پدیدارشناسی پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان در دوران همه‌گیری کووید 19

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 استاد گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

چکیده

هدف: همه‌گیری کووید 19، تغییرات چشمگیری در جنبه‌های مختلف زندگی افراد در سراسر جهان ایجاد کرده است. این تغییرات رفتار مصرف‌کننده را نیز تحت تأثیر قرارداد. الگوی انتخاب و نوع واکنشی که شخص در هر موقعیت از خود نشان می‌دهد به عوامل موقعیتی و غیر موقعیتی مختلفی بستگی دارد.  کووید 19 ، این موضوع را یادآوری کرد که همه گیری ها، به ندرت اتفاق می افتند، درگذشته اتفاق افتاده در آینده هم اتفاق خواهند افتاد.هدف پژوهش حاضر، بررسی پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کننده در دوران شیوع همه‌گیری کووید 19 با تأکید بر مصرف مواد غذایی است.
روش شناسی: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، روش پدیدارشناسی و مصاحبه عمیق مورداستفاده قرار گرفت. با به‌کارگیری روش نمونه‌گیری هدفمند،40 مصاحبه در شهر تهران با مصرف‌کنندگان انجام شد و با نرم‌افزار مکس کیودا مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
نتایج:پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 23 کد به دست آمد، که در سه مقوله واکنشی، مقابله‌ای و سازگاری بلندمدت طبقه‌بندی و درنهایت نتایج حاصل از تحلیل در قالب مدل مفهومی ارائه گردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که افراد در ابتدای شیوع همه‌گیری کووید 19 به‌صورت واکنشی در قالب مواردی از قبیل، مراجعه کمتر به فروشگاه‌های فیزیکی، به تعویق انداختن خریدها، خرید آنلاین و تلفنی به شیوع همه‌گیری کووید 19 پاسخ دادند تا کمتر در معرض ابتلا قرار گیرند. همچنین پس از مدتی، از طریق انجام کارها توسط خودشان از قبیل آشپزی به مقابله با کووید 19 پرداخته و درنهایت مواردی از قبیل، رژیم غذایی سالم، حساسیت نسبت به محیط خرید، تغییر سبک زندگی و خرید آنلاین ازجمله مواردی است که همچنان در بلندمدت موردتوجه قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Phenomenological Analysis Of Consumers' Behavioral Responses During The Covid-19 Pandemic

نویسندگان [English]

 • Adele Geravand 1
 • Kambiz Heidarzadeh Hanzaee 2
 • zohreh dehdashti Shahrokh 3
 • mohammadali abdolvand 4
1 Ph.D. Student, in Business Administration, Marketing Management, Department of Management and Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran, Iran.
2 Associate Prof., Department of Business Management, Faculty of Management and Economic , Science and Research branch, Islamic Azad University , Tehran, Iran.
3 Professor of Business Administration, Faculty of Management & Accounting, Allame Tabatabai University, Tehran, Iran.(
4 Assistant Professor, Department of Business management, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim and Introduction: The COVID-19 pandemic has brought about significant changes in various aspects of people's lives around the world. The outbreak of Covid-19 is a reminder that epidemics, like other disasters and rare events, have occurred in the past and will occur in the future. Even if we cannot prevent the creation of dangerous viruses, we must be prepared to reduce their effects on so-ciety. The COVID-19 pandemic, which has impacted the entire world, has brought about changes globally and in various aspects of life. These changes have affected consumer behavior and continue to do so. Although past societies have been affected by several epidemics and pandemics, it is difficult to estimate their long-term economic, behavioral, or social impacts. These aspects have not been studied in the past. There are few studies that demonstrate the consequences of major historical pandemics on consumer behavior in recent years. In addition, scientists suggest that new pandemics continue to pose a risk in the future. Therefore, understanding consumer behavior in the context of this widespread disease and beyond is crucial for marketers, business planners, and policymakers. These changes have also affected consumer behavior. The purpose of this study is to explain consumer behavioral responses during the outbreak of the Covid-19 pandemic, with a focus on food consumption.
Methodology: To address the main research question, an in-depth interview was conducted, and the interview protocol was designed based on the literature re-view. By employing the purposeful sampling method, 40 interviews were con-ducted with consumers in Tehran and analyzed using MAXQDA software. In this research, Cohen's kappa index was used to measure the reliability of inter-view coding.
