دوره و شماره: دوره 19، شماره 20، بهمن 1401 
نگاهی یکپارچه به استراتژی‌های خرید در سازمان: یک مرور حیطه‌ای

10.22070/cs.2023.17710.1308

مهدیار رهرو؛ اسدا... کردنائیج؛ جلیل دلخواه؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ سید حسین کاظمی


پدیدارشناسیپاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان در دوران همه‌گیری کووید 19

10.22070/cs.2024.18350.1351

عادله گراوند؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمدعلی عبدالوند