دوره و شماره: دوره 5، شماره 26، دی 1386 
مدلی برای بهبود بهره‌وری تصمیم‌گیری گروهی

صفحه 39-61

صدیقه خورشید؛ کارو لوکس؛ محمد سعید تسلیمی