Based on the data analysis, consumers respond to the existing crisis in three stages: reacting, coping, and adapting during the outbreak of COVID-19. To analyze the data, the interviews were transcribed and then read multiple times. In the next step, coding started.
Finding: After data analysis and applying open, axial, and selective coding, 23 codes were identified. These codes were then categorized into three groups: reac-tion (postponing purchases, reducing consumption, replacing items, online shop-ping, telephone shopping, increasing purchases, decreasing purchases, increasing sensitivity to the shopping environment, complying with health protocols, visiting physical stores less frequently, visiting small local stores, and using virtual stores more), coping (engaging in DIY activities and trying new products or brands), and adapting (adopting a healthy diet, increasing consumption of dairy products and healthy foods, consuming more organic products and vegetables, changing lifestyles, being more health and hygiene conscious, reducing consumption of prepared and frozen foods, using disinfectants, paying more attention to hand hygiene, online shopping, cooking at home, and being more aware of the shopping environment). Finally, the results of the analysis were presented in the conceptual model.
Discussion and Conclusion: Combining and integrating the research, a compre-hensive model has been presented regarding consumer behavioral responses dur-ing the outbreak of Covid-19. The obtained results were presented in the form of a conceptual model. The results showed that at the beginning of the Covid-19 pandemic outbreak, people reacted by visiting physical stores less, postponing purchases, and shifting towards online and phone shopping to reduce their expo-sure to infection. After some time, individuals have coped with Covid-19 by en-gaging in activities such as cooking independently. Long-term adjustments like maintaining a healthy diet, being mindful of the shopping environment, making lifestyle changes, and utilizing online shopping have become essential. The Covid-19 pandemic has brought about changes in consumer behavior. The re-sults of this research showed that during the Covid-19 period, consumers tended to purchase from supermarkets and stores located near their residences. They al-so indicated their intention to continue visiting these establishments after the pandemic, in the post-Covid-19 period. Therefore, small and local retailers can seize this opportunity to offer products and services. During the pandemic, con-sumers turned to online shopping and phone orders to reduce their exposure to the virus. As a result, retailers, stores, and even small supermarkets should con-sider offering home delivery services to meet this demand. There is also the pos-sibility of subsequent epidemics. Therefore, marketers and stores, both large and small retailers, must acquire the necessary infrastructure preparation to mitigate its effects. Businesses must design new models to meet the changing or evolving needs of consumers in the post-COVID-19 era.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consumer Behavior
 • Covid-19
 • Corona Virus
 • Pandemic
 • Phenomenology
 1. افلاکی جوبنی، م.، حیدرزاده، ک.، زابلی، ر.، و بهزادی، م. ح. (1399). "واکاوی پدیدارشناختی جو (فضای) مراکزخرید/ مال ها و رفتارخرید مشتریان ". نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 10(4)، 99-126.
 2. بهنود، چ.، عبدالوند، م. ع.، و حیدرزاده، ک. (1400). الگوی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در مراحل عمر استارت‌آپ‌های الکترونیکی در ایران (مطالعه پدیدارشناسانه). مدیریت تبلیغات و فروش، 2(4)، 129-148.
 3. حشمتی, افشین, محمدی‌فر, یوسف, حسین پور, مهدی, & کرمی, جهانگیر. (1401). مفهوم‌پردازی مدل رفتار مصرف‌کننده در وضعیت بحران و ارائه استراتژی مناسب بازاریابی (مطالعه موردی: بحران کووید-19). مدیریت بازرگانی, 14(2), 228-253
 4. کرباسی، ع.، و شیبانی، م. (1401). عوامل مؤثر بر قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط همه‏ گیری ویروس کرونا (کووید 19). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 30(2)، 107-139.
 5. گراوند، ع., حیدرزاده, ک., دهدشتی شاهرخ, ز. و عبدالوند، م.ع. (1400). تاکسونومی پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان در دوران همه گیری کووید 19 با روش فرا ترکیب. چشم انداز مدیریت بازرگانی, 20(46), 89-112
 6. میر، ف. س.، دهدشتی شاهرخ، ز. (1401). ماهیت پدیدارشناسی با تمرکز بر واکاوی تطبیقی انواع استراتژیهای پدیدارشناسانه، نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 7(2)، 29-38.
