کاربرد رویکرد آمیخته در شکل دهی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی فین تک ها (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سال های کنونی شکل‌گیری استارت آپ‌های خدمات بانکی یا فین تک ها، موجب تغییر در نحوه ارائه خدمات بانکی مختلف شده است. این تحقیق با هدف شکل دهی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی فین تک ها با اتکا به رویکرد آمیخته انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، اکتشافی است. در تحقیق پیش رو، یافتن ابعاد و مولفه های مؤثر بر مدل بازاریابی کارآفرینانه بین المللی استارت آپ های خدمات بانکی با رویکرد کیفی شروع، با استفاده از تکنیک دلفی تحلیل انجام شد. جامعه تحقیق در بخش کیفی مشتمل بر خبرگان نظام بانکی دارای سابقه کاری در زمینه استارت آپ‌های خدمات بانکی و انتخاب آن ها با روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی، شامل کلیه کارکنان شعبات بین‌المللی بانک صادرات که حجم نمونه مذکور طبق جدول کرجسی- مورگان تعیین و با روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه ها انتخاب شدند. پس از تحلیل داده ها به کمک روش دلفی و نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS 3، یافته های تحقیق حکایت از آن داشت که 93 مولفه در قالب 25 بعد می توانند در الگوی پژوهش مطرح شوند. تحلیل مدل تحقیق نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد تمامی مسیرهای مطروحه در مدل مفهومی پژوهش مورد تایید و معنی دار بودند. توجه به قابلیت های مطروحه در الگوی پیشنهادی تحقیق از آن حیث حایز اهمیت است که می تواند مدیران استارت آپ های مذکور را برای حضوری هوشمندانه در راستای حداکثر سازی سودآوری و حداقل سازی ریسک در بازارهای بین المللی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the Mixed Approach in Shaping the International Entrepreneurial Marketing Model of Fintechs (Case study: Saderat Bank of Iran)

نویسندگان [English]

 • mohammad reza foruzandeh 1
 • Rasoul Sanavifard 2
 • Ali Hamidizadeh 3
1 Faculty of Humanities, Department of Business Management - Marketing
3 Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom
چکیده [English]

