نویسنده = اسدا... کردنائیج
مفهوم پردازی مدل ارزیابی استراتژی شرکتی با رویکرد فراترکیب

دوره 18، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-24

10.22070/cs.2023.17186.1270

علیرضا سلیمان مافی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ بهمن حاجی پور


مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 17، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 77-99

10.22070/cs.2020.2451

ارمان دیلمی عضدی؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


چابکی استراتژیک در صنعت بانکداری ایران و تاثیر آن بر کارایی

دوره 13، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 44-58

ساناز بائی؛ اسدا... کردنائیج؛ جلیل دلخواه


طراحی و تدوین الگوی فرایند تعالی مشتریان در بخش خدمات بانک و بیمه

دوره 11، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-18

فاطمه السادات مدنی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی