دوره و شماره: دوره 12، شماره 6، اسفند 1394 
شناسایی عوامل محدودکننده موثر بر صادرات کالاهای فنآور محور

صفحه 41-56

مریم آقاموسی طهرانی؛ احمد سرداری؛ عبدالحسین کرم پور