In recent years, the formation of banking service start-ups or fintech has caused a change in the way of providing various banking services. This research aims to shape the international entrepreneurial marketing model of fintech by relying on a mixed approach. The current research is practical in terms of purpose and exploratory in terms of nature. Using the qualitative approach and Delphi technique, the research identifies the dimensions and components affecting the international entrepreneurial marketing model of banking services startups. The research population in the qualitative part consists of banking system experts with work experience in the field of banking service start-ups selected by the snowball sampling method and in the quantitative part, including all the employees of the international branches of Saderat Bank whose sample size is according to the Karjesi-Morgan table using the available sampling method. After analyzing the data with the Delphi method and SPSS and SmartPLS 3 software, the research findings indicated that 93 components in the form of 25 dimensions can be presented in the research model. The analysis of the research model showed that at the confidence level of 95%, all the paths proposed in the conceptual model of the research were confirmed and significant. Paying attention to the features presented in the proposed research model is important since it can help the managers of the aforementioned startups to be smart to maximize profitability and minimize risk in international markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Model
 • International Entrepreneurial Marketing
 • Banking Service Start-ups
 • Saderat Bank of Iran
 1. ملکی مین باش رزگاه، مرتضی. شرفی، وحید.(1395). شناسایی و دسته بندی ذهنیت کارآفرینان درمورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو.‎ نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 9، شماره 3، شماره پیاپی 33. 5 صفحه
 2. Buccieri 2021 D, Javalgi RG, Cavusgil E. International new venture performance: Role of international entrepreneurial culture, ambidextrous innovation, and dynamic marketing capabilities. International Business Review. Apr 1;29(2):101639.3 صفحه
 3. Yang 2021 International entrepreneurial marketing strategies of MNCs: Bricolage as practiced by marketing managers. International Business Review. Oct 1;27(5):1045-56.
 4. 4 صفحه
 5. Alqahtani N 2020 May, Uslay C. Entrepreneurial marketing and firm performa: Synthesis and conceptual development. Journal of Business Research. 1;113:62-71.3 صفحه
 6. مرادی، شیوا. نادری، نادر. دل انگیزان، سهراب. (1399). بررسی فرآیند توسعه استارت آپ های فین تک در ایران. نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 13، شماره 1، شماره پیاپی 47. 6صفحه
 7. Bhandari V. FinTech: A Study of Enablers, Opportunities, and Challenges in the Banking and Financial Services Sector. Research Anthology on Concepts, Applications, and Challenges of FinTech 2021 (pp. 24-31). IGI Global.4 صفحه
 8. قائمی، محمدرضا. دهقان دهنوی، محمدعلی.(1396) سادات‌مرادی، نرجس. بررسی وضعیت استارت آپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران). نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی. دوره 6، شماره 20. 7صفحه
 9. الله دادی، مهدی. تاج زاده نمین، ابوالفضل، ایراندوست، منصور، سلطان پناه، هیرش. (1397). طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش فرا ترکیب و دلفی: مطالعه ای در شرکت های کوچک و متوسط غرب کشور.‎ فصلنامه انجمن مدیریت ایران، دوره 13، شماره 49.
 10. Peterson M. 2020 May Modeling country entrepreneurial activity to inform entrepreneurial-marketing research. Journal of Business Research. 1;113:105-16.
 11. Matsuno K Kohlbacher F. , 2020 May Proactive marketing response to population aging: The roles of capabilities and commitment of firms. Journal of Business Research. 1;113:93-104.
 12. Fink M, Koller M, Gartner J, Floh A, Harms R. 2020 May Effective entrepreneurial marketing on Facebook–A longitudinal study. Journal of Business Research. 1;113:149-57.
 13. Sadiku-Dushi N Dana LP, Ramadani V. , 2019 Jul Entrepreneurial marketing dimensions and SMEs performance. Journal of Business Research. 1;100:86-99.
 14. Morrish SC, Jones R. 2020 May Post-disaster business recovery: An entrepreneurial marketing perspective. Journal of Business Research. 1;113:83-92.
 15. نوری، پوریا. ایمانی پور، نرگس. زالی، محمدرضا. (1395). پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای کسب‌وکارهای نانو و بایو فناوری). نشریه توسعه کارآفرینی. دوره 9، شماره 3، شماره پیاپی 33.
 16. Yang M, Gabrielsson P. 2017 Jul Entrepreneurial marketing of international high-tech business-to-business new ventures: A decision-making process perspective. Industrial Marketing Management. 1;64:147-60.
 17. ندافی، راضیه. احمدوند، مصطفی. (1396). شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه ی کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) با استفاده از روش شناسی کیو.‎ نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 10، شماره 3، شماره پیاپی 37
 18. Gai K, Qiu M, Sun X. 2018 Feb A survey on FinTech. Journal of Network and Computer Applications. 1;103:262-73.
 19. Crick JM, Crick D, Chaudhry S. 2020 Entrepreneurial marketing decision-making in rapidly internationalising and de-internationalising start-up firms. Journal of Business Research.
 20. 22070/CS.2020.3197 محمدرضا فروزنده طراحی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه بین المللی برای استارتاپ های خدمات بانکی دوره 17 شماره 15 بهاروتابستان 1399 شناسه دیجیتال . 3 صفحه
 21. Vaznyte E, Andries P. 2019 May Entrepreneurial orientation and start-ups' external financing. Journal of business venturing. 1;34(3):439-58.
 22. Brown R, Mawson S, Rowe A. 2019 Jul Start-ups, entrepreneurial networks and equity crowdfunding: A processual perspective. Industrial Marketing Management. 1;80:115-25.
 23. Hallbäck J, Gabrielsson P. 2013 Dec Entrepreneurial marketing strategies during the growth of international new ventures originating in small and open economies. International Business Review. 1;22(6):1008-20.
 24. رضوانی، مهران. طالبی، کامبیز. توکلیان، سعید(1390). شناسایی مؤلفه های بازاریابی نوآورانه در شرکتهای کوچک و متوسط فناوری محور، مطالعات مدیریت راهبردی، دوره2، شماره7..
 25. Nunnally, J.C. (1978) Psychometric theory. 2nd Edition, McGraw-Hill, New York.
 26. احمدی کافشانی، عبدالله. رضوانی، مهران. چیت سازان، هسیت. محمدکاظمی، رضا. (1397). واکاوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در تامین مالی از فرشتگان کسب و کار. نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 11، شماره 4. 3صفحه
 27. Jenson I, Doyle R, Miles MP. 2020 May An entrepreneurial marketing process perspective of the role of intermediaries in producing innovation outcomes. Journal of Business Research. 1;112:291-9.2

28. طغرایی، محمدتقی. رضوانی، مهران. مبارکی، محمدحسن. (1395). طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای فرهنگی-هنری.‎ نشریه توسعه کارآفرینی، شماره 9، شماره 3، شماره پیاپی 33. 4صفحه