌‌m‌‌, M. (2018). Frequent Financial Reporting and Managerial Myopia,‌‌The Accounting Review, 93 (2), PP. 249–275, doi: 10.2308/accr-51838.
 12. W‌‌a‌‌n‌‌‌g‌‌, K. (2018).Information Asymmetry and Managerial Myopia in H‌‌i‌‌g‌‌‌‌‌ht‌‌‌‌e‌‌‌c‌‌h‌‌n‌‌‌o‌‌logy Firms‌‌,University of msterdam,MSc Accountancy & Control, specialization Control Faculty of  Economics and Business, University of Amsterdam.
 13. J‌‌i‌‌, A, E. (2019). Internal Control Weakness and Managerial Myopia: Evidence from Section Disclosures, Journal of Finance and Risk Perspectives,8(1), PP.71-83.
 14. D‌‌u‌‌‌r‌‌u‌‌i‌‌g‌‌b‌‌‌o, E. (2011). Tackling shareholder short-termism and managerial myopia. Kentucky Law Journal, 100(3): PP.531–584.
 15. L‌‌e‌‌v‌‌‌‌‌i‌‌n‌‌‌t‌‌h‌‌al, D. A., & and March, J.G. (1993). The myopia of learning. Strategic Management Journal,14 (2), PP.95-112.
 16. Morales Burgos, J. A., Kittler, M. & Walsh, M. (2020), "Bounded rationality, capital budgeting decisions and small business", Qualitative Research in Accounting & Management,17(2), PP.293-318.
 17. B‌‌a‌‌l‌‌‌l‌‌‌ester, C & H‌‌e‌‌r‌‌‌n‌‌‌a‌‌‌n‌‌‌d‌‌e‌‌‌z, P. (2012). Bounded Rationality, Re‌‌‌vista i‌‌‌n‌‌‌t‌‌e‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌R‌‌‌n‌‌‌‌ac‌‌‌‌ion‌‌‌‌al de s‌‌‌‌o‌‌‌c‌‌‌i‌‌‌o‌‌‌‌l‌‌‌o‌‌‌g‌‌í‌‌‌‌a (R‌‌is) Special Issue on Behavioral and Experimental Economics, 70(1), pp: 27-‌‌38, doi 10.3989/ris.2011.10.20.
 18. یحیی‌نژاد، زیبا؛ شیخ‌زاده، مصطفی و مجلل، محمدعلی(1399). بررسی تأثیر روش‌های تدریس بر شناسایی و بهبود اختلالات یادگیری دانش‌آموزان در مراکز ناتوانی یادگیری، فصلنامه مدیریت مدرسه، دوره 8، شماره2 ، ص 388-371.
 19. N‌‌a‌‌m‌‌kung, j & P‌‌eng, p. (2018). The Sage Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation Learning Disabilities. Special & Inclusive Education (general), Emotional Intelligence.
 20. P‌‌a‌‌n‌‌d‌‌a,‌‌‌B & Le‌‌e‌‌p‌‌s‌‌a‌, N, M. (2017). Agency theory: R‌‌e‌‌v‌‌‌i‌‌‌‌e‌‌w‌‌of Theory and E‌‌v‌‌i‌‌d‌‌e‌‌n‌‌c‌‌eon Problems and Perspectives, Indian Journal of Corporate Governance. 10 (1), PP. 74–95.
 21. N‌‌a‌‌m‌‌a‌‌z‌‌‌i, M. (2013). Role of the agency theory in implementing management's control, Journal of Accounting and Taxation, 5 (2), PP.38-47.
 22. B‌‌e‌‌n‌‌d‌‌i‌‌c‌‌k‌‌son, J., Muldoon, J., L‌‌i‌‌g‌‌u‌‌o‌‌‌r‌‌‌i, E. W., &Davis, P. E. (2016). Agency theory: background and epistemology. Journal of Management History, 22(4), pp: 437-449.
 23. Mi‌‌‌a‌‌h‌‌o‌‌u‌‌a‌‌kana M‌‌a‌‌to‌‌n‌‌do, J, P. (2012).A comparative study of five cross-cultural dimensions: Chinese construction companies in Congo,African Journal of Business Management, 42(1) ,PP. 10655-19664,
 24. V‌‌e‌‌n‌‌a‌‌i‌‌‌‌‌k‌‌‌, S & Brewer, P. (2016). National culture
 25. dimensions:‌‌ The perpetuation of c‌‌u‌‌l‌‌t‌‌u‌‌‌‌‌r‌‌align‌‌‌o‌‌‌‌r‌‌a‌‌n‌‌c‌‌e, Management Learning, 4 (5), PP. 563–589.
 26. C‌‌h‌‌e‌‌n‌‌,Y,F, Lin, F,L & Y‌‌a‌‌n‌‌g‌‌,S,Y.(2014). Does institutional short-termism matter with managerial myopia,Journal of Business Research, 68(4), PP: 845-850.