کلیدواژه‌ها = فراترکیب
مفهوم پردازی مدل ارزیابی استراتژی شرکتی با رویکرد فراترکیب

دوره 18، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 1-24

10.22070/cs.2023.17186.1270

علیرضا سلیمان مافی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ بهمن حاجی پور


چرا کودکان مراکز‌خرید را ترک می‌کنند: با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 18، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 166-182

10.22070/cs.2022.16415.1237

مهدیه فناخسرو؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند؛ محسن خون سیاوش


فراترکیب عوامل موثر بر انگیزه‌های هم‌آفرینی ارزش در ارتباطات بنگاه با بنگاه

دوره 17، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 19-41

10.22070/cs.2020.3198

علی اسدی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه؛ مرضیه ابراهیمی


شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش "فراترکیب"

دوره 12، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 68-53

عظیم زارعی؛ حسین بلوچی