 7. نصیری، م.، وظیفه دوست، ح.، نسیمی، م. ع.، و دیده خانی، ح. (1400). عوامل موثر بر سلامت محوری خرید اینترنتی مشتریان در دوران کرونا. مدیریت بهداشت و درمان، 12(1)، 37-52.
 8. نظریان، م.، وظیفه دوست، ح.، حیدرزاده هنزائی، ک. و حمدی، ک. (1398). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر بروز رفتار ضدمصرف در میان مصرف‌کنندگان ایرانی. چشم انداز مدیریت بازرگانی, 18(40), 57-78.
 1. Aflaki Jobeni, M., Heidarzadeh, K., Zaboli, R., & Behzadi, M. H. (2021). Phenomenological Study of Shopping Mall Atmosphere and Customer Shopping Behavior. New Marketing Research Journal, 10(4), 99-126. ]In Persian[
 2. Akter, S., Ashrafi, T., & Waligo, V. J. C. (2021). Changes in Consumer Purchasing Behavior Due to COVID-19 Pandemic. Journal of Marketing and Consumer Research 77. 33-46.
 3. Anastasiadou, E., Anestis, M. C., Karantza, I., & Vlachakis, S. (2020). The coronavirus' effects on consumer behavior and supermarket activities: insights from Greece and Sweden. International Journal of Sociology and Social Policy, 40(9/10), 893-907.
 4. Ch, abdolvand, M. A., & heidarzadeh, K. (2022). Entrepreneurial Marketing Mix Model In The Life Stages Of E-Startups In Iran (Phenomenological Study). Journal of Advertising and Sales Management, 2(4), 129-148 . ]In Persian[
 5. Belk, R. W. (2020). Post-pandemic consumption: portal to a new world?. Cadernos EBAPE. BR, 18, 639-647.
 6. Ben Hassen, T. El Bilali, H. & Allahyari, M. S. (2020). Impact of COVID-19 on Food Behavior and Consumption in Qatar. Sustainability, 12(17).1-18.
 7. Billore, S., & Anisimova, T. (2021). Panic buying research: A systematic literature review and future research agenda. International Journal of Consumer Studies.1-28.
 8. Borsellino, V., Kaliji, S. A., & Schimmenti, E. (2020). COVID-19 Drives Consumer Behaviour and Agro-Food Markets towards Healthier and More Sustainable Patterns. Sustainability, 12(20). 1-26.
 9. Campbell, M. C. Inman, J. J. Kirmani, A. & Price, L. L. (2020). In Times of Trouble: A Framework for Understanding Consumers’ Responses to Threats. Journal of Consumer Research, 47(3), 311-326.
 10. Chenarides, L., Grebitus, C., Lusk, J. L., & Printezis, I. (2021). Food consumption behavior during the COVID-19 pandemic, Agribusiness, 37(1), 44-81.
 11. Cruz-Cárdenas, J., Zabelina, E., Guadalupe-Lanas, J., Palacio-Fierro, A., & Ramos-Galarza, C. (2021). COVID-19, consumer behavior, technology, and society: A literature review and bibliometric analysis. Technological forecasting and social change, 173, 121179.
 12. Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects of COVID-19 on business and research. Journal of Business Research, 117, 284-289.
 13. Durmaz, Y.&Gezici, G. (2022 ) . Covid-19 and Consumer Behavior. Noble International Journal of Business and Management Research, 6(1), 1-16.
 14. Eriksson, N., & Stenius, M. (2020). Changing Behavioral Patterns in Grocery Shopping in the Initial Phase of the Covid-19 Crisis—A Qualitative Study of News Articles. Open Journal of Business and Management, 8, 1946-1961.
 15. Geravand, A., Heidarzadeh, K., Dehdashti Shahrokh, Z., & Abdolvand, A. (2021). Taxonomy of Consumer Behavioral Responses During Outbreak of COVID- 19 Pandemic : Meta-synthesis Method. Journal of Business Management Perspective, 20(46), 89-112. ]In Persian[
 16. Górska, P., Górna, I., Miechowicz, I., & Przysławski, J. (2021). Changes in Eating Behaviour during SARS-CoV-2 Pandemic among the Inhabitants of Five European Countries. Foods, 10(7).
 17. Hall, M. C., Prayag, G., Fieger, P., & Dyason, D. (2021). Beyond panic buying: consumption displacement and COVID-19. Journal of Service Management, 32(1), 113-128.
 18. Heshmati, Afshin; Mohamadifar, Yousef; Hosseinpour, Mehdi & Karami, Jahangir (2022).Conceptualizing the Model of Consumer Behavior during Crisis and Formulating a Marketing Strategy (Case Study: Covid-19 Crisis). Journal of Business Management, 14(2), 228-253. ]In Persian[
 19. Jeżewska-Zychowicz, M., Plichta, M., & Królak, M. (2020). Consumers’ Fears Regarding Food Availability and Purchasing Behaviors during the COVID-19 Pandemic: The Importance of Trust and Perceived Stress. Nutrients, 12(9),1-14.
 20. Kapetanios, G., Neuteboom, N., Ritsema, F., & Ventouri, A. (2022). How did consumers react to the COVID‐19 pandemic over time?. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 84(5), 961-993.
 21. Karbasi, A., & Sheibani, M. (2022). Factors Affecting the Intention to Buy Organic Food under the Conditions of Covid-19 Corona Virus Pandemy. Agricultural Economics and Development, 30(2), 107-139. ]In Persian[
 22. Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. Journal of Business Research, 117, 124-131.
 23. Li, S., Zhang, Z., Liu, Y., & Ng, S. (2021). The closer I am, the safer I feel: The “distance proximity effect” of COVID-19 pandemic on individuals' risk assessment and irrational consumption. Psychology & Marketing,
 24. Mehta, S., Saxena, T., & Purohit, N. J. J. o. H. M. (2020). The New Consumer Behaviour Paradigm amid COVID-19: Permanent or Transient? Journal of Health Management, 22(2), 291-301.
 25. Mir, F. S., Dehdashti Shahrokh, Z., (2022). The nature of phenomenology with a focus on comparative analysis of a variety of phenomenological strategies, Journal of Applied Studies in Management and Development Sciences, 7(2), 29-38]In Persian[
 26. Naeem, M. (2020). Understanding the customer psychology of impulse buying during COVID-19 pandemic: implications for retailers. International Journal of Retail & Distribution Management, 49(3), 377-393.
 27. Nomalisa, N. E., & Wisni, A. (2022). The Effect of Change Perceptions in Price, Service Quality and Brand Image on Consumer Shopping Behavior During the COVID-19 Pandemic. Journal Research of Social, Science, Economics, and Management, 1(10), 1556-1561.
 28. Nasiri, M., vazifehdoost, H., nasimi, M., & didehkhani, H. (2021). Effective Factors on Health during of Online Shopping of Customers with the Approach of Customers spurt the Corona. Journal of healthcare management, 12(1), 37-52. ]In Persian[
 29. Nazarian,M., Vazifedoost,H., Heidarzadeh, K. & Hamdi,K.(2020). Identifying Key Factors Influencing Anticonsumption Behavior among Iranian Consumers. Journal of Business Management Perspective, 18(40) ]In Persian[
 30. Nomalisa, N. E., & Wisni, A. (2022). The Effect of Change Perceptions in Price, Service Quality and Brand Image on Consumer Shopping Behavior During the COVID-19 Pandemic. Journal Research of Social, Science, Economics, and Management, 1(10), 1556-1561.
 31. Roy, P., & Datta, D. (2022). Impact of COVID-19 on Consumer Buying Behavior Towards Online and Offline Shopping. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR).
 32. Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? Journal of Business Research, 117, 280-283.
 33. Untaru, E. N., & Han, H. (2021). Protective measures against COVID-19 and the business strategies of the retail enterprises: Differences in gender, age, education, and income among shoppers. Journal of Retailing and Consumer Services, 60, 102446.
 34. Verma, M., & Naveen, B. R. (2021). COVID-19 Impact on Buying Behaviour. Vikalpa, 46(1), 27-40.
 35. Yang, C. C., Chen, Y. S., & Chen, J. (2022). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Food Consumption Behavior: Based on the Perspective of Accounting Data of Chinese Food Enterprises and Economic Theory. Nutrients, 14(6), 